Званична интернет презентација
Град Бијељина

Стратегија развоја Града Бијељина 2014-2023.

Стратегија интегрисаног развоја 2014 –2023. године је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне  средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја Града и свеукупног живота у њему. Као таква, Стратегија интегрисаног развоја је у складу са стратегијама и политикама на вишим нивоима власти, и то прије свега са нацртом Развојне стратегије БиХ 2010-2014. године, Стратегијом социјалне укључености из 2010. године, али и са другим секторским стратегијама на државном и ентитетском нивоу.

Стратегија развоја Града Бијељина за период 2014-2023. године израђена је oд стране радних тијела која је именовао Градоначелник, уз пуно учешће јавног, приватног и невладиног сектора. Стратегија информише свеукупну јавност и приватне улагаче о развојном путу града, представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим секторима, креира основу за праћење напретка те охрабрује сарадњу и договор у планирању различитих нивоа власти и друштвено-економских партнера.

Стратегија  развоја представља путоказ за свеукупни развој Града Бијељине, а обухвата економски, друштвени и план заштите и унапређења животне средине, уз поштовање просторног аспекта. Визија развоја, те стратешки циљеви развоја Града дефинисани су на период од 10 година. Прихватајући чињеницу да постављање циљева подразумијева не само одговор на питање „шта“, већ и „како“, те да је одговор на ово питање од кључног значаја за квалитетну имплементацију Стратегије, Градски развојни тим је израдио секторске планове и оперативни дио Стратегије. Секторски планови, оперативни циљеви, програми, пројекти и мјере, усмјерени ка побољшању квалитета живота у Граду, дефинисани су на период од 5 година. Оквирни оперативни планови су израђени за наредне три године реализације Стратегије.

Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем провођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије. Надаље, приоритетни програми и пројекти нису само основа за коришћење градских и других домаћих извора средстава, него и добра основа за приступ екстерним изворима средстава, попут Инструмента за претприступну помоћ (IPA) програма Европске Уније, али и других програма подршке у Босни и Херцеговини.

Код израде стратегије развоја Града Бијељине посебно се водило рачуна о остваривању хоризонталне интерсекторске усклађености те вертикалне усклађености Стратегије са стратегијама и плановима на другим нивоима. Додатан значај је поклоњен могућим иницијативама међуопштинске сарадње. 

Предуслов квалитетне и правовремене имплементације Стратегије јесте препознавање њеног значаја од стране свеукупне локалне заједнице и виших нивоа власти, али и успостава Стратегијом предвиђених механизама за њено спровођење, извјештавање, допуњавањеи свеукупну операционализацију, а што је задатак који Граду, али и свим другим актерима у локалној заједници, предстоји у наредном периоду.

Стратегију развоја Града Бијељина израдио је Развојни тим Града Бијељина у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP), који представља заједничку иницијативу Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) и Развојног програма Уједињених нација (UNDP). Техничку подршку Развојном тиму у склопу овог пројекта пружио је Центар за развој и подршку (ЦРП) из Тузле.
 

Трогодишњи индикативни финансијски планови Стратегије 6.76MB
Годишњи извјештаји о реализацији Стратегије 6.83MB
Годишњи планови имплементације Стратегије 3.97MB
Инфографика Стратегије развоја 615.63KB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину 180.92KB
Стратегија локалног развоја Града Бијељина 2014-2023, ревидована за период 2019-2023. 3.55MB
Tрогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2016 – 2018. године - закључак о усвајању 542.71KB
Tрогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2016 – 2018. године - план 315.14KB
Tрогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2016 – 2018. године - сажетак 88.2KB
Tрогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2017 – 2019. године - закључак о усвајању 227.53KB
Tрогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2017 – 2019. године - план 716.97KB
Tрогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2017 – 2019. године - сажетак 3.08MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације страгтегије развоја Града Бијељина за период од 2018-2020. године-закључак о усвајању 458.83KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације стратегије развоја Града Бијељина за период од 2018-2020. године- план 321.24KB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације стратегије развоја Града Бијељина за период од 2018-2020. године-сажетак 597.68KB
Стратегија развоја Града Бијељина 2014-2023. 7.16MB
Годишњи план имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину 628.75KB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2017. годину 1.25MB
Годишњи план имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2017. годину 379.96KB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2016. годину 994.41KB
Годишњи план имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2016. годину 277.27KB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2015. годину 1.12MB
Годишњи план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2015. годину 197.65KB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2014. годину 350.66KB
Одлука о именовању Координационог тијела за праћење имплементације Стратегије развоја Града Бијељина 1.27MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2014. годину 514.1KB