Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за општу управу

 

Адреса:
Улица Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 131

Адреса електронске поште: [email protected][email protected]

Начелник: Јелена Савић

Биографија:
Рођена 1984. године у Сплиту.
Основну школу и Гимназију завршила у Бијељини, а Правни факултет на Универзитету у Источном Сарајеву 2007. године. Мастер студије - смјер Пословно-правни модул завршила 2009. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Правосудни испит положила 2010. године у Сарајеву.
У периоду од 2008. до 2009. године одрадила приправнички стаж у Основном суду у Бијељини, а од 2013. до 2016. године обављала послове шефа за излагање на јавни увид података на непокретности у Републичкој геодетској управи Бањалука.

Живи у Бијељини, мајка двоје дјеце.


 

 
 

Одјељење за општу управу врши управне и стручне послове из надлежности Града који се односе на:
- послове грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.),
- вођење бирачких спискова,
- послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве,
- овјеру потписа, преписа и рукописа,
- издавање увјерења из јавних регистара које води,
- издавање издавање потврда о чињеницама о којима се не води јавна евиденција када је на то законом овлашћено,
- обезбјеђује примјену Закона о слободи приступа информацијама,
- друге послове који нису стављени у дјелокруг рада другог одјељења или службе.


У области планирања рада и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- израђује годишњи оперативни план рада, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
- прикупља статистичке и друге податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у дјелокругу  рада и доставља надлежним градским и другим органима,
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја,
- учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације,
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције,
- обавља и друге послове по налогу Градоначелника и послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У Одјељењу за општу управу организовани су одсјеци:

- Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
- Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архивеОдсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија

Адреса:
Карађорђева улица 4
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 120

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Драгана Љубојевић


У Одсјеку за матичне послове и послове мјесних канцеларија обављају се следећи послови:
- евиденција личних стања грађана
- евиденција о држављанима БиХ - Републике Српске
- пријем захтјева за стицање држављанства БиХ - Републике Српске, отпуст из држављанства БиХ - Републике Српске и достављање надлежном Министарству
- рад Центра за бирачки списак
- овјера потписа, рукописа и преписа
- издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција
- стручни и административни послови за потребе Одбора за жалбе Града,
- други послови који су прописима и актима органа Града стављени у дјелокруга рада Одсјека.


. . . . . . . . . . 

Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве

Адреса:
Трф краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 144

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Нада Стјепановић


У Одсјеку за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве обављају се следећи послови:
- пријем захтјева и других поднесака који су упућени Градској управи, градоначелнику и Скупштини Града
- завођење аката у картотеку и друге евиденције
- издавање радних књижица
- овјера потписа, рукописа и преписа
- издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција
- израда аката по захтјеву странке и достављање извора информација, у складу са Законом о слободи приступа информацијама,
- успостава и одржавања архиве органа Града,
- пријем, отпрема и уручивање поште и
- други послови који су прописима и актима органа Града стављени у дјелокруг рада Одсјека.