Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за финансије и рачуноводство

Ovdje unijeti sadržaj.

Одсјек за финансије и рачуноводство

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 166
Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Ана Трифковић


У Одсјеку за финансије и рачуноводство обављају се сљедећи послови: 
- учешће у изради биланса буџета Града и праћење извршења расхода буџета по потрошачким јединицама Градске управе, усаглашавање података и информација о њиховој  буџетској потрошњи
- учешће у анализи и приједлозима за исправке потраживања по основу локалних прихода
- формална и суштинска контрола финансијске документације Градске управе (ликвидатура) документације и попуњавање трезорских образаца
- развијање и примјена рачуноводствене методологије у складу са захтјевима међународних рачуноводствених стандарда и рачуноводственим прописима
- обрачун и исплата плата и других примања запослених
- обрачун и исплата накнада одборницима и члановима скупштинских комисија
- обрачун и исплата лицима ангажованим по уговорима
- евиденције о пореским пријавама и статистичке евиденције
- послови благајне
- вођење евиденција о јавним добрима, основним средствима и ситном алату и инвентару, према захтјевима важећих прописа и стандарда
- издавање потврда и увјерења из дјелокруга рада Одсјека
- израда извјештаја за Скупштину Града, градоначелника, начелника Одјељења, Министарство финансија, Пореску управу, буџетске кориснике и друге кориснике података по потреби
- давање упутстава и смјерница за попис имовине, праћење пописа, координација активности пописа
- израда процедура из дјелокруга Одсјека и праћење њиховог извршења
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења