Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за општу управу

 

Адреса:
Улица Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 131
Упис у матичну књигу рођених: +387 (0)55 233 466
Упис у матичну књигу вјенчаних: +387 (0)55 233 469
Упис у матичну књигу умрлих: 
+387 (0)55 233 467

Адреса електронске поште:
[email protected]

 

Одјељење за општу управу врши управне и стручне послове из надлежности Града који се односе на:

- послове грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.),
- вођење бирачких спискова,
- послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве,
- овјеру потписа, преписа и рукописа,
- издавање увјерења из јавних регистара које води,
- издавање издавање потврда о чињеницама о којима се не води јавна евиденција када је на то законом овлашћено,
- обезбјеђује примјену Закона о слободи приступа информацијама,
- друге послове који нису стављени у дјелокруг рада другог одјељења или службе.


У области планирања рада и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- израђује годишњи оперативни план рада, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
- прикупља статистичке и друге податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у дјелокругу  рада и доставља надлежним градским и другим органима,
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја,
- учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације,
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције,
- обавља и друге послове по налогу Градоначелника и послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У Одјељењу за општу управу организовани су одсјеци:

- Одсјек за матичне послове и послове мјесних канцеларија
- Одсјек за послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве