Званична интернет презентација
Град Бијељина

Грб и застава Града Бијељина

Одлука о грбу и застави Града Бијељина усвојени су 2. фебруара 1994. и за кратко вријеме постали општеприхваћени као духовно власништво становника Града. Симболи Града Бијељина у потпуности се ослањају на традицију европске хералдике и утемељени су на најтрајнијим вриједностима и симболима овог краја ,па се стиче утисак њиховог вијековног свеопштег прихватања.

Грб и заставу Града Бијељина израдило је Српско друштво за хералдику, генеалогију, вексилологију и фалеристику „Бели орао“ које је једна од најпрестижнијих установа ове врсте у Европи.

Грб Града Бијељина је представљен у три нивоа: велики, средњи и мали грб.

 


Велики грб Града Бијељина

 

 
Средњи грб Града Бијељина

   
Мали грб Града Бијељина

 

Опис (блазон) грба гласи:

На плавом штиту, благо зашиљеном, између два сребрна голуба црвених ногу у кантонима (наспрамним пољима), узајамно суочена и подигнутих и приближених крила, сребрна силуета крстом надвишене куполе над тамбуром Манастира Тавне која се уздиже из сребрне стопе штита у којој се повишена црвена греда ослања на исти такав стуб. Штит је надвишен златном бедемском круном са четири видљива мерлона (узвишена ступца), који симболишу Град са преко 100.000 становника. У централни дио круне уграђен је централни ризалит (истакнуто прочеље) главне фасаде Скупштине Града Бијељина, такође од злата.

Држачи штита су: десно – Филип Вишњић, у народном одијелу, у природним бојама, који десном руком на грудима придржава гусле; лијево – Кнез Иво од Семберије у оновременој одјећи, у природним бојама, који лијевом руком на грудима придржава врећу са новцем. Уз Филипа Вишњића је копље заставе Републике Српске, оперважене златним ресама, а уз Кнеза Иву од Семберије исто такво копље са кога се вије златним ресама оперважена застава Бијељине. Оба копља имају златне феруле (носаче) и златну фигуру голуба са штита на врху.

Постамент (основа) је травом обрасла равница, док су уз сам штит постављени златни клас пшенице десно и златни клип кукуруза лијево. У дну је бијела трака исписана словима БИЈЕЉИНА.

На нивоу средњег грба штит је идентичан претходном опису, надвишен бедемском круном, уз кога се при стопи налазе златни клас пшенице и златни клип кукуруза, као и трака исписана словима БИЈЕЉИНА.

Мали грб представља само штит са описаном хералдичком композицијом.

 
Застава Града Бијељина


 

Застава Града Бијељина је квадратног облика и садржи композицију са штита грба (коју чине купола Манастира Тавна, са два хералдички постављена бијела голуба), али се у стопи, умјесто греде ослоњене на стуб налазе двије таласасте црвене греде (симболи ријека Дрине и Саве).


ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБУ ГРБА И ЗАСТАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Грб и застава се не могу употребљавати као робни или услужни жиг, узорак или модел, нити као други знак за обиљежавање роба или услуга.

Грб и застава не могу се употребљавати ако су оштећени или су својим изгледом неподобни за употребу. Грб и застава се могу само изузетно употријебити као саставни дио других амблема, односно знакова или се на застави могу уписати одрђени датум или ријечи.

Употреба грба или заставе у умјетничком стваралаштву и у васпитно-наставне сврхе је слободна, под условом да се не противи јавном поретку, друштвеним и моралним нормама, хералдичкој пракси и традицији и да не руши углед и значај Града Бијељина.

Еталон грба и заставе чувају се у Стручној служби Скупштине Града Бијељина. Копија еталона депонована је у архиви Српског друштва за хералдику, генеалогију, вексилологију и фалеристику „Бели орао“.

Грб и заставу без посебне дозволе могу да користе Скупштина Града, градоначелник и његов замјеник, предсједник и потпредсједник Скупштине Града, одјељења и службе Градске управе, а градске управне организације, јавна предузећа и установе чији је оснивач Град на начин и по поступку утврђеним Одлуком о употреби грба и заставе Града Бијељина. Правна лица и функционери наведени у претходној реченици могу се грбом и заставом користити само у функцији представљања Града и његових органа и служби.

Скупштина Града образује Хералдичку комисију од најмање три члана која има за задатак да утврди еталон грба и заставе и његову усклађеност са усвојеним блазоном и да оцјењује умјетничко рјешење и прихватљивост конкретних облика употребе грба и заставе.

Велики грб Града Бијељина је у званичној употреби као ознака и симбол Града Бијељина на згради Скупштине Града, у службеним просторијама градоначелника и његовог замјеника, предсједника и потпредсједника Скупштине, као и у посебно свечаним приликама када се истиче значај и традиција Града.

Средњи грб Града Бијељина је у службеној употреби као ознака и симбол органа управе Града Бијељина за обиљежавање службених просторија и као ознака на актима ових органа.

Мали грб Града Бијељина је у употреби за јавна предузећа, установе и друге организације чији је оснивач Град, као и у  широј употреби. Мали грб је власништво свих грађана Града Бијељина, али га могу користити само у складу са прописима.

Грб, на било ком нивоу (велики, мали, средњи), се може користити само у складу са хералдичком, вексилолошком и сфрагистичком праксом.

Грб се, по правилу, приказује у прописаним емајлима и бојама. Грб се може приказивати и у црно-бијелој транскрипцији, стандардним хералдичким методом, под условом да је приказ у складу са хералдичким и вексилолошким начелима.

Грб се, по правилу, истиче на прилазним путевима на границама подручја Града. Средњи грб се може истицати и на таблама са називима улица на територији Града Бијељина.

Застава Града Бијељина се истиче:

  • на згради Скупштине Града и на објектима других градских органа,

  • у службеним просторијама градоначелника и његовог замјеника, предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине Града, старјешина градских органа управе, градских управних организација и стручних служби,

  • приликом прослава, свечаности и других масовних политичких, културних, спортских и службених манифестација које су од значаја за Град Бијељина,

  • приликом међуопштинских сусрета, такмичења и других скупова (политичких, културних, научних, спортских и сл.) на којима Град учествује или је представљен, у складу са правилима и праксом одржавања таквих скупова и

  • другим случајевима, ако употреба заставе није у супротности са одредбама Одлуке о употреби грба и заставе Града Бијељина.

 

Застава Града се обавезно истиче у дане градских празника на зградама градских органа управе, као и у свим случајевима када се посебним прописима предвиђа и прописује истицање државне заставе.

У дане жалости застава се истиче на пола копља.

Град може имати и нарочиту, уникатну заставу која се чува у Скупштини Града. Ова застава се користи у ентеријеру и може бити израђена на посебно декоративан начин и украшена златним ресама по слободним рубовима. Уникатна застава симболише сам Град и користи се у најсвечанијим приликама, само у присуству градоначелника и његовог замјеника, предсједника или потпредсједника Скупштине Града или лица која их у тој функцији заступају. Уникатна застава се може користити ван просторија само на приједлог Хералдичке комисије и уз писмено одобрење градоначелника или предсједника Скупштине Града.

НАДЛЕЖНОСТ:

Захтјев за одобрење употребе грба и заставе правна лица чије је сједиште на подручју Града Бијељина подносе градоначелнику Бијељине. Уз захтјев се прилаже документација са описом и намјеном кориштења за коју се тражи одобрење.

Рјешење о одобрењу за употребу грба и заставе доноси градоначелник, на приједлог Хералдичке комисије. У овом рјешењу се утврђују услови, намјена и рок под којим је одобрено коришћење грба или заставе. Градоначелник, по прибављеном мишљењу Хералдичке комисије, може укинути напријед наведено рјешење ако се корисник не придржава услова утврђених рјешењем или ако својим коришћењем грба или заставе, својим пословањем или понашањем у јавности крши углед и значај Града, односно грба или заставе.

Уколико се одобри употреба грба или заставе у комерцијалне или маркетиншке сврхе, међусобни односи и накнаде Граду се регулишу посебним уговором.

За употребу грба или заставе противно одредбама Статута Града Бијељина и Одлуке о употреби грба и заставе Града Бијељина или без одобрења надлежног органа предвиђене су новчане казне и заштитне мјере одузимања предмета којим је извршен прекршај.

Ближе критеријуме, односно упутства, за кориштење грба и заставе доноси градоначелник Бијељина, на основу приједлога Хералдичке комисије.

ЗА СВА БЛИЖА ОБАВЕШТЕЊА О НАЧИНУ УПОТРЕБА ГРБА И ЗАСТАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ПОТРЕБНО ЈЕ ОБРАТИТИ СЕ ХЕРАЛДИЧКОЈ КОМИСИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ПРИ СКУПШТИНИ ГРАДА.