Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за информационе технологије

 

Адреса:
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 138
Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Зоран Раниловић

 

У Одсјеку за информационе технологије (ИТ) обављају се послови на континуираном унапређењу и одржавању информационог система Градске управе, дефинише успостављање интегралног информационог система, послови администратора система управљања квалитетом, послови администратора регистра административних поступака, одржавања и унапређивања званичне интернет презентације Града и други послови везани за примјену информационих технологија.

У Одсјеку за ИТ обављају се послови који се нарочито односе на:
- континуирани надзор рада и анализу стања рачунарске, телекомуникационе и мрежне инфраструктуре
- континуирани надзор коришћења интерних информационих система и израда контролних процедура
- праћење развоја нових програмских рјешења, праћење рада Градске управе и креирање приједлога за набавку нових софтверских рјешења
- надзор и унапређење аутоматизованих и контролних процедура за књижење рачуноводствено-финансијских трансакција у помоћне евиденције са становиштва примјене међународних рачуноводствених стандарда
- надзор и унапређење аутоматизованих процедура за књижење рачуноводствено-финансијских трансакција са становиштва примјене Закона о безбједности података
- усклађивање активности са екстерним информатичким кућама ангажованим на одржавању информационих подсистема - апликативног софтвера, мрежне инфраструктуре, мејл-сервера и рачунарске опреме
- усклађивање активности са надлежним службама у министарствима везано за коришћење централизованих информационих система на нивоу Републике Српске (систем трезора, матична служба, регистар предузетника, евиденција корисника борачко-инвалидске заштите)
- предлагање и спровођење мјера и процедура за безбједност и тајност података у складу са прописима, back-up података и data recovery
- дефинисање посебног дијела тендерске документације за јавне набавке апликативног софтвера, мрежне инфраструктуре и рачунарске опреме;
- анализа понуђених уговора о јавној набавци апликативног софтвера и одржавања ИТ опреме
- спровођење и организовање обука запослених за рад на рачунарима и локалној мрежи
- управљање одржавањем рачунарске опреме, мрежне инфраструктуре и лиценцама системског софтвера и давање приједлога за набавку нове опреме и лиценци
- одржавање и унапређење постојећих интерних информационих система за потребе Градске управе, те развој нових у складу са расположивим ресурсима
- подршку у коришћењу и одржавању рачунарске опреме и апликативног софтвера
- администрацију Регистра администартивних поступака и документације СУК-а
- учешће у припреми буџета за унапређење интегралног информационог система и набавку опреме и системског софтвера;
- учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и извјештавању о реализацији Стратегије развоја Града и секторских стратегија, у складу са дјелокругом рада, а нарочито:
- израђује годишњи оперативни план рада Одсјека, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје
- прикупља статистичке и друге податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у дјелокругу  рада и доставља надлежним градским и другим органима
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја
- учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације, у оквиру дјелокруга рада
- обавља и друге послове по налогу Градоначелника и послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

 

Систем 48 - Сервис у функцији грађана 434.96KB