Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве

Ovdje unijeti sadržaj.

Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве
Адреса:
Трф краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 144
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека: Нада Стјепановић

У Одсјеку за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве обављају се следећи послови:
- пријем захтјева и других поднесака који су упућени Градској управи, градоначелнику и Скупштини Града
- завођење аката у картотеку и друге евиденције
- издавање радних књижица
- овјера потписа, рукописа и преписа
- издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција
- израда аката по захтјеву странке и достављање извора информација, у складу са Законом о слободи приступа информацијама,
- успостава и одржавања архиве органа Града,
- пријем, отпрема и уручивање поште и
- други послови који су прописима и актима органа Града стављени у дјелокруг рада Одсјека.