Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине


Одсјек за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 175
Факс: +387 (0)55 233 160

​Шеф Одсјека: Весна Радикић

Адреса електронске поште: [email protected]

...
 
У Одсјеку за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине обављају се сљедећи послови:  
- провођење управних поступака и припрема приједлога рјешења из области комуналних  дјелатности, те спровођење управног поступка за утврђивање висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте,
- спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја Града и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсјека, а нарочито:
   - учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
   - израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
   - праћење имплементације пројеката те израда информација и извјештаја о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
- израда програма, извјештаја и информација о заједничкој и индивидуалној комуналној потрошњи те уређење и кориштење грађевинског земљишта,
- обезбјеђење организованог обављања индивидуалне комуналне потрошње (производња и испорука воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, производња и испорука топлоте, одвожење и депоновање комуналног отпада из стамбених и пословних простора, погребна и димњачарска дјелатност),
- обезбјеђење и вршење надзора над: чишћењем јавних површина, одржавањем, уређивањем и опремањем јавних зелених и рекреационих површина, одвођењем атмосферских вода, одржавањем комуналне опреме,
- учествовање у припреми и изради студија, припремање и опремање земљишта, техничке  документације, тендер документације,
- учествовање у поступку одређивања назива улица, тргова и кућних бројева и у припреми приједлога за Скупштину,
- организовање заштите и унапређења квалитета животне средине,
- вођење поступка административног извршења рјешења,
- управљање пословним просторима и гаражама и обављање стручних и административних послова у поступку издавања у закуп (послова наплате, контроле наплате, закупнине пословних и гаражних простора, анализа финансијског ефекта наплате, припрема приједлога за измјену износа закупнине и израда анализа и информација из ове области),
- координација рада са другим одсјецима и одјељењима Градске управе,
- регистровање заједница етажних власника стамбених зграда,
- спровођење мониторинга стања животне средине, прикупљање, регистровање и анализирање података, чињеница и других релевантних информација о стању и кориштењу природе и предузимање одговарајућих мјера у циљу заштите природе,
- ширење и унапређивање сазнања о животној средини, преко институција за образовање и путем сарадње са удружењима за заштиту животне средине и невладиним организацијама,
- прикупљање података о мањим постројењима која угрожавају или могу угрозити животну средину,
- давање информација о заштити животне средине у писаној форми,
- издавање еколошких дозвола,
- издавање еколошких дозвола за дјелатности које имају директан утицај на животну средину,
- израда планова заштите природе, који су у складу са Стратегијом заштите природе, као и учешће у имплементацији Стратегије заштите природе,
- евидентирање заштићених подручја и достављање препорука надлежном  министарству за одређивање заштићених подручја,
- објављивање података о стању квалитета ваздуха,
- предузимање мјера за побољшање квалитета ваздуха и санације за подручја са угроженим квалитетом ваздуха и предузимање одговарајућих мјера,
- предузимање мјера за заштиту од буке и обезбеђивање њеног систематског мјерења,
- обезбеђивање очувања природних вриједности на свом подручју и доношење аката о стављању под заштиту одређеног природног добра,
- предлагање Програма заштите и уређења јавних зелених површина,
- вођење катастра биљних врста на јавним зеленим површинама
- сузбијање и уништавање амброзије,
- координација рада са надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,
- обављају се и други послови по налогу начелника Одјељења и Градоначелника, у оквиру дјелокруга рада Одсјека.