Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за финансије

Адреса:
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон:  +387 (0)55 233 106
Факс: +387 (0)55 209 642

Адреса електронске поште:
[email protected]
 [email protected]

Начелник: мр Младен Савић

Рођен је у Тузли 1982. године, а од 1993. године живи у Бијељини.

Основну и средњу Економску школу завршио у Бијељини. Економски факултет - смјер Финансије, банкарство и осигурање завршио на Универзитету у Београду.
Последипломске студије завршио на Економском факултету у Београду - смјер Финансијски и банкарски менаџмент. Тренутно је на докторским студијама на овом факултету.
2007. године стекао Диплому брокера пред Комисијом за хартије од вриједности Републике Српске.
Учесник Школе политичних студија у Стразбуру. 

Професионалну праксу обављао у оквиру финансијске службе Народне банке Србије. Радио на руководећим позицијама више предузећа и установа у Србији и Републици Српској.

Аутор десетина стручних и научних радова и једне књиге.

Говори два страна језика. 

Ожењен, отац двоје дјеце.

 

Одјељење за финансије врши стручне и друге послове из надлежности Града који се односе на:

 

- праћење остваривања политике финансирања у Граду
- припремање нацрта/ приједлога буџета Града
- праћење и евиденцију прихода и извршење расхода буџета и израду финансијских извјештаја Града
- контролу правилности и законитости коришћења буџетских средстава
- праћење кредитне задужености, као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за управљање развојем и европске интеграције.


У области промоције Града, Одјељење нарочито:
- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног сектора, привредне коморе и удружења привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој,
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања.


У Одјељењу финансије су организовани сљедећи Одсјеци:

- Одсјек за буџет
- Одсјек за финансије и рачуноводство
- Одсјек за трезор
- Одсјек за евиденцију, наплату и анализу прихода