Званична интернет презентација
Град Бијељина

ПРОГЛАШЕНО СТАЊЕ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕГрадоначелник Бијељине Љубиша Петровић је донио одлуку о проглашењу елементарне непогоде на подручју Града Бијељина проузроковане олујним невременом
 
У Одлуци је наведено:
 
Члан 1.
 
Утврђује се постојање елементарне непогоде проуроковане дјеловањем олујног невремена на подручју Града Бијељина дана 19.07.2023. године, а на приједлог Штаба за ванредне ситуације Града Бијељина.
                                                                   
Члан 2.
 
Извршити активирање Градског штаба цивилне заштите ради руковођења акцијама заштите и спасавања на подручју града.
 
Приоритетни задаци Градског штаба су да: 
  • изврши процјене новонастале ситуације на подручју Града;
  • на основу процијењене ситуације надлежним органима града и шире предложи предузимање мјера, задатака и активности у оквиру њихове надлежности и кординира акцијама заштите и спасавања;
  • оствари пуну сарадњу са свим субјектима од значаја за акције заштите и спасавања и Републичком управом цивилне заштите;
  • организује стално дежурство у Градском штабу и другим субјектима у новонасталим условима;
  • ради на редовном информисању и обавјештавању становништва о предузетим мјерама и нареди употребу снага и средстава Цивилне заштите и других субјеката на задацима заштите и спасавања.
 Члан 3.
 
Јавна предузећа, Територијална ватрогасна јединица Града Бијељина и друга правна лица, као и самостални привредници који обављају дјелатност од значаја за провођење мјера заштите и спасавања, дужна су се максимално ангажовати на извршавању задатака које нареди Градски штаб у циљу санирања последица насталих елементарном непогодом, као и да ставе на располагање материјално-техничка средства на захтјев Градског штаба.
Мјесне заједнице су дужне да прате ситуацију на свом подручју и сарађују са Градским штабом.
 
Члан 4.
 
Ову Одлуку је потребно одмах објавити путем средстава јавног информисања и доставити органима, предузећима и другим правним лицима задуженим за њено спровођење.
 
Члан 5.
 
Ова Одлука ступа на снагу одмах, а биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
                                                                                                           
Број:02-014-1-1954/23                                                                       
Датум, 20.07.2023. године     

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                           
Љубиша Петровић