Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за финансије

Адреса:
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон:  +387 (0)55 233 106
Факс: +387 (0)55 209 642

Адреса електронске поште: [email protected]

Начелник: Славко Башић

Рођен је 1956. године у Бијељини.

Основну школу и  Гимназију завршио је у Бијељини. Дипломирао је 1983. године на Економском факултету у Београду на смјеру Статистика и кибернетика. Магистрирао је на Факултету за услужни бизнис у Новом Саду 2011. године.

1983-1992. године: руководилац плана и анализе и комерцијале у предузећу „Зенит“ у Бијељини;
1992-1994. године: помоћник директора ЈУ „Бања Дворови“;
1995-1999. године: директор ЈУ „Бања Дворови“;
1999-2001. године: директор АД „Развитак“ Дворови;
2001-2008. године: инвестициони директор, директор филијале и директор Фонда ПИО РС;
2008-2017. године: начелник Одјељења за друштвене дјелатности у Административној
служби, односно Градској управи Града Бијељина;
од 2017. године начелник Одјељења за Финансије у Градској управи Града Бијељина.

Ожењен, отац троје дјеце.


 

 
 

Одјељење за финансије врши стручне и друге послове из надлежности Града који се односе на:

- праћење остваривања политике финансирања у Граду
- припремање нацрта/ приједлога буџета Града
- праћење и евиденцију прихода и извршење расхода буџета и израду финансијских извјештаја Града
- контролу правилности и законитости коришћења буџетских средстава
- праћење кредитне задужености, као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за управљање развојем и европске интеграције.


У области промоције Града, Одјељење нарочито:
- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, привредне коморе и удружења привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања.


 

 
 

У Одјељењу финансије су организовани сљедећи Одсјеци:

- Одсјек за буџет
- Одсјек за финансије и рачуноводство
- Одсјек за трезор
- Одсјек за евиденцију, наплату и анализу приходаОдсјек за буџет


Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 433

Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Нада Спасојевић


У Одсјеку за буџет обављају се сљедећи послови:
- спровођење процеса припреме и израде буџета у складу са буџетским календаром
- давање инструкција и упутстава буџетским корисницима за израду буџетских захтјева
- припрема и израда нацрта биланса буџета за наредну фискалну годину, укључујући нацрте одлуке о буџету и одлуке о извршењу буџета
- организовање јавних расправа и разматрање примједби/приједлога буџетских корисника
- анализа и прађење извршења буџета по носиоцима и корисницима средстава, покретање иницијативе за израду ребаланса буџета и израда нацрта ребаланса буџета за наредну фискалну годину, укључујући потребна акта
- давање препорука буџетским корисницима за израду приједлога кварталних и мјесечних финансијских планова
- сарадња са Одсјеком за финансије и рачуноводство и Службом за трезор и извјештавање у циљу добијања података и информација неопходних у процесу буџетирања
- израда и развој мјесечних и кварталних планова буџетских корисника
- давање сагласности на приједлог рјешења о реалокацији планираних средстава између буџетских корисника/потрошачких јединица
-  израда свих извјештаја о оствареним приходима, усаглашавање евиденције о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима, рјешавање рекламације банака и пореских обвезника у вези са наплатом прихода Града
- перманентно анализирање наплате јавних прихода, у сарадњи са другим организационим дијеловима Градске управе и предлагање рјешења за њихову наплату
- извјештавање начелника Одјељења о захтјевима буџетских корисника
- израда извјештаја за Скупштину Града, Градоначелника, начелника Одјељења, Министарство финансија, Пореску управу и друге кориснике података по потреби
- сарадња са другим одјељењима и одсјецима у Градској управи и размјена података из дјелокруга рада Одсјека
- евиденција о кредитном задужењу Града
- прибављање потребних сагласности за задуживање и израда извјештаја о задужењу за надлежне органе и институције
- прикупљање и систематизовање података о уговорима и реализованим кредитима, гаранцијама и достављање Министарству финансија извјештаја о отплатама кредита
- планирање средстава за отплату дуга по кредитним задужењима
- покретање налога за набавке из дјелокруга Одјељења
- израда нових и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура у Одсјеку
- унапређење система управљања квалитетом ИСO 9001-2008 из дјелокруга рада Одсјека
- израда процедура из дјелокруга Одсјека и праћење њихове имплементације
- спровођење мјера заштите на раду и заштите од пожара и мјера у вези са кориштењем и чувањем имовине у Одсјеку
- учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
- израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења односно послови који су посебним актима стављени у дјелокруга рада Одсјека.

. . . . . . . . . .


Одсјек за финансије и рачуноводство


Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 279

Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Боса Мијатовић


У Одсјеку за финансије и рачуноводство обављају се сљедећи послови: 

- учешће у изради биланса буџета Града и праћење извршења расхода буџета по потрошачким јединицама Градске управе, усаглашавање података и информација о њиховој  буџетској потрошњи
- учешће у анализи и приједлозима за исправке потраживања по основу локалних прихода
- формална и суштинска контрола финансијске документације Градске управе (ликвидатура) документације и попуњавање трезорских образаца
- развијање и примјена рачуноводствене методологије у складу са захтјевима међународних рачуноводствених стандарда и рачуноводственим прописима
- обрачун и исплата плата и других примања запослених
- обрачун и исплата накнада одборницима и члановима скупштинских комисија
- обрачун и исплата лицима ангажованим по уговорима
- евиденције о пореским пријавама и статистичке евиденције
- послови благајне
- вођење евиденција о јавним добрима, основним средствима и ситном алату и инвентару, према захтјевима важећих прописа и стандарда
- издавање потврда и увјерења из дјелокруга рада Одсјека
- израда извјештаја за Скупштину Града, градоначелника, начелника Одјељења, Министарство финансија, Пореску управу, буџетске кориснике и друге кориснике података по потреби
- давање упутстава и смјерница за попис имовине, праћење пописа, координација активности пописа
- израда процедура из дјелокруга Одсјека и праћење њиховог извршења
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења

. . . . . . . . . .


Одсјек за трезор

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 107

Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Гордана Којић
 

У Одсјеку за трезор обављају се сљедећи послови:

- учешће у изради биланса буџета Града и праћењу његовог извршења по свим потрошачким јединицама
- координација рада са Министарством за финансије у вези са вођењем и развијањем трезорског пословања
- пријем и контрола образаца за трезорско пословање, унос података и вођење помоћних књига и главне књиге трезора Града
- консолидовање и усаглашавање књиговодствених евиденција између трезора Града и буџетских корисника/ потрошачких јединица
- израда периодичних и годишњих финансијских извјештаја Града, у складу са правилником и стандардима извјештавања
- развијање и примјена рачуноводствене методологије у складу са захтјевима међународних рачуноводствених стандарда и рачуноводственим прописима
- дистрибуција и креирање трезорских извјештаја, у сарадњи са Министарством финансија
- плаћање по свим основама
- контрола правилности и законитости коришћења буџетских средстава са становишта трезорског пословања, укључујући све потрошачке јединице
- израда свих процедура везаних за трезорско пословање и осталих процедура и праћење њиховог извршења
-  књижење других рачуна посебних намјена
- отварање и затварање рачуна, иницирање налога за избор банака, укључујући израду посебног дијела тендерске документације
- сортирање и чување документације у складу са прописима
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења

. . . . . . . . . .

 

Одсјек за евиденцију, наплату и анализу прихода

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 490

Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Весна Ђурица

 

У Одсјеку за евиденцију, наплату и анализу  прихода обављају се сљедећи послови:
- вођење евиденција о потраживањима непореских локалних прихода на основу правоснажних рјешења или уговора надлежних одјељења Градске управе,
-  ажурирање података правних и физичких лица - обвезника, у складу са подацима у званичним регистрима доступним на сајту АПИФ-а и Управе за индиректно опорезивање.
- усаглашавање помоћне евиденције потраживања са Главном књигом трезора,
- предузимање неопходних мјера за побољшање наплате свих пореских и непореских изворних прихода буџета Града (опомене, принудна наплата,  тужбе и сл.).
- праћење и анализа наплате локалних пореза за које је надлежна Пореска управа, те, сходно овлаштењима, предузимање мјера за повећање броја обвезника пореза и наплате пореза,
- креирање свих излазних фактура купцима,
- вршење обрачуна излазног ПДВ
- вођење књига излазних фактура, разврставање  и архивирање излазних фактура, уговора и др.
- редовно усаглашавање потраживања са дужницима, као  основ за тачно и правилно евидентирање потраживања у  финансијским извјештајима,
- подношење свих захтјева Пореској управи  за прекњижавање средстава, поврат више уплаћених или погрешно уплаћених усредстава,
-  анализа остварених прихода по врстама, дужницима и периодима те креирање одговарајућих извјештаја,
-  анализа постојећих података о имовини обвезника пореза на непокретности, као и поређење постојећих података о обвезницима пореза на непокретности са подацима из других база података те  креирање одговарајућих извјештаја,
-  други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења односно послови који су посебним актима стављени у дјелокруг рада Одсјека.