Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за буџет

Ovdje unijeti sadržaj.

Одсјек за буџет

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 433
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека: Александра Михајловић

У Одсјеку за буџет обављају се сљедећи послови:
- спровођење процеса припреме и израде буџета у складу са буџетским календаром
- давање инструкција и упутстава буџетским корисницима за израду буџетских захтјева
- припрема и израда нацрта биланса буџета за наредну фискалну годину, укључујући нацрте одлуке о буџету и одлуке о извршењу буџета
- организовање јавних расправа и разматрање примједби/приједлога буџетских корисника
- анализа и прађење извршења буџета по носиоцима и корисницима средстава, покретање иницијативе за израду ребаланса буџета и израда нацрта ребаланса буџета за наредну фискалну годину, укључујући потребна акта
- давање препорука буџетским корисницима за израду приједлога кварталних и мјесечних финансијских планова
- сарадња са Одсјеком за финансије и рачуноводство и Службом за трезор и извјештавање у циљу добијања података и информација неопходних у процесу буџетирања
- израда и развој мјесечних и кварталних планова буџетских корисника
- давање сагласности на приједлог рјешења о реалокацији планираних средстава између буџетских корисника/потрошачких јединица
-  израда свих извјештаја о оствареним приходима, усаглашавање евиденције о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима, рјешавање рекламације банака и пореских обвезника у вези са наплатом прихода Града
- перманентно анализирање наплате јавних прихода, у сарадњи са другим организационим дијеловима Градске управе и предлагање рјешења за њихову наплату
- извјештавање начелника Одјељења о захтјевима буџетских корисника
- израда извјештаја за Скупштину Града, Градоначелника, начелника Одјељења, Министарство финансија, Пореску управу и друге кориснике података по потреби
- сарадња са другим одјељењима и одсјецима у Градској управи и размјена података из дјелокруга рада Одсјека
- евиденција о кредитном задужењу Града
- прибављање потребних сагласности за задуживање и израда извјештаја о задужењу за надлежне органе и институције
- прикупљање и систематизовање података о уговорима и реализованим кредитима, гаранцијама и достављање Министарству финансија извјештаја о отплатама кредита
- планирање средстава за отплату дуга по кредитним задужењима
- покретање налога за набавке из дјелокруга Одјељења
- израда нових и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура у Одсјеку
- унапређење система управљања квалитетом ИСO 9001-2008 из дјелокруга рада Одсјека
- израда процедура из дјелокруга Одсјека и праћење њихове имплементације
- спровођење мјера заштите на раду и заштите од пожара и мјера у вези са кориштењем и чувањем имовине у Одсјеку
- учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
- израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења односно послови који су посебним актима стављени у дјелокруга рада Одсјека.