Званична интернет презентација
Град Бијељина

Еколошке дозволе


РЈЕШЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ број 02/3-370-1010/18 од 13.06.2018. године, издате Привредном друштву ''Нешковић'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Јовица Вучковић, са роком важења до 23.05.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која je са сјеверозападне стране ограничена магистралним путем М-18, дионицом Рача-Гојсовац и са југоисточне стране магистралним путем М-18.2 Павловића Мост-Гојсовац, на парцели означеној као к.ч. бр. 291/1 к.о. Бијељина Село. 159.18KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење пословног објеката (намјене продајни простор и аутосервис) у Доњој Чађавици. ПОДНОСИЛАЦ: ЗР АУТО СЕРВИС „BOWELDD “ Доња Чађавица. 76.62KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Остојић Сави из Батра за доградњу постојећег индивидуалног стамбено-пословног објекта, који се налази у Главичицама, на парцели означеној као к.п. број 544/2 и 544/6 к.о. Главичице. 281.79KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-893/18 од 25.05.2018. године, издате Привредном друштву ''БУК ПРОМЕТ'' Д.О.О. Бијељина, а сада Привредном друштву ''GALAX'' Д.О.О. Доњи Жабар ПЈ Бијељина, са роком важења до 25.05.2028. године, за бетоњару са пратећим садржајима, која се налази у Улици Стефана Дечанског 302, на парцели означеној као к.п. бр. 6927/5 и 6927/15 к.о. Велика Обарска. 107.47KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1010/18 од 13.06.2018. године, издате Привредном друштву ''Нешковић'' Д.О.О. Бијељина, са роком важења до 23.05.2028. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која je са сјеверозападне стране ограничена магистралним путем М-18, дионицом Рача-Гојсовац и са југоисточне стране магистралним путем М-18.2 Павловића Мост-Гојсовац, на парцели означеној као к.ч. бр. 291/1 к.о. Бијељина Село NANB
Обавјештење о издавању еколошке дозволе за изградњу индивидуалног стамбено-пословног објекта у Чардачинама код Бијељине, на парцели означеној као к.ч. бр. 413/1, к.о. Чардачине-Којчиновац. NANB
Извјештај о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе - за изградњу производних објеката, права фаза за обраду,припрему и флаширање воде у Поповима (на Павловића путу), подносилац захтјева "НН ХОЛДИНГ"Д.о.о. Бијељина 76.48KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе - ЗР "Пет језера" - за објекат у изградњи-монтажно пословни објекат-аутопраоница (привременог карактера) 75.94KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Милету Ђурићу из Бијељине, за фазно грађење пословних објеката - самоуслужне аутоперионице и магацина за робу широке потрошње у улици Српске војске бр. 315, на земљишту означеном као к.п. бр 1086/1,1087/1 и 1088 к.о. Бијељина Село 102.8KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење производних објеката (прерада дрвета) у Међашима, подносилац Срђан Михајловић из Међаша 118.72KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''СЕП'' ДОО Бијељина, одговорно лице Војислав Глигић, за доградњу производног објекта уз постојећи пословни објекат који се налази у Љесковцу број 123, на земљишту означеном као к.п. бр 773/1, 773/2, 773/3, 774/3 и 774/4 к.о. Љесковац 104.64KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Занатској радњи ''Medex'' Пучиле, одговорно лице Данијел Гајић, за реконструкцију и промјену намјене дијела пословног у производни објекат који се налази у Пучилама, на земљишту означеном као к.п. бр 54 к.о. Пучиле 98.98KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1159/17 од 31.07.2017. године, издате Привредном друштву ''ATLANTIC GRAND''' ДОО Бијељина, одговорно лице Миланка Глигић, са роком важења до 30.06.2027. године, за пословни објекат-пржионица кафе који се налази у Главичицама, на земљишту означеном као к.п. бр. 510/2 и 508/1, к.о. Главичице 106.52KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Бинго'' ДОО Тузла ПЈ број 166 ''Минимаркет'' Јања, одговорно лице Аднан Делалић, за минимаркет који се налази у улици Карађорђева број 201 у Јањи, на земљишту означеном као к.п. бр 2670 к.о. Јања 1 96.6KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за фазно грађење пословних објеката самоуслужне аутоперионице и магацина за робу широке потрошње у Бијељини, подносилац Ђурић Миле из Бијељине 119.38KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-785/17 од 09.06.2017. године, издате Привредном друштву ''Декор центар''' ДОО Бијељина, одговорно лице Вања Мишић, са роком важења до 08.06.2027. године, за пословно-производни објекат који се налази у улици Стефана Дечанског бр. 209 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 1179/1, 1180 и 1182/4, к.о. Бијељина 1 97.72KB
Обавјештење о подношењу захтјева за реконструкцију и промјену намене дијела пословног у производни објекат у Пучилама, подносилац занатска радња ''Medex'' Пучиле 119.23KB
Рјешење о обнављању, и спајању у једну, еколошких дозвола број 02/3-370-1132/17 од 26.07.2017. године и број 02/3-370-792/20 од 20.07.2020. године, издатих Привредном друштву ''Бријест''' ДОО Бијељина, одговорно лице Душко Трифковић, са роком важења до 23.05.2027. године, за производни комплекс пилане са пратећим садржајима који се налази на Павловића путу број 3, на земљишту означеном као к.п. бр. 1322/45,1322/55 и 1322/186, к.о. Бијељина Село 104.89KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изграђени минимаркет у Јањи, подносилац ''Бинго'' ДОО Тузла 118.55KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Мики Јовићу из Бијељине, за изградњу пословно-производног објекта у Индустријској зони 2 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр 721/114 к.о. Бијељина Село 95.31KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-673/17 од 10.05.2017. године, издате Привредном друштву ''Крстић- Ж''' ДОО Велика Обарска, одговорно лице Љубиша Крстић, са роком важења до 06.05.2027. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима којa се налази у Великој Обарској бб., на земљишту означеном као к.п. бр. 1455/2, к.о. Велика Обарска 153.24KB
Eколошка дозвола ЈП ''Градској топлани'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Раде Хаџи-Стевић, за градску топлану, која се налази у улици Сремска бб, на парцели означеној по новом катастарском премјеру као к.п. број 882/4, к.о . Бијељина 100.48KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-718/17 од 23.05.2017. године, издате Привредном друштву ''STEMIL''' ДОО Бијељина, одговорно лице Слађан Максимовић, са роком важења до 21.04.2027. године, за погон за производњу PVC и AL столарије који се налази у Главичицама, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 494/1, к.о. Главичице 98.4KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-720/17 од 23.05.2017. године, издате Привредном друштву ''Нешковић''' ДОО Бијељина, одговорно лице Јовица Вучковић, са роком важења до 20.04.2027. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима која се налази у Јањи, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 1169 и 1170, к.о. Јања 2 152.69KB
Рјешење о обнављању, и спајању у једну, еколошких дозвола број 02/3-370-493/20 од 06.04.2020. године и број 02/3-370-522/17 од 19.04.2017. године, издатих Привредном друштву ''Нешковић''' ДОО Бијељина, одговорно лице Јовица Вучковић, са роком важења до 19.04.2027. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима која се налази у Доњој Чађавици, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 1235/32 и 3023/2, к.о. Доња Чађавица 156.03KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Бинго'' ДОО Тузла ПЈ број 252 ''Хипермаркет'' Јања, одговорно лице Аднан Делалић, за реконструкцију и промјену намјене производног објекта у пословни, који се налази у улици Бијељинска број 300 В у Јањи, на земљишту означеном као к.п. бр 3949/1 к.о. Јања 1 103.76KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-707/17 од 19.05.2017. године, издате Занатско лимарској радњи ''Лимар Ђукић'' Бијељина, одговорно лице Радиша Ђукић, са роком важења до 28.03.2027. године, за лимарску радњу која се налази у улици Стефана Дечанског бр. 242А, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 1116/3 уписана у зк уложак број 19449, к.о. Бијељина 1 96.12KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изграђени тржни центар у Јањи, подносилац ''Бинго'' ДОО Бијељина 118.59KB
Обавјештење Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију о понодошењу захтјева за издавање еколошке дозволе за комплекс "Житопромет" намјене складиштење и прерада житарица, подносилац захтјева: "Кутјево" Бањалука", ПЈ "Житопромет" Бијељина, Улица Димитрија Туцовића 195, Бијељина 195.13KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''HY-POWER-FLEXOMATIC'' ДОО Бијељина, одговорно лице Весна Цвјетиновић, за доградњу производног објекта за производњу хидрауличних цријева и машинску обраду метала и пластике, у Индустријској зони III у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр 728/112 к.о. Бијељина Село 102.04KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изграђени тржни центар у Јањи, подносилац ''Бинго'' ДОО Тузла 118.58KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за легализацију изграђене бетоњаре са пратећим садржајима у Дворовима, подносилац ''CSP'' ДОО Дворови 118.96KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Николи Матићу из Попова, за изградњу економског објекта за држање крупне стоке у Поповима, на земљишту означеном као к.п. бр 495/4 к.о. Попови 99.4KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Николи Матићу из Попова, за изградњу економског објекта за држање крупне стоке у Поповима, на земљишту означеном као к.п. бр 495/3 к.о. Попови 98.44KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1062/16 од 15.09.2016. године, издате Трговинској радњи Аутоотпад - ''SPEED'' Дворови, одговорно лице Ненад Петричевић, са роком важења до 15.09.2026. године, за пословни објекат - аутоотпад који се налази у улици Мајевичких бригада, кварт 52 бр. 12 у Дворовима, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 2901/3, к.о. Дворови 67.73KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за доградњу производног објекта у Бијељини, подносилац ''HY-POVER-FLEXOMATIC'' ДОО Бијељина 119.01KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-132/17 од 06.03.2017. године, издате Привредном друштву ''Agrimatco'' ДОО Бијељина, одговорно лице Милан Вујановић, са роком важења до 14.02.2027. године, за пословни објекат за складиштење и продају средстава за заштиту биља, ђубрива и сјеменског материјала који се налази у Љељенчи, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 298/43, к.о. Љељенча 98.48KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-150/17 од 07.03.2017. године, издате Привредном друштву ''Катаник'' ДОО Бијељина, одговорно лице Миодраг Стајић, са роком важења до 11.02.2027. године, за производно-продајни објекат који се налази у Индустријској зони 2 број 11 у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 721/115, к.о. Бијељина Село 96.94KB
Рјешење о обнављању, и спајања у једну, еколошких дозвола број 02/3-370-227/17 од 20.02.2017. године и број 02/3-370-1024/2 од 01.09.2021.године, издатих Привредном друштву ''МДМ СТАНКОМ''' ДОО Брчко, одговорно лице Јованка Станковић, са роком важења до 15.02.2027. године, за пословно-производни објекат који се налази у улици Комитска бб у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 331/4 и 331/2, к.о. Бијељина Село 104.78KB
Обавјештење о подношењу захтјева за изградњу економског објекта за држање крупне стоке у Поповима, подносилац Никола Матић из Попова 118.53KB
Обавјештење о подношењу захтјева за изградњу економског објекта за држање крупне стоке у Поповима, подносилац Никола Матић из Попова 118.53KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-548/17 од 30.03.2017. године, издате Привредном друштву ''Пансион'' ДОО Тријешница, одговорно лице Милорад Живановић, са роком важења до 01.02.2027. године, за пословни објекат-пилану која се налази у Тријешници, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 165, к.о. Тријешница 100.97KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Elvaco MetPro'' ДОО Бијељина, одговорно лице Драган Љубинковић, за закупљени погон за производњу процесне опреме, у улици Шабачких ђака бр. 19 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр 744/2 к.о. Бијељина 98.32KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-43/17 од 17.01.2017. године, издате МХ ЕРС-МП АД Требиње-ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' АД Бијељина, одговорно лице Обрен Марковић, са роком важења до 17.01.2027. године, за TC 35/10 kV са погонском зградом која се налази у Доњој Чађавици, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 1777/1 к.о. Доња Чађавица 114.92KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-45/17 од 16.01.2017. године, издате МХ ЕРС-МП АД Требиње-ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' АД Бијељина, одговорно лице Обрен Марковић, са роком важења до 16.01.2027. године, за TC 35/10 kV са погонском зградом која се налази у Дворовима, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 70/1 к.о. Дворови 114.84KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-46/17 од 16.01.2017. године, издате МХ ЕРС-МП АД Требиње-ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' АД Бијељина, одговорно лице Обрен Марковић, са роком важења до 16.01.2027. године, за TC 35/10 kV са погонском зградом која се налази у улици Софке Николић бб у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 3823 к.о. Бијељина 115.29KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-47/17 од 17.01.2017. године, издате МХ ЕРС-МП АД Требиње-ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' АД Бијељина, одговорно лице Обрен Марковић, са роком важења до 17.01.2027. године, за TC 35/10 kV са погонском зградом која се налази у улици Шабачких ђака бр. 23 у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 748 к.о. Бијељина 2 116.48KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-44/17 од 17.01.2017. године, издате МХ ЕРС-МП АД Требиње-ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' АД Бијељина, одговорно лице Обрен Марковић, са роком важења до 17.01.2027. године, за TC 35/10 kV са погонском зградом која се налази у Остојићеву, к.о. Остојићево 114.32KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Бијељина пут'' ДОО Бијељина, одговорно лице Немања Ђаковић, за фабрику бетона, у улици Баје Пивљанина бр. 80, на земљишту означеном као к.п. бр 882/2 к.о. Бијељина село 105.02KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-117/17 од 02.02.2017. године, издате Привредном друштву ''Танасић'' ДОО Дворови, одговорно лице Перица Танасић, са роком важења до 11.01.2027. године, за погон за прераду воћа и поврћа који се налази у Дворовима, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 665/1, к.о. Дворови 102.01KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Модернизација'' ДОО Градачац, подружница Бијељина, одговорно лице Амир Рекић, за изградњу настрешнице и два смјештајна контејнера са бетонским платоом за рециклажу посебно издвојеног материјала, у улици Димитрија Туцовића бр. 195, на земљишту означеном као к.п. бр 612/5 к.о. Бијељина 2 101.24KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1527/16 од 03.01.2017. године, издате Привредном друштву ''Monaco'' ДОО Бијељина, одговорно лице Љубомир Стевић, са роком важења до 27.12.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима код Агротржног центра у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 728/15, к.о. Бијељина Село 110.46KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за погон за производњу процесне опреме у Бијељини, подносилац ''ELVACO METPRO'' ДОО Бијељина 118.61KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-209/17 од 22.02.2017. године, издате Привредном друштву ''Интергај'' ДОО Бијељина, одговорно лице Слободан Јовановић, са роком важења до 23.12.2026. године, за комплекс за складиштење житарица у Дворовима, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 2610/1, к.о. Дворови 95.87KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за реконструкцију и доградњу фабрике бетона, подносилац ''Бијељина пут'' ДОО Бијељина 118.71KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу пословног објекта привременог карактера (настрешница са бетонским платоом за рециклажу посебно издвојених метала), подносилац ''Модернизација'' ДОО Градачац-Подружница Бијељина 118.96KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1533/16 од 03.01.2017. године, издате Привредном друштву ''Мљекара Дуле'' ДОО Средњи Драгаљевац, одговорно лице Душко Цвјетиновић, са роком важења до 02.12.2026. године, за мљекару са пратећим садржајима у Средњем Драгаљевцу, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 632, 635, 636 и 637, к.о. Средњи Драгаљевац 102.26KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1360/16 од 29.11.2016 године, издате Занатској радњи "БАН КОМ" из Патковаче, одговорно лице Драган Бартула, са роком важења до 29.11.2026. године, за погон за примарну прераду дрвета-пилану у Патковачи, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 275, к.о. Патковача 100.19KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Акционарском друштву ''Нешковић осигурање'' Бијељина, одговорно лице Миленко Мишановић, за изградњу бензинске станице са пратећим садржајима и магацином, у улици Кнез Иво од Семберије бб (насеље Амајлије), на земљишту означеном као к.п. бр 3902/1 к.о. Бијељина 2 106.59KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Ракић'' ДОО Брчко, одговорно лице Драган Ракић, за изградњу аутопраонице и реконструкцију и доградњу постојећег пословног објекта - претварање дјела приземља у кафе бар и постављање наткривене баште, у улици Стефана Дечанског бб, на земљишту означеном као к.п. бр. 728/12, к.о. Бијељина Село 104.79KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1314/16 од 14.11.2016. године, издате Привредном друштву ''ПРОМАЛ А.Б'' ДОО Лакташи ПЈ Бијељина, одговорно лице Борис Малиновић, са роком важења до 14.11.2026. године, за изнајмљени пословни објекат за прикупљање, складиштење и транспорт неопасног отпада у Великој Обарској, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 4120/29, к.о. Велика Обарска 95.26KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-1375/16 од 03.11.2016. године, издате ЗБР ''АЛП-Драгић'' Дворови, одговорно лице Слободан Драгић, са роком важења до 03.11.2026. године, за погон за производњу PVC и AL столарије који се налази у Дворовима, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 1765/3, уписана као зк уложак бр. 1695/3, к.о. Дворови 59.5KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1212/16 од 24.10.2016. године, издате Привредном друштву ''Бинго'' ДОО Тузла ПЈ ''Семберка - прерада воћа, поврћа и зачина'' Јања, одговорно лице Аднан Делалић, са роком важења до 24.10.2026. године, за фабрику за прераду воћа, поврћа и зачина, која се налази у улици Бијељинска бр. 294 у Јањи, на земљишту означеном по новом катастарском премјеру као парцела к.п. бр. 3953/2, уписана у земљишно-књижни извадак 508 к.о. Јања 1 81.29KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-829/16 од 24.11.2016. године, издате Привредном друштву ''Нешковић'' Бијељина, одговорно лице Јовица Вучковић, са роком важења до 22.10.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази са десне стране магистралног пута Бијељина-Тузла у центру насеља Суво Поље, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 740/8, к.о. Суво Поље 83.22KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1571/16 од 15.12.2016. године, издате Занатској радњи пекара ''Чаршија'' Јања, одговорно лице Енвер Кабашај, са роком важења до 20.10.2026. године, за погон пекаре, који се налази у улици Бијељинска бр. 139 у Јањи, на парцели означеној као к.п. бр. 1782 , к.о. Јања 1 60.8KB
Обавјештење о подношењу захтјева за изградњу аутоперионице и реконструкцију и доградњу постојећег пословног објекта-претварање дела приземља у кафе бар и постављање наткривене баште у Бијељини, подносилац ''Ракић'' ДОО Брчко 48.06KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1317/16 од 19.10.2016. године, издате Привредном друштву '''ЗП КОМЕРЦ''' ДОО Вршани, одговорно лице Љубиша Росић, са роком важења до 19.10.2026. године, за фарму за тов јунади која се налази у Вршанима, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.1810/2, уписана у посједовни лист број 562 и к.п. број 1810/1(дио), уписана у посједовни лист број 58, обје к.о. Вршани 66.62KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1316/16 од 19.10.2016. године, издате Привредном друштву '''ЗП КОМЕРЦ''' ДОО Вршани, одговорно лице Љубиша Росић, са роком важења до 19.10.2026. године, за фарму свиња која се налази у Вршанима, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 1257/3 и 1259, уписаном у з.к.извадак бр.62 и 65 к.о. Вршани 64.66KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1530/16 од 05.12.2016. године, издате Привредном друштву '''МОСТ''' ДОО Бијељина, одговорно лице Саша Лазић, са роком важења до 18.10.2026. године, за пословно производни објекат - производња бетонских елемената, који се налази на Павловића путу бб, на парцели означеној као к.п. бр. 1593/2, уписаној у лист непокретности број 1005/1 к.о. Попови 66.25KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Агротехника' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Јово Вујић, за легализацију производне монтажне настрешнице уз постојећи производни објекат у улици Стефана Дечанског број 205 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 1182/7, к.о. Бијељина 1 60.79KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1112/16 од 26.09.2016. године, издате Привредном друштву '''N group''' Д.О.О.Бијељина, одговорно лице Жико Нешковић, са роком важења до 26.09.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, који се налази у улици Живојина Мишића број 9 у Бијељини, на парцели означеној као к.п. бр. 5164/12, к.о. Бијељина 2 75.24KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1551/16 од 09.12.2016. године, издате Привредном друштву ''Хигра'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Драган Сарић, са роком трајања до 29.09.2026. године, за постројење за производњу бетона-бетоњару у склопу постојећег магацинско-складишног комплекса и интерне бензинске пумпе , којe се налази у улици Стефана Дечанског број 251 у Бијељини, на парцели означеној као к.п. бр. 728/31, к.о. Бијељина Село 70.19KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1570/16 од 15.12.2016. године, издате Привредном друштву '''ЕКО'' Д.О.О.Бијељина, одговорно лице Зоран Василић, са роком трајања до 27.09.2026. године, за погон за производњу термовате, који се налази у улици Српске Војске број 324 у Бијељини, на парцели означеној као к.п. бр. 1272/1, к.о. Пучиле 58.94KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1178/16 од 30.09.2016. године, издате Привредном друштву ''ПРИЗМА'' Д.О.О.Бијељина, одговорно лице Душко Бојић, са роком трајања до 23.09.2026. године, за погон за производњу PVC и AL столарије, који се налази у Хасама, на парцели означеној као к.п. бр.573/22, к.о. Хасе-Бријесница. 85.73KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-1090/16 од 21.09.2016. године, издате Николи Матићу из Попова, са роком трајања до 16.9.2026. године, за економски објекат - фарму свиња у Поповима број 45, на земљишту означеном као парцела к.п.бр.497 к.о. Попови 127.5KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-1179/16 од 20.09.2016. године, издате Привредном друштву ''NATURA FOOD'' ДОО Балатун, одговорно лице Сенахид Хуремовић, са роком важења до 10.09.2026. године, погон за прераду воћа и поврћа са пратећим објектима у Балатуну, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 676/5, к.о. Балатун 132KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за легализацију производне металне настрешнице у Бијељини, подносилац ''Агротехника'' ДОО Бијељина 128KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-981/16 од 25.08.2016. године, издате Привредном друштву ''МОНТИНГ-МОНТАЖА'' ДОО Бијељина, одговорно лице Спасоје Албијанић, са роком важења до 05.08.2026. године, за производно-пословни објекат који се налази на Павловића путу бб, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 2611/3 и 2611/24, к.о. Дворови 65.45KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-944/16 од 16.08.2016. године, издате Привредном друштву ''Еуротерм'' ДОО Дворови, одговорно лице Божо Мрђеновић, са роком важења до 03.08.2026. године, за погон за машинску производњу цијеви, шипки и плоча од пластике који се налази у ''Индустријске зоне 3'' у Бијељини, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 728/173, к.о. Бијељина Село 58.16KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-991/16 од 30.08.2016. године, издате Привредном друштву ''FLEX-PRO'' ДОО Бијељина, одговорно лице Богдановић Миодраг, са роком важења до 02.08.2026. године, за погон за машинску обраду метала који се налази у Љељенчи бр. 23, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 978/1 и 974/1, к.о. Љељенча 64.65KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-995/16 од 16.08.2016. године, издате Привредном друштву ''Јоргос'' ДОО Бијељина, одговорно лице Петар Видаковић, са роком важења до 29.07.2026. године, за погон за монтажу намјештаја који се налази у улици Раје Бањичића бб, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 201 к.о. Бијељина 2 58.71KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за доградњу пословно-производног објекта у Бијељини, подносилац ''МДМ СТАНКОМ'' из Брчког 48.01KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-855/16 од 22.07.2016. године, издате Занатској радњи аутопраоница ''Лукић'' Бијељина, одговорно лице Миленко Лукић, са роком важења до 22.07.2026. године, за аутоперионицу, којa се налази у улици Стефана Дечанског број 115, на земљишту означеном као парцела к.п. бр.1608/1 и 1608/4 к.о. Бијељина 1 62.76KB
Рјешење о обнови еколошке дозволе број 02/3-370-952/16 од 16.08.2016. године, издате Зорану Томићу из Бијељине, са роком важења до 23.07.2026. године, за пословни објекат – одржавање и поправка моторних возила, који се налази у Улици Стефана Дечанског број 110, на земљишту означеном као парцела к.п.бр.1336/2 к.о. Бијељина 62.3KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Милутину Лазићу из Међаша, за изградњу бензинске станице са пратећим садржајима у узаштитном појасу магистралног пута М-1 (104) у Поповима, на земљишту означеном као к.п. бр. 1740/1 и 1740/8, к.о. Попови 74.09KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-771/16 од 01.07.2016. године, издате Раденку Рашевићу из Бијељине, са роком важења до 01.07.2026. године, за фарму оваца, која се налази у Загонима, на земљишту означеном као парцела к.п. 1480 к.о. Загони 63.28KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-908/16 од 08.08.2016. године, издате Привредном друштву ''Интергај'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Слободан Јовановић, са роком важења до 22.06.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази на магистралном путу Бијељина-Дворови, на земљишту означеном као парцела к.п. 2611/17 и дио к.п. 3018, к.о. Дворови 69.35KB
Рјешење о давању еколошке дозволе ''МАГУС' Д.О.О. Ново Горажде П.Ј. бр.11 Дворови, одговорно лице Јована Ковачевић,, за бензинску станицу са пратећим садржајима у узаштитном појасу магистралног пута (М-1) 115, дионица Рача-Гојсовац, на земљишту означеном као к.п. бр. 263 и 264, к.о. Бијељина Село 76.39KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-754/16 од 24.06.2016. године, издате Привредном друштву 'Меридијана'' Д.О.О Горњи Бродац, одговорно лице Зоран Матић, са роком важења до 15.06.2026. године, за производне објекте за импрегнацију дрвених стубова у Горњем Бродцу, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 1777, 1762, 1763 и 1761 к.о. Горњи Бродац 75.01KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу бензинске станице са пратећим садржајима у Поповима, подносилац Милутин Лазић из Бијељине 48.76KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-733/16 од 17.06.2016. године, издате Привредном друштву ''Зета'' Д.О.О. ВеликаОбарска, одговорно лице Томислав Стевановић, са роком важења до 09.06.2026. године, за погон за производњу амбалаже од пластичних маса у Великој Обарској, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 802/1 уписано у земљишно-књижни уложак број 3607 к.о. Велика Обарска 63.64KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-805/16 од 08.07.2016. године, издате З.Р. ''Савић ММ'' из Бијељине, одговорно лице ЈеленаСавић, са роком важења до 31.05.2026. године, за аутоперионицу у улици Српске Војске број 300, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 5608 к.о. Бијељина 1 64.86KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-740/16 од 20.06.2016. године, издате Привредном друштву "Produkt export-import" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Зоран Маринковић, са роком важења до 27.05.2026. године, за млин са пратећим садржајима на Павловића путу број 31, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 2898/16 к.о. Дворови 67.89KB
Рјешење о давању еколошке дозволе Привредном друштву ''Партнер'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Радован Петровић, за изградњу пословно-производног објекта у Бијељини, у Улици Стефана Дечанског бб у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 1368/1 и 1369, к.о. Бијељина 1 60.86KB
Рјешење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-675/16 од 27.05.2016. године, издате Привредном друштва ''Еуро-панели'' Д.О.О. Дворови, одговорно лице Драгана Стојановић, са роком важења до 26.05.2026. године, за пословно-производни објекат на Павловића путу број 19, на земљишту означеном као парцела к.п.бр.2891/43 и 2891/167 к.о. Дворови 68.23KB
Обавјештење о обнављању еколошке дозволе број 02/3-370-756/16 од 01.06.2016. године, издате Привредном друштву ''Петрић'' Д.О.О. Вршани, одговорно лице Ристо Петрић, са роком важења до 24.05.2026. године, за објекат-сепарације шљунка са пратећим садржајима у Балатуну, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 1752/1 и 1753/1 к. о. Балатун 69.75KB
Обнова еколошке дозволе број 02/3-370-622/16 од 27.5.2016. године, издате Привредном друштву ''БП Драгстес'' Д.О.О. Брчко, одговорно лице Мира Лазић, са роком важења до 17.5.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази уз магистрални пут Бијељина-Брчко, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.6927/13, 6927/14 и 6927/19 к.о. Велика Обарска 72.88KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење штале за музне краве у Доњем Драгаљевцу, подносилац Драган Петровић из Доњег Драгаљевцааљевца 48.15KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-549/21, од 06.05.2021., издата Вићи Симићу из Вршана, за изграђени економски објекат, који ће се налазити у Вршанима, на земљишту означеном као к.п. бр. 1724/2, к.о. Вршани 65.4KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-513/21, од 27.04.2021., издата Привредном друштву ''БОС-НОР'' Д.О.О. из Јање, одговорно лице Суад Шабановић, за грађење стамбено-пословно-производног објекта, који ће се налазити у Јањи, на земљишту означеном као к.п. бр. 4230, 4231, 4232, 4233/1 и 4233/2, к.о. Јања 1 64.02KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-491/21, од 21.4.2021, издата Шефику Градашчевићу из Јање, за грађење пословно-производног објекта, који ће се налазити у Јањи, на земљишту означеном као к.п. бр. 2632 к.о. Јања 2 68.19KB
Обнова еколошке дозволе број 02/3-370-229/16 од 03.05.2016. године, издата Привредном друштву ''NN HOLDING'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Ненад Нешковић, са роком важења до 12.04.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази на магистралном путу Бијељина-Рача, на земљишту означеном као парцела к.п. бр. 1703/1 (нови премјер) к.о. Балатун 71.7KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу фарме музних крава у Вршанима, подносилац Симић Вићо из Вршана, 47.55KB
Обнова еколошке дозволе број 02/3-370-321/16 од 23.03.2016. године, издата Привредном друштву "БП Петрић" Д.О.О. Вршани, одговорно лице Ристо Петрић, са роком важења до 23.3.2026. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Љељенчи, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 388/14 и 388/13 к.о. Љељенча 74.39KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изграђени стамбено-пословни објекат. Подносилац: П.Д. "Бос-нор" из Јање. Број: 02/3-370-513-513/21 47.74KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за изградњу пословно-производног објекта (фазна изградња). Подносилац: Шефик Градашчевић из Јање. Број: 02/3-370-491/21 48.16KB
Обнова еколошке дозволе број 02/3-370-347/16 од 28.3.2016. године, издата Привредном друштву ''Металоградња'' Д.О.О. Којчиновац, одговорно лице Младен Малишановић, са роком важења до 16.3.2026. године, за пословно-производни објекат за производњу PVC и AL столарије, који се налази у Којчиновцу, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 1057/1и 1057/3 к. о. Јања 2. 61.14KB
Обнова еколошке дозволе број 02/3-370-406/16 од 12.4.2016. године, издата ''Лимопродукт'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Миленко Јовић, са роком важења до 10.3.2026. године, за пословно-производни објекат (лимарска радионица), која се налази у Индустријској зони 3 у Бијељини, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 728/115 к. о. Бијељина Село. 59.91KB
Обнова еколошке дозволе број 02/3-370-75/16 од 26.02.2016. године, издата Занатско-каменорезачкој радњи ''Манојловић'' Бијељина, одговорно лице Амела Манојловић, са роком важења до 26.02.2026. године, за каменорезачку радњу, која се налази у улици Филипа Вишњића број 29, на земљишту означеном као парцеле к.п. број 2911 к. о. Бијељина. 63.17KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-128/21, од 2.3.2021, издата Привредном друштву „МЕГА СИСТЕМ“ Д.О.О. Пађине-Зворник, одговорно лице Гордана Илић, за грађење пословно-производних објеката у Дворовима, на земљишту означеном као к.п. бр. 2891/125 и 2891/126, к.о. Дворови. 69.97KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за гасовод на подручју Града Бијељина средњег притиска 10 кт и дистрибутивне гасне мреже 299 кт 66.97KB
Обнова еколошке дозволе Занатској радњи ''Делић'' Бијељина за ауто сервис и ауто отпад на Павловића путу 68.35KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва 'Н гроуп'' Д.О.О. Бијељина бензинску станицу са пратећим садржајима на Павловића путу 71.04KB
Еколошка дозбола број 02/3-370-6504/15 од 25.01.2016. године, издата Привредном друштву "МОНАЦО" Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Љубомир Стевић, са роком важења до 30.12.2025. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Улици Стефана Дечанског број 88, на земљишту означеном као парцела к.п.бр.1617/10 к.о. Бијељина 1 70.65KB
Еколошка дозвола привредном друштву "РОТАЛ" д.о.о. Брезово Поље-Брчко, одговорно лице Бранко Јовановић, за грађење пословно-производног објекта у Индустријској зони 2. – фазна изградња у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 721/127, к.о. Бијељина Село 66.59KB
Еколошка дозвола Љиљи Рајковић из Бијељине за грађење производног објекта-металске радионице, која ће се налазити у Патковачи, на земљишту означеном као к.п. бр. 858/1, к.о. Патковача 99.14KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "ИТАКОИЛ" д.о.о. Бијељина, одговорно лице Мирослав Рикић, за грађење пословног објекта-производног погона у Индустријској зони 3 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 728/174, к.о. Бијељина Село 67.13KB
Обновљена еколошка дозбола број 02/3-370-5311/15 од 21.12.2015. године, издата Привредном друштву "Г-ПЕТРОЛ" Д.О.О. Сарајево, ПЈ Јања, одговорно лице Срђан Пешевић, са роком важења до 14.12.2025. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази на углу улица Змај Јовине и Карађорђеве улице у Јањи, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.699/2 к. о. Јања 1 71.18KB
Обновљена еколошка дозбола број 02/3-370-6643/15 од 25.01.2016. године, издата Привредном друштву ''Агротехника''' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Јово Вујић, са роком важења до 15.12.2025. године, за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Трњацима, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр.123/2 к. о. Трњаци 70.24KB
Еколошка дозвола Радомиру Ђукићу за аутомеханичарску радионицу у Патковачи (Блок 1, број 2а, на земљишту означеном као к.п. бр. 1372 и 1373, к.о. Патковача) 100.45KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за издавање еколошке дозволе за изградњу пословног објекта - производног погона у Индустријској зони 3 у Бијељини, подносилац захтјева "Итакоил" д.о.о. NANB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за легализацију аутомеханичарске радионице у Патковачи, подносилац: Ђукић Радомир из Патковаче 47.87KB
Обновљена еколошка дозвола број 02/3-370-94/16 од 04.02.2016. године, издата Занатско пекарској радњи. ''Пекара Алекса'' Бијељина - одговорно лице Раденко Пелемиш 62.01KB
Обновљена еколошка дозвола број 02/3-370-3854/15 од 29.10.2015. године, издата Јавној здравственој установи Болница „Свети Врачеви“ Бијељина, одговорно лице проф. др Златко Максимовић, са роком важења до 26.10.2025. године, за објекат Нове болнице и постројење за стерилизацију медицинског отпада 86.31KB
Обновљена еколошка дозвола број 02/3-370-4298/15 од 27.11.2015. године, издата Занатској радњи аутосервис „Пелемиш“ Бијељина, одговорно лице Војислав Пелемиш, са роком важења до 23.10.2025. 66.65KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'Мега дрво' Д.О.О. Бијељина за фабрику за производњу резане грађе и намјештаја, која се налази уз магистрални пут Бијељина-Брчко, на земљишту означеном као пар 99.22KB
Обновљена еколошка дозвола број 02/3-370-2618/15 од 01.10.2015. године и број 02/3-370-750/17 од 31.05.2017.године и спајају у једну, издате Јефтић Александру из Амајлија, са роком важења до 01.10.2025. године, за фарму бикова у Амајлијама, на земљишту означеном као парцеле к.п. бр. 180/2 и 180/3 к.о. Амајлије 66.79KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Jović S & D" Д.О.О. Угљевик за погон за производњу бетона и постројење за експлоатацију и сепарацију шљунка који се налази у Јоховцу 102.14KB
Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе за изградњу бензинске станице са пратећим садржајима у Пучилама 49.76KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "Млин Павловић" Д.О.О. Горње Црњелово, за производне објекте за производњу млинских производа и производњу сточне хране 103.72KB
Еколошка дозвола за привредно друштво „КС-20“ ДОО Бијељина, одговорно лице Сара Стевић, за изградњу производног комплекса, у Индустријска зона 2 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 720/1, 721/1 и 1373/2, к.о. Бијељина Село 65.91KB
Еколошка дозвола привредном друштву "CSP" Д.О.О. Дворови-Бијељина за изградњу бетонаре са сепарацијом, која ће се налазити у Дворовима 93.13KB
Еколошка дозвола за привредно друштво „Дукат“ ДОО Бања Лука, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Перица Репајић, за изградњу пословно-производног објекта, у Дворовима, на земљишту означеном као к.п. бр. 2890/8, к.о. Дворови 61.16KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Нешковић" Д.О.О. Бијељина за бензинску станицу са пратећим садржајима, која ће се налазити на Регионалном путу Рача-Вршани у мјесту Горњем Црњeлову 99.34KB
Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за грађење складишта за компримовани природни гас (CNG) - платформа са боцама CNG, подносилац "Атлантик гранд" д.о.о. Бијељина 49.81KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "G-PETROL" Д.О.О.Сарајево ПЈ Бијељина, која се налази у улици Стефана Дечанског број 119. у Бијељини 180.73KB
Обновљена еколошка дозвола број 02/3-370-2440/15 од 25.09.2015. године, издата Привредном друштву ''Браћа Лазић'' ДОО Дворови 70.76KB
Обнова еколошке дозволе Занатској радњи-млин "Златни клас" Трњаци 93.08KB
Еколошка дозвола ЗР ''Стеф-марк пласт'' Бијељина, Олег Крндија 63.92KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "ИЦМ" Д.О.О. Бијељина за изграђени пословни објекат за складиштење лијекова и медицинске опреме, који се налази у улици Доња Љељенча број 45. 85.81KB
Еколошка дозвола Зорану Мијатовићу за изграђени ауто сервис који је у склопу породично стамбеног објекта у улици Алексе Шантића бб. у Бијељини 334.59KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва Млин "Томић" за пословни објекат-млин, који се налази у Трњацима 141.8KB
Рјешење којим се одбија захтјев у поновљеном поступку Мијатовић Зорана из Бијељине за издавање еколошке дозволе за легализацију пословног објекта – ауто сервиса који је у склопу породичног стамбеног објекта у улици Скендера Куленовића бр. 46 у Бијељини 124.51KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва Млин "Благојевић" за пословни објекат-млин, који се налази у Којчиновцу 145.55KB
Обновљена еколошка дозвола Привр. друштву Кико Д.О.О. Д. Црњелово за посл.објекат-магацински простор са инк.станицом и мјешаоном сточне хране у Агротржном центру у Бијељини 155.07KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "Милкус" Д.О.О. Пале за погон за прикупљање и рециклажу металног отпада, који се налази у Великој Обарској 129.19KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Млин Павловић'' Д.О.О. Горње Црњелово за изграђену фарму за тов јунади у Горњем Црњелову 156.16KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "TАЛУМ" Д.О.О. Бијељина, за пословно-производни објекат у Индустријској зони III 127.24KB
Еколошка дозвола Привредном друштву Милић микс Д.О.О. Бијељина за изграђени погон за прикупљање, транспорт, складиштење, третман, дистрибуцију и одлагање неопасног отпада у Хасама 158.17KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "НЕШКОВИЋ" Д.О.О. Бијељина за бензинску станицу са пратећим садржајима, у улици Српске Војске број 328 130.75KB
Еколошка дозвола Живану Маринковићу за вулканизерску радњу на Павловића путу 147.36KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "КОВАЧНИЦА САКРАМЕНТСКИ" Д.О.О. Бијељина за производно-пословни објекат (израда коване галантерије), који се налази у Хасама број 36 150.3KB
Еколошка дозвола Казнено-поправном заводу Бијељина за изградњу пратећег производног објекта - фарме свиња у склопу комплекса Казнено-поправног завода у Бијељини 153.55KB
Обнова еколошке дозволе Привредног друштва "Бинго" Д.О.О. export-import Тузла П.Ј. број 145 "Хипермаркет" Бијељина 129.63KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "Ракић комерц" д.о.о. Батковић за фарму за производњу конзумних јаја у Батковићу 148.45KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "Херба-Комерц" Д.О.О.Бијељина за изнајмљени погон за паковање средстава за заштиту биља 145.29KB
Обнављена Еколошка дозвола број 02/3-370-606/14 од 24.04.2014. године, издата Привредном друштву ''MONACO'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Стевић Љубомир, са роком важења до 07.03.2024. године, за бензиску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Средњем Драгаљевцу, на парцели означеној као к.п. бр.297/2 к.о. Средњи Драгаљевац 141.54KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву 'Спектар Дринк' Д.О.О. Бијељина за погоне за производњу прехрамбених производа у Патковачи 131.62KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''ТОП ТИМ" , одговорно лице Раденко Јефтић, за грађење пословно-производног објекта (фазна изградња) у Индустријској зони 2 у Бијељини, на земљишту означеном као к.п. бр. 721/58, к.о. Бијељина Село 132.3KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'СТИРОДОМ' Д.О.О. Бијељина за пословно-производни објекат за производњу стиропора, који се налазити на Павловића путу број 15 59.48KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Бистрик'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Миле Ђурић, за грађење пословно-производног објекта, који се налази у Индустријској зони 3, на земљишту означеном као к.п. бр. 728/123 и 728/113, к.о. Бијељина Село 130.97KB
Еколошка дозвола привредном друштву "МБ ПЛУС" Д.О.О. Дворови за погон за примарну прераду дрвета 83.58KB
Обнављена Еколошка дозвола број 02/3-370-481/14 од 03.04.2014. године, издата Привредном друштву ''EDINTHON'' Д.О.О. Вршани, одговорно лице Кнежевић Грујица, са роком важења до 18.02.2024. године, за пословно –производне објекте за производњу боја и фасадних материјала, који се налазе у Вршанима, на парцели означеној као к.п. бр.1810/2 и 1810/3 к.о. Вршани 137.73KB
Еколошка дозвола привредном друштву "MDI Company" Д.О.О. Бијељина за изградњу пословно- производног објекта 78.37KB
Обнављена Еколошка дозвола број 02/3-370-358/14 од 11.03.2014. године, издата Привредном друштву ''Браћа Лазић'' Д.О.О. Дворови, одговорно лице Љубиша Лазић, са роком важења до 15.02.2024. године, за пословни објекат-пекаре, која се налази у улици Карађорђева бб. у Дворовима, на парцели означеној као к.п. бр.62 и 53, уписане у з.к.уложак бр.1243/2 к.о. Дворови 127.83KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "HY-POWER-FLEXOMATIC" Д.О.О. Бијељина погон за производњу и монтажу хидрауличних цријева, који се налази у Индустријској зони III 75.57KB
Обновљена Еколошка дозвола број 02/3-370-130/14 од 18.02.2014. године, издата Занатскoј пекарској радњи ''Подриње'' Јања, одговорно лице Ходај Неђмедин, са роком важења до 06.02.2024. године, за изнајмљени пословни објекат-пекаре, која се налази у улици Карађорђева бр.208. у Јањи, на парцели означеној као к.п. бр.2728, уписане у з.к.уложак бр.3071 к.о.Јања 1 130.27KB
Обнова еколошке дозволе Привредном друштву "Кофиком продукт" Д.О.О. Бијељина-Главичице за пословни објекат - пржионица кафе у Главичицама 77.78KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-55/14 од 04.02.2014. године, издата Привредном друштву ''БП Петрић'' Д.О.О. Вршани, одговорно лице Ристо Петрић, са роком важења до 21.01.2024. године, за бензиску и плинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у Вршанима, на парцели означеној као кч. бр.1266/04 к.о.Вршани 139.17KB
Еколошка дозвола привредном друштву "МЗ промет" за производно - складишни објекат, на локалитету Дијелови- Павловића пут 66.44KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-53/14 од 04.02.2014. године, издата Привредном друштву ''БП Петрић'' Д.О.О. Вршани, одговорно лице Ристо Петрић, са роком важења до 21.01.2024. године, за бензиску и плинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у улици Пантелинска бб у Бијељини, на парцели означеној као к.п. бр.6206/09 к.о.Бијељина 1 139.06KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Тропик малопродаја" за пословни објекат-тржни центар на Павловића путу- Бијељина 91.23KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-55/14 од 04.02.2014. године, издата Привредном друштву ''БП Петрић'' Д.О.О. Вршани, одговорно лице Ристо Петрић, са роком важења до 18.01.2024. године, за бензиску и плинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у улици Карађорђева бр.27 у Јањи, на парцели означеној као к.п. бр.764/1 и 765, к.о.Јања 142.77KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Декор центар" за изградњу пословно-производног објекта у улици Стефана Дечанског број 240 Бијељина 81.99KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-471/14 од 21.03.2014. године, издата Привредном друштву ''НОВОФОРМ'' Д.О.О. Бијељина, одговорно лице Предраг Бајић, са роком важења до 10.01.2024. године, за фабрику за производњу намјештаја и грађевинске столарије, која се налази на Павловића путу бр.16, на парцели означеној по новом катастарском премјеру као к.п. бр.1322/164, уписана у к.к. уложак број 2147 к.о.Бијељина Село. 132.84KB
Еколошка дозвола Занатској радњи-аутосервис "CITI CAR" Љељенча за изгрђени аутосервис у Љељенчи 82.64KB
Еколошка дозвола број 02/3-370-101/14 од 03.02.2014. године, издата Привредном друштву ''Бобар Аутосемберија'' Д.О.О. Бијељина, а сада Привредном друштву ''Брацо и синови'' Д.О.О. Брчко, П.Ј. 2 ''Барел'' Бијељина одговорно лице Жељко Вркачевић, са роком важења до 16.01.2024. године, за бензиску станицу са пратећим садржајима, која се налази у улици Филипа Вишњића бр.211 у Бијељини, на парцели означеној као к.п. бр.4409, уписане у к.к.ул. 3 к.о.Бијељина 1 143.83KB
Еколошка дозвола Месној индустрији Д.О.О. "ЗП КОМЕРЦ" Вршани за изграђени објекат клаонице са прерадом меса и производњу производа од меса у Вршанима 85.3KB
Еколошка дозвола Милошевић Зорану из Бијељине за грађење производно-пословног објекта, који се налази у Улици семберских ратара број 118, на земљишту означеном као к.п. бр. 410/4, к.о. Бијељина Село 132.35KB
Еколошка дозвола Јефтић Александру из Амајлија за изградњу фарме за узгој бикова у Амајлијама 81.4KB
Обновљена еколошка дозвола Занатској радњи-БРЕНТА ''БАЏE'' у Главичицама 87.7KB
Еколошка дозвола Привредном друштву "STEMIL" Д.О.О. Бијељина за погон за производњу PVC и AL столарије 80.23KB
Обновљена еколошка дозвола Занатској радњи пекара ''КЛАС-Б'' за пословни објекат-пекаре у Улици Стефана Дечанског 2 86.27KB
Еколошка дозвола привредном друштву "Нешковић" за бензинску станицу са пратећим садржајима у Јањи 94.12KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Монтерм'' Д.О.О. Бијељина за изградњу пословно-производног објекта, који ће се налазити у Индустријској зони 2 132KB
Еколошка дозвола Ђукић занатско лимарској радњи "Лимар Ђукић" Бијељина, за изграђену лимарску радњу у улици Стефана Дечанског број 242А NANB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Deкor centar'' Д.О.О. Бијељина за изградњу производног објекта, који ће се налазити у Индустријској зони 2 87.37KB
Обнова еколошке дозволе А.Д. "Орао" Бијељина за испитну станицу за турбомлазне моторе у улици Шабачких ђака бб у Бијељини 77.6KB
Еколошка дозвола Занатско графичкој радњи ''Декорарт штампарија'' Бијељина за изграђену занатску радњу-штампарије, која се налази у Улици Лазе Костића број 96 88KB
Еколошка дозвола Крстић Жикици из Велике Обраске за изграђену бензинску станицу са пратећим садржајима у Великој Обарској бб NANB
Еколошка дозвола Занатској радњи 'Мега пласт' Бијељина за пословно-производни објекат за производњу PVC и AL столарије 79.9KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'Стојановић и син' Д.О.О. Рухотина за пословни објекат-млина са пратећим садржајима у Рухотини 95.82KB
Еколошка дозвола "Нешковић" Д.О.О. Бијељина, за станицу за снабдјевање моторних возила течним нафтним гасом у склопу бензинске станице са пратећим садржајима у Доњој Чађавици 83.41KB
Еколошка дозвола Привредном друштву ''Нешковић'' Д.О.О. Бијељина, за реконструкцију и надоградњу постојећег пословног објекта и доградњу објекта са изградњом бензинске станице у Сремској улици број 2. у Бијељини 141.74KB
Еколошка дозвола "MONACO" Д.О.О. Бијељина, за бензинску станицу са пратећим садржајима на Агротржном центру у Бијељини 99.78KB
Обнова еколошких дозвола Привредном друштву ''SAVIĆ COMPANY" Д.О.О. Бијељина, за производно-пословни комплекс сточне хране, који се налази у насељу Нови Дворови, Улица Мајевичких бригада кварт 52. бр.31 142.63KB
Еколошка дозвола "Мљекара Дуле" Д.О.О. Средњи Драгаљевац, за мљекару у Средњем Драгаљевцу 88.98KB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'Лого' Д.О.О. Бијељина за изградњу производно- пословног објекта у Индустријској зони 2 у Бијељини 93.34KB
Еколошка дозвола "Финалпром" Д.О.О. Бијељина, за складишни простор на Павловића путу 80.52KB
Ревизија еколошке дозволе Привредном друштву "ВИНЕР ФА" за изнајмљени пословни објекат 88.79KB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Дворовима NANB
Ревизија еколошке дозволе Привредном друштву "Агротехника" Д.О.О. Бијељина за бензиску станицу са пратећим садржајима 105.91KB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Бијељини NANB
Еколошка дозвола Драженко Рашевић за изградњу пословних објеката производно услужног комплекса (фазна изградња) у Индустријској зони 2 90.64KB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Остојићеву NANB
Ревизија еколошке дозволе Привредном друштву "Полигарден" д.о.о. Доње Црњелово 86.46KB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, са погонском зградом у Бијељина 2 NANB
Еколошка дозвола Привредном друштву "НЕШКОВИЋ" Д.О.О. Бијељина за бензинску станицу са пратећим садржајима, која је са сјеверозападне стране ограничена магистралним путем М-18, дионицом Рача-Гојсовац 100.88KB
Обнова еколошке дозволе ЗЕДП "Електро-Бијељина" А.Д.Р.Ј."Електродистрибуција" Бијељина, за ТЦ 35/10kV са погонском зградом у Доњој Чађавици NANB
Еколошка дозвола Привредном друштву 'Браћа Ерић' Д.О.О. Трњаци за пословни објекат-пекаре, која се налази у Трњацима на магистралном путу Бијељина-Рача 91.37KB
Oбнова еколошке дозволе "Глобус" Д.О.О. Дворови, за фарму за тов свиња у Дворовима 78.43KB
Обнова еколошке дозволе "Танасић" Д.О.О. Дворови, за погон за прераду воћа и поврћа у Дворовима 77.36KB
Еколошка дозвола Ћато Витомир из Патковаче, за примарну прераду дрвета у Пучилама 93.86KB
Обнова еколошке дозволе "МДМ Станком" Д.О.О. Брчко, за погон за израду металне галантерије у Бијељини 73.93KB
Обнова еколошке дозволе "Интергај" Д.О.О. Бијељина, за комплекс за складиштење житарица у Дворовима 66.79KB
Еколошка дозвола Милошевић Даница из Патковаче, за погон за производњу намјештаја у Поповима 77.53KB
Еколошка дозвола "AGRIMATCО" Д.О.О.Бијељина, за пословни објекат за складиштење и продају средстава за заштиту биља, ђубрива и сјеменског материјала у Љељенчи 81.89KB
Еколошка дозвола Стајић Николи из Бијељине, за производно - продајни објекат (за производњу металне галантерије и машинска обрада метала у Индустријској зони II 78.49KB
Обнова еколошке дозволе "VID INOX" Д.О.О. Бијељина, за аутопраоницу у Бијељини 69.06KB
Еколошка дозвола "SCHROTT" Д.O.O. Бијељина, за изнајмљени пословни објекат за прикупљање металног отпада у Бијељини 1 79.83KB
Обнова еколошке дозволе "Пансион" Д.О.О. Тријешница, за пилану у Тријешници 70.92KB