Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за привреду

Адреса:
Улица Патријарха Павла 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 114
Факс: +387 (0)55 233 432

Адреса електронске поште: [email protected]; [email protected]

Начелник: Дејан Савић

Рођен 1973. године у Тузли.
Основну и средњу електротехничку школу завршио у Лукавцу, а након избијања ратних сукоба 1992. године са породицом  доселио у Бијељину.
 Учесник одбрамбено-отаџбинског рата.

Крајем 1998. године завршио Учитељски факултет и стекао звање професорa разредне наставе, а 2011. године завршио Правни факултет и стекао звање дипломиранoг правникa.
Има положен испит за рад у органима управе.

Од маја 2000. до септембра 2006. године успјешно се бавио самосталном предузетничком дјелатношћу из области угоститељства.
 Од 2007. до децембра 2016. године радио у Фонду ПИО РС филијала Бијељина, гдје је обављао послове стручног сарадника за израду нацрта рјешења у првом степену.
Од 2011. до децембра 2016. године био је предсједник синдикалне организације Фонда ПИО Републике Српске за филијалу Бијељина, а у овом периоду обављао је и дужност предсједника Управног одбора Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина.
Од 2013. до децембра 2016. године био је члан Управног одбора Туристичке организације Града Бијељина.

Ожењен је, отац троје дјеце и са породицом живи у Бијељини.


Одјељење за привреду врши управне и стручне послове из надлежности Града који се односе на:


- студијске и аналитичке послове и коришћење ресурса из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе),
- планирање развоја и праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
- послове везане за приватно предузетништво, подстицај развоја малих и средњих предузећа,
- врши регистрацију самосталних предузетника,
- израђује акте којима се регулише радно вријеме у области угоститељства, занатства и трговине,
- доноси акте о категоризацији угоститељских објеката и сеоског домаћинства, као и стицању статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности,
- друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење обавља сљедеће послове:

- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


У области промоције Града, Одјељење обавља сљедеће послове:

- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, привредне коморе и удружења привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања.