Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције


Адреса: 
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 132

Адреса електронске поште: [email protected], [email protected]

Шеф Одсјека: Анкица Тодоровић


У Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције обављају се следећи послови:
- обављање послова јединице за управљање развојем града Бијељине, укључујући све сегменте одрживог развоја (економски развој, друштвени развој и заштита животне средине);
- организовање и спровођење процеса стратешког планирања, путем успостављања и оспособљавања структура за планирање, укључујући мобилизацију свих структура у оквиру Градске управе, као и свих битних актера;
- промовисање дијалога међу локалним актерима, успостављање партнерских односа и одржавање редовне комуникације и координације између одјељења и служби у оквиру Градске управе и битних актера (приватног сектора, привредних комора удружења привредника, међународних организација, академских институција, итд.);
- прикупљање података од значаја за локални развој из различитих извора и њихово обједињавање у централну базу података, као и њено редовно ажурирање;
- спровођење анализе стања, израда и редовно ажурирање профила заједнице;
- припрема/ажурирање трогодишњих планова имплементације Стратегије развоја;
- припрема оперативног плана Одсјека за наредну годину, укључујући пројекте из Стратегије развоја и редовне послове;
- у сарадњи са Одјељењем за финансије, укључивање стратешких пројеката и мјера из плана имплементације у план буџета за сљедећу годину;
- праћење реализације Стратегије развоја Града и других стратешких планова и програма посебно у дијелу координације активности, прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја, живота и рада у Граду;
- праћење реализације годишњих планова имплементације и координирање реализације пројектних активности са одјељењима и службама Градске управе, као и са Градским развојним тимом/Партнерском групом/Координационим тијелом за праћење имплеменације Стратегије развоја и Сталним привредним савјетом;
- обавјештавање грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и стратешких планова и пројеката;
- предлагање мјера за унапређење процеса провођења Стратегије развоја;
- интегрисање пројектних идеја Аграрног фонда, Агенције за мала и средња предузећа, Туристичке организације Града, јавних предузећа и установаи других институција у сврху економског и друштвеног развоја Града и заштите животне средине;
- презентовање и промовисање Града и стратешких пројеката потенцијалним инвеститорима, партнерима и другим заинтересованим странама;
- подношење иницијатива органима Града за израду и реализацију пројеката из области локалног економског и друштвеног развоја, као и пројеката заштите животне средине;
- праћење доступних извора финансирања, идентификација пројеката, стручна разрада пројеката и припрема образаца за аплицирање ка домаћим и међународним финансијерима;
- редовна комуникација са преставницима међународних агенција, владиних и невладиних организација и других међународних субјеката са сједиштем у БиХ и региону у циљу промоције потенцијала Града и коришћења доступних извора финансирања;
- припрема и кандидовање пројеката у склопу предприступних фондова ЕУ (IPA и други фондови);
- успостављање електронске базе пројеката, укључујући аплициране пројекте, пројекте у имплементацији и реализоване пројекте;
- пружање стручнe и техничкe подршке осталим одјељењима и службама Градске управе у процесу припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени, културни развој Града и заштиту животне средине;
- послови везани за пројекте европских интеграција;
- анализа регулативе ЕУ у вези са функционисањем локалних заједница;
- прикупљање података, израда регистра, израда планова и процедура везаних за енергетску ефикасност, активности на спровођењу енергетских прегледа и повећања енергетске ефикасности потрошње енергије, активности на успостави система праћења потрошње енергије путем софтверске платформе, спровођење пројеката, односно конкретних мјера повећања енергетске ефикасности у зградама и осталој инфраструктури у власништву Града, те промовисање енергетске ефикасности и подстицање пројеката енергетске ефикасности;
- припрема техничких и финансијских извјештаја о току реализације пројеката које Одсјек спроводи;
- прикупљање кварталних извјештаја о статусу пројеката од свих надлежних одјељења и служби Градске управе;
- спровођење мониторинга (праћења) пројеката на кварталном нивоу и припремање збирних извештаја о мониторингу;
- израда годишњег извјештаја о реализацији Стратегије развоја Града;
- покретање иницијативе за ревизију стратегије развоја или за покретање новог процеса стратешког планирања интерисаног развоја;
- у сарадњи са Одјељењем за привреду и пољопривреду, Аграрним фондом и Агенцијом за мала и средња предузећа организује битне актере из приватног сектора, предлаже мјере за унапређење Града Бијељине као повољног пословног окружења и прати подршку малим и средњим предузећима, потенцијалним и присутним инвеститорима;
- стручна и техничка подршка у раду и функционисању Привредног савјета Града Бијељина;
- координација, припрема и праћење реализације Плана капиталних инвестиција Града Бијељина, као и његово годишње ажурирање у сарадњи са релевантним организационим јединицама Градске управе, институцијама, установама и предузећима;
- активно учешће у креирању, ажурирању, презентовању и дистрибуцији промотивних материјала везаних за промоцију Града као повољног пословног окружења;
- редовна координација са Одјељењем за привреду и пољопривреду, Одјељењем за стамбено комуналне послове, Одјељењем за финансије, Одјељењем за просторно уређење, Одјељењем за општу управу, Одјељењем за друштвене дјелатности и Одсјеком за ИТ у циљу ажурирања и консолидовања информација које се тичу унапређења пословног окружења Града;
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања и презентује материјале развојних потенцијала Града у контакту са инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција;
- успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију са спољним актерима (приватни сектор, привредне коморе и удружења привредника, финансијске организације, међународне организације, академске институције и др),
- обављање других послова из дјелокруга рада по налогу Градоначелника.
 

 

Пријавни образац за учешће на програму Импакт инкубатор пословних идеја 2024. 513.06KB
Startup drill - анкетирање студената 467.71KB
Анкета становника Града Бијељина у склопу обиљежавања Европске седмице мобилности 2022 са циљем грађанског учешћа до бољег квалитета живота у граду 1.36MB
План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2022. годину 12.82MB
План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2021. годину 28.06MB
План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2020. годину 34.78MB
План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2019. годину 1.23MB
План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2018. годину 1.04MB
План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2017. годину 1.41MB
План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2016. годину 879.07KB
План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2015. годину 428.96KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2021. (закључак) 223.75KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2021. 359.77KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2020. (закључак) 488.84KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2020. 778.07KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2019. (закључак) 241.29KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2019. 1.03MB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2018. (закључак) 437.3KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2018. 3.4MB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2017. (закључак) 438.12KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2017. 1.59MB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2016. (закључак) 461.33KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2016. 944.59KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2015. 1.84MB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2014. (закључак) 717.34KB
Годишњи извјештај о имплементацији Стратегије за 2014. 514.1KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2015. 197.65KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2015. (закључак) 348.44KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2016. 277.27KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2017. 481.78KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2017. (закључак) 237.12KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2018. 1016.46KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2018. (закључак) 442.12KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2019. 1.41MB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2019. (закључак) 468.97KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2020. 573.71KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2020. (закључак) 242.39KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2021. 359.77KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2021. (закључак) 463.38KB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2022. 7.96MB
Годишњи план имплементације Стратегије за 2022 - закључак 217.58KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2022-2024 (закључак) 237.93KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2022-2024 (план) 1.1MB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2022-2024 (сажетак) 923.15KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2021-2023 (закључак) 472.97KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2021-2023 (план) 346.55KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2021-2023 (сажетак) 374.9KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2020-2022 (закључак) 359.14KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2020-2022 (план) 255.69KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2020-2022 (сажетак) 471.3KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2019-2021 (закључак) 465.31KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2019-2021 (план) 164.85KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2019-2021 (сажетак) 1.65MB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2018-2020 (закључак) 458.83KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2018-2020 (план) 370.87KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2018-2020 (сажетак) 330.17KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2017-2019 (закључак) 227.53KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2017-2019 (план) 596.15KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2017-2019 (сажетак) 3.08MB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2016-2018 (закључак) 542.71KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2016-2018 (план) 698.67KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2016-2018 (сажетак) 88.2KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2015-2017 638.17KB
Трогодишњи индикативни финансијски планови - ИФП 2014-2016 602.44KB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за 2014. 5.71MB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за 2015. 652.31KB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за 2016. 5.97MB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за 2017. 1020.45KB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за 2018. 11.69MB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за 2019. 10.06MB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за 2020. 11.74MB
Годишњи извјештај о раду Одсјека за 2021. 1.56MB
Презентација Одсјека за ЛЕРиЕИ 42.11MB
Одсјек за ЛЕРиЕИ - База пројеката 30.04KB