Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за просторно уређење

Адреса:

Карађорђева улица 4
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 126
Факс: +387 (0)55 211 305

Адреса електронске поште:
[email protected]
[email protected]
 

Начелник: Доц. др Драган Станимировић

Рођен је 1982. године у Бановићима. У Бијељини је завршио основну школу и Гимназију. На Факултету техничких наука у Новом Саду дипломирао је 2009. године и стекао звање - дипломирани инжењер саобраћаја–мастер. На истом факултету завршио је докторске студије са просјечном оцјеном 9,57 и стекао звање доктора наука из области саобраћајног инжењерства.
На Саобраћајном факултету у Бањој Луци изабран у звање доцента, гдје је ангажован на извођењу наставе.
Преко једанаест година ради у реалном сектору као координатор, пројектант, ревидент, планер и урбаниста на великом броју значајних стратешких и спроведбених просторно-планских/урбанистичких докумената, пројектно-техничке документације и других стручних докумената.
Судски је вјештак саобраћајне струке и посједује велики број лиценци, као што су лиценца за израду пројектно-техничке документације, лиценца за ревизију пројектно-техничке документације, лиценца за израду просторно-планске/урбанистичке документације, лиценца предавача и лиценца испитивача из познавања прописа о безбједности саобраћаја итд.
Објавио је већи број научних и стручних радова у часописима истакнутог међународног и националног значаја.
Члан је Инжењерске коморе Србије и Савеза инжењера и техничара Србије.
Говори енглески језик, из њемачког језика посједује Goethe Zertifikat A2.
Ожењен је и отац двоје дјеце.

 

Одјељење за просторно уређење врши стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на:

- припрему просторно-планске документације,
- развојне планове,
- праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
- издавање локацијских услова и одобрења за грађење,
- исколчавање објеката,
- техничке прегледе и употребне дозволе изграђених објеката,
- контролу инвестиционо-техничке документације,     
- легализације бесправно изграђених објеката као и друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


У Одјељењу за просторно уређење су организовани сљедећи Одсјеци:

- Одсјек за грађевинске и употребне дозволе
- Одсјек за легализацију

 

 

Документи: