Званична интернет презентација
Град Бијељина

Служба правне помоћи

Ovdje unijeti sadržaj.

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 450
У оквиру овог Одјељења организује се пружање правне помоћи грађанима, као самостална  служба за пружање бесплатне правне помоћи грађанима са подручја Града, искључујући послове заступања корисника у било коме од поступака и искључујући послове пружања правне помоћи у кривичним, прекршајним и пореским поступцима.
Бесплатна правна помоћ пружа се грађанима са подручја Града Бијељина у заштити и остваривању њихових права, а првенствено:
- лицима у стању социјалне потребе,
- члановима породица погинулих и несталих бораца, те ратним војним инвалидима,
- пензионерима и
- незапосленим лицима која су  на евиденцији Завода за запошљавање.
Бесплатна правна помоћ која се пружа путем овлашћеног службеника у Одјељењу обухвата нарочито: давање општих правних информација о организацији и надлежностима органа Града и Градске управе, давање правних савјета, састављање и уручивање исправа, у складу са законом (уговора, тестамента и др.), сачињавање правних средстава и поднесака као што су: молбе, захтјеви, приједлози, представке, приговори, тужбе, жалбе, ванредни правни лијекови и друга правна акта у управним и судским поступцима и пред јавноправним органима,  сачињавање захтјева или другог акта за заштиту права и на закону заснованих правних интереса код послодавца, органа или организације која о томе одлучује, састављање поднесака и правних средстава у поступцима који се воде у Градској управи, вршење и других послова правне помоћи.
Служба правне помоћи, у оквиру дјелокруга рада, учествује у реализацији пројеката које реализује Град (бесплатна правна помоћ презадуженим грађанима и др.) и обавља друге послове по налогу Градоначелника и начелника Одјељења.