Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за привреду

Адреса:
Улица патријарха Павла 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 114
Факс: +387 (0)55 233 432

Адреса електронске поште:
[email protected]
[email protected]Начелник: Жељко Гребић
 

Рођен 1984. у Бијељини, гдје је завршио основну и средњу школу.

На Факултету техничких наука Универзитетa у Новом Саду дипломирао је 2009. године и стекао звање - дипломирани инжењер-мастер друмског саобраћаја.

Од 2009. године до 2013. године запослен је у ,,Јахорина ауто“ ДОО као водитељ станице техничког прегледа.
У ЗЕДП „Електро-Бијељина“ АД ради као руководилац одјељења ауто-парка од 2013. до 2016. године.
На мјесто генералног директора АД ,,Град“ Бијељина именован је 2016. године, а од 2017 године обавља посао савјетника за техничке послове у ЗЕДП „Електро-Бијељина“ АД.

Посједује међународну лиценцу за руковање азбестним материјама (ANDO –Garfild, New Jersey), лиценцу водитеља техничког прегледа (Машински факултет - Бања Лука), као и лиценцу за хомологацију возила (Еиб центар за моторна возила - Бања Лука).

 

Одјељење за привреду врши управне и стручне послове из надлежности Града који се односе на:


- студијске и аналитичке послове и коришћење ресурса из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе),
- планирање развоја и праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
- послове везане за приватно предузетништво, подстицај развоја малих и средњих предузећа,
- врши регистрацију самосталних предузетника,
- израђује акте којима се регулише радно вријеме у области угоститељства, занатства и трговине,
- доноси акте о категоризацији угоститељских објеката и сеоског домаћинства, као и стицању статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности,
- друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење обавља сљедеће послове:

- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


У области промоције Града, Одјељење обавља сљедеће послове:

- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, привредне коморе и удружења привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања.