Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за јавне набавке, инвестиције и надзор

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300  Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 119
Факс: +387 (0)55 210 162

​Адреса електронске поште: [email protected].

Шеф Одсјека: Ђорђо Вујановић


У Одсјеку за јавне набавке, инвестиције и надзор обављају се послови провођења комплетне процедуре јавних набавки роба, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама БиХ од процјене инвестиције, припреме тендерске документације, расписивања јавне набавке, пријема тендерске документације, избора најповољнијег понуђача од стране комисије за јавну набавку, припреме приједлога уговора, праћења реализације уговора пројектовања и изградње објеката високоградње за одјељења која у свом саставу немају неопходне кадрове и вршења инвестиционог и контролног надзора над реализацијом тих инвестиција, као и други послови који  се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

У области планирања рада и извјештавања из дјелокруга рада, Одсјек нарочито:

- израђује приједлог годишњег плана јавних набавки према прописаној методологији на нивоу Градске управе, након доношења прати његову реализацију и предлаже ажурирање плана у складу са промијењеним оклностима, припрема извјештај о реализацији годишњег плана јавних набавки,
- израђује годишњи оперативни план рада Одсјека, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
- прикупља податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у оквиру дјелокруга  рада и доставља надлежним градским и другим органима,
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја,
- учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације, у оквиру дјелокруга рада,
- обавља и друге послове по налогу Градоначелника и послове који се посебним актима ставе у дјелокруг рада.“