Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за друштвене дјелатности

Адреса:
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 117
Факс: +387 (0)55 233 155

Адреса електронске поште:
[email protected]


Одјељење за друштвене дјелатности врши стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на:

- предшколско и школско васпитање и образовање
- здравствену и социјалну заштиту
- науку
- културу
- спорт и физичку културу
- омладинско организовање
- наталитет и демографску политику
- породицу и заштиту права дјеце
- јавно информисање
- хуманитарне дјелатности
- невладине организације
- вјерска питања
- послове везане за избјеглице, расељена лица и повратнике
- службу правне помоћи грађанима као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


У области промоције Града, Одјељење нарочито:
- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, невладиних органиазција, међународних организација, социјалних, здравствених, образовних, културних и спортских организација и институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција које доприносе квалитету живота становништва,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине која активно ради на подизању квалитета живота и стандарда живљења грађана.


У Одјељењу за друштвене дјелатности организовани су

1. одсјеци:

Одсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама
- Одсјек за здравство и социјалну заштиту, националне мањине, повратнике и расељена лица
Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту

2. Служба правне помоћи


 

Ранг-листа студената који су испунили услове Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2020/2021. години 209.79KB
Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина за 2019. годину 272.2KB
Захтјев за упис у списак невладиних организација и удружења на подручју Града Бијељина 90.5KB
Пријава на јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину 69.45KB
Образац за кандидовање пројекта 86.5KB
Образац за суфинансирање пројекта 38KB
Захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката НВО 37KB
РАНГ - ЛИСТА Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2018/2019. години 187.51KB
Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката удружења грађана на подручју Града Бијељина за 2018. годину 172.93KB
Списак стипендиста за 2018. годину 103.13KB
Захтјев за додјелу студентске стипендије 96.46KB
Правилник о расподјели средстава за спорт и физичку културу 145.76KB
Одлука о усвајању Плана расподјеле средстава за спорт и физичку културу за 2018. годину 169.78KB
РАНГ - ЛИСТА Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2017/2018. години 231.58KB
Образац упитника за финансирање завршних научно-истраживачких радова - магистарски рад 217.88KB
Образац упитника за финансирање завршних научно-истраживачких радова - докторска теза 217.87KB
Захтјев за финансирање научно-истраживачког рада 108.76KB
Обрасци за кандидовање пројеката 97.5KB
ЛОД билтен (август 2015) 2.79MB
Ранг-листа пројектних приједлога ОЦД примљених по Јавном позиву за ОЦД у оквиру пројекта ЛОД IV у Граду Бијељина 203.45KB