Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА


На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Одлуке о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14 и 3/16), Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/21) и  Споразума о сарадњи Града Бијељина и невладиних организација на подручју Града Бијељина, Градоначелник Града Бијељина,  расписује:
 
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
  
I
Расписује се јавни оглас за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина у складу са Одлуком о поступку за додјелу средстава удружењима грађана на подручју Града Бијељина из средстава буџета Града Бијељина за 2021. годину са економског кода 415 200 и буџетскe ставкe: 
 •  „Средства за финансирање пројеката удружења грађана“ у износу од 87.654,00 КМ
 
II
Средства се додјељују удружењима грађана која су регистрована на подручју Босне и Херцеговине, односно Републике Српске, имају сједиште на подручју Града Бијељина и чији се пројекти у цјелини реализују на подручју Града Бијељина.
 
Укупан износ пројеката финансиран из буџета Града Бијељина, може бити до 5.000,00 КМ.
 
III 
Средства планирана буџетом Града расподјељују се удружењима чији пројекти: 
 • помажу рјешавању проблема особа са посебним потребама, старих особа, омладине, породица незапослених, избјеглица и повратника,
 • помажу рјешавању проблема бораца (учесници свих ратова), породица погинулих, ратних војних инвалида, мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида, породица цивилних жртава рата и логораша,
 • афирмишу културне потенцијале и културне посебности Града, иницијативе и активности у циљу подизања урбане културе,
 • афирмишу јавност рада и помажу у процесу трансформисања локалне самоуправе у савремени сервис за пружање услуга грађанима,
 • помажу развој спорта и физичке културе,
 • афирмишу и помажу у реализацији принципа јавности у раду државних органа и организација које се дијелом или у потпуности финансирају јавним  приходима,
 • афирмишу,  помажу и унапређују очување животне средине и подижу ниво еколошке културе,
 • афирмишу и помажу развој села, очување историје, традиције и обичаја,
 • афирмишу и помажу пољопривредну производњу,
 • помажу рјешавању потреба грађана на социјалном и образовном нивоу,
 • укључују и ангажују већи број волонтера,
 • помажу у превенцији инцидената проузрокованих мржњом.
IV 
Удружења грађана којима су у претходној години одобрена средства за реализацију пројеката, а нису благовремено поднијела извјештај о утрошку тих средстава, немају права учешћа у додјели средстава у текућој години у којој је објављен јавни оглас.
 
V
Слeдећи пројекти неће бити финансирани: 
 • Пројекти удружења која нису извршила своје обавезе по раније одобреним пројектима финансираним из Буџета Града,
 • Пројекти кoји се однoсе на повремене конференције, осим ако су неопходне за успјешну имплементацију пројекта,
 • Пројекти који се односе на финансирање редовних активности подносиоца пројектног приједлога или њихових партнера,
 • Пројекти који се заснивају на инвестиционим улагањима, адаптацији или изградњи капиталних објеката или на куповини опреме, осим ако је неопходна за успјешну имплементацију пројекта,
 • Пројекти којима је предвиђен дио административних трошкова (људски ресурси, путовања/превоз, канцелариjски трошкови) већи од 20% укупних трокова пројекта,
 • Пројекти који представљају индивидуална спонзорства/стипендије за школовање или за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима, тренинг-курсевима,
 • Пројекти који су усмјерени према вјерским циљевима и активностима,
 • Пројекти који су усмјерени према политичким активностима,
 • Пројекти који су намијењени за искључиву добит појединца,
 • Пројекти који се заснивају на додјељивању средстава трећој страни,
 • Недостатак формалних услова за кандидовање пројекта (непотпуна или нетачна документација),
 • Пројекат одражава озбиљно незнање и предрасуде везане за проблем,
 • Пројекту недостаје јасан приказ резултата,
 • У приједлогу пројекта недостају кључне информације,
 • Активности предвиђене пројектом већ постоје. 
VI
Удружење подноси пријаву на јавни оглас на прописаном обрасцу.
 
Уз пријаву се обавезно доставља: 
 1. Рјешење о упису у судски регистар удружења на подручју Босне и Херцеговине, односно Републике Српске (копија),
 2. Идентификациони број из регистра пословних субјеката - ЈИБ (копија),
 3. Кратак опис организације са подацима о претходно реализованим пројектима (оригинал),
 4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава (оригинал),
 5. Доказ да је удружење обезбједило дио средстава из других извора за пројекат/програм који се кандидује за суфинансирање из буџета Града Бијељина (ако жели суфинансирање), (оригинал)
 6. Доказ о учешћу више партнерских организација у реализацији пројекта који се кандидује (ако их има) (оригинал),
 7. Изјава овлашћеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за пројекат или дио пројекта којим аплицира на јавни оглас (оригинал)
VII
Јавни оглас се објављује у „Службеном гласнику Града Бијељина“, дневним новинама „Дневне независне новине“, огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној интернет-страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org (секција „НВО“ на дну странице).
 
Јавни оглас за расподјелу средстава траје 21 дан од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
           
Комисија ће у року од 30 дана од дана истека јавног огласа утврдити приједлог за додјелу средстава, сачинити прелиминарну ранг-листу и објавити је на огласној табли Градске управе.
 
Захтјев са потребном документацијом у запечаћеној коверти се предаје лично (путем писарнице), или препорученом поштом на адресу:
           
Градска управа Града Бијељина
Трг краља Петра Првог Карађорђевића  1.
Комисија за расподјелу средстава удружењима грађана са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!
 
Сви неопходни обрасци, могу се преузети у Градској управи Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности – канцеларија 17, или на адреси званичне интернет презентације Града Бијељина www.gradbijeljina.org (секција „НВО“ на дну странице).
 
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!
 
Смјернице за апликанте (обавезно прочитати!) Смјернице се могу преузети на адреси званичне интернет-странице Града Бијељина https://www.gradbijeljina.org/sr/1625.nvo.html и у Одјељењу за друштвене дјелатности – канцеларија 17.
 
 За све додатне информације можете се обратити службеницима Одјељења за друштвене дјелатности.
            
 
Број: 02-014-1-772/2021
Б и ј е љ и н а,
Датум: 16.04.2021.
  
         ГРАДОНАЧЕЛНИК
 
         Љубиша Петровић