Званична интернет презентација
Град Бијељина

ПОЗИВ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ КАТЕГОРИЈА ДРУШТВАГрад Бијељина у партнерству са организацијом „CARITAS ŠVICARSKA” и Удружењем „Центар за интегративну инклузију Рома и Ромкиња ОТАХАРИН“, у оквиру пројекта „Интегралним приступом ка социјалној укључености“ позива привредне субјекте са територије Града Бијељина да се пријаве за учешће у програму подршке запошљавању маргинализованих категорија друштва.
 
Пројектом „Интегралним приступом ка социјалној укључености“ интегрише се стварање нових радних мјеста и самим тим побољшава доходак, образовање, приступ социјалним услугама и јача развој заједнице кроз иновативан програмски приступ.
 
С обзиром на недостатак квалификоване радне снаге и изражену потребу за додатном финансијском или другом подршком привредним субјектима у Граду Бијељина, како би се смањио степен незапослености и створила нова радна мјеста за маргинализоване категорије друштва, позивамо заинтересоване привредне субјекте да учествују у програму подршке запошљавању маргинализованих категорија.
 
Заинтересовани привредни субјекти са подручја Града Бијељина ће бити подржани према програму и мјерама које ће бити дефинисане у сарадњи са Градом Бијељина, организацијом „CARITAS ŠVICARSKA” и Удружењем „Центар за интегративну инклузију Рома и Ромкиња Отахарин“.
 
Врста подршке:
Подршка заинтересованим привредним субјектима са територије Града Бијељина биће пружена на два могућа начина:
 
 1. Финансијска подршка
 
Привредни субјекти ће имати могућност добијања финансијске подршке како би се олакшала могућност запошљавања маргинализованих категорија друштва. Привредни субјекти биће у обавези да запосле  радника/е на пуно радно вријеме (8 часова дневно/40 часова седмично) на период од 24 мјесеци и исплаћивати износ најмање минималне плате у Републици Српској или већи износ од тога током периода кориштења финансијске подршке. Максимални износ подршке запошљавању једног радника из маргинализованих категорија друштва је 14.400,00КМ. Током прве године привредном субјекту биће исплаћен износ од 9.600,00КМ док у другој години износ од 4.800,00КМ. Исплата ће се вршити на жиро рачун привредног субјекта, ретроактивно по истеку сваких 6 мјесеци након достављања доказа о исплати доприноса, пореза и других обавеза према раднику.
 
 
 
 
      2. Подршка у виду практичних обука и едукације  
Привредни субјекти ће имати могућност добијања подршке у виду организовања практичних обука и едукација приликом запошљавања особа из маргинализованих категорија друштва. Ова подршка може укључивати пружање тренинга и специјализованих обука како би се повећале вјештине и знање запослених особа из маргинализованих категорија друштва.
 
Корисници програма подршке:
 1. Привредни субјекти који обављају пословну дјелатност на подручју Града Бијељина
 2. Незапослене особе из маргинализованих категорија друштва (жене, лица старија од 50 година, нискоквалификована лица, лица са инвалидитетом, Роми, самохрани родитељи, старатељи и хранитељи породица и њихова дјеца, родитељи дјеце са потешкоћама у развоју и родитељи дјеце са ријетким болестима, жртве насиља, породице погинулих бораца, дјеца и супружници лица са инвалидитетом 60% и више, лијечени зависници, бивши штићеници домова за дјецу без родитељског старања, социјално угрожени и лица којима недостаје до 5 година до остваривања права на пензију)
 
Услови за учешће у програму:
За кориштење средстава подршке запошљавању маргинализовних категорија друштва са подручја Града Бијељина пријаву могу поднијети привредни субјекти који испуњавају следеће услове:
 
 1. Да је регистрован у складу са законским прописима;
 2. Да измирује обавезе на основу пореза и доприноса у складу са законом;
 3. Да је економски способан да реализује програм;
 4. Да према привредном субјекту није покренут нити отворен стечајни или ликвидациони поступак;
 5. Да не запошљава лица којима је код истог привредног субјекта престао радни однос у последњих 12 мјесеци, односно код привредног субјекта који је оснивач или повезано лице са привредним субјектом који подноси захтјев;
 6. Да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава подршке овог програма;
 7. Да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање незапослених лица.
 
Одабир привредних субјеката за учешће у  програму запошљавања маргинализованих категорија друштва, вршиће именована комисија у складу са унапријед утврђеним критеријумима. Комисија може захтијевати достављање додатне документације која доказује испуњавање наведених услова.
Начин пријаве:
Заинтересовани привредни субјекти са подручја Града Бијељина потребно је да попуне образац за пријаву електронским путем на адреси: https://forms.gle/HXSk5vfDVRgunz2H6
 
Поред обрасца за пријаву заинтересовани привредни субјекти са подручја Града Бијељина потребно је да доставе скенирану сљедећу документацију:
 • Рјешење о оснивању правног лица;
 • Биланс стања и успијеха по последњем завршном рачуну;
 • Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске. Пореско увјерење мора бити издато у 2024. години.
 
Рок за пријаву:
Рок за достављање пријаве је 31.05.2024. године.
Додатне информације о начину пријаве и реализацији програма подршке за привредне субјекте са територије Града Бијељина за запошљавање маргинализованих категорија друштва, можете добити на инфо састанку који ће се одржати 15.05.2024. године са почетком у  10 часова, у згради Градске управе Града Бијељина, велика сала Скупштине Града Бијељина.
 
Одговоре на евентуална питања у вези са пријавом и програмом подршке привредним субјектима можете добити путем позива на бројеве телефона 055/233-132 и 055/233-155 као и на [email protected] и [email protected].
 
Привредни субјекти ће бити контактирани и обавјештени о резултатима Позива за учешће у програму подршке запошљавању маргинализованих категорија друштва са територије Града Бијељина најкасније 15 дана након завршетка рока за достављање пријаве. 


    Број: 02-014-1-926/24
    Датум: 30.04.2024. године 
                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                  Љубиша Петровић