Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру


Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 176
Факс: +387 (0)55 233 160

Шеф одсјека: Стојан Јововић

Адреса електронске поште: [email protected]


...

У Одсјеку за саобраћај и комуналну инфраструктуру обављају се сљедећи послови:  
- пружање странкама потребних информација и давање упутстава о начину остваривања њихових права везаних за послове Одсјека,
- уручивање рјешења, закључака и другог подносиоцима захтјева,
- примање жалби, комплетирање документације и слање предмета другостепеном органу на  разматрање,
- издавање дозвола за ванредни превоз,
- издавање одобрења грађанима који врше превоз за властите потребе,
- издавање увјерења о престанку обављања превоза,
- рјешавање по захтјеву за издавање рјешења о испуњавању услова за обављање јавног превоза лица-лиценце "Б",
- издавање сагласности за прикључење прилазног пута на локални пут, некатегорисани и улице у насељу,
- издавање сагласности за постављање натписа поред локалних и некатегорисаних путева,
- издавање сагласности за постављање инсталација, везано за градске саобраћајнице, локалне и  некатегорисане путеве и путни појас,
- издавање сагласности за постављање објеката и постројења у путни и заштитни појас  локалних и некатегорисаних путева,
- старање о примјени прописа који се односе на локалне и некатегорисане путеве и улице у  насељима,
- рад на праћењу надзора и прегледање радова на изградњи, реконструкцији и одржавању  путева и објеката на путевима,
- праћење радова на отклањању недостатака на путевима који угрожавају безбједност  саобраћаја и стабилност објеката,
- израда годишњих и средњорочних програма изградње, модернизације и одржавања путева и објеката на путевима,
- обављање стручно-оперативних послова у вези са реализацијом програма изградње и одржавања путева и објеката на путевима,
- предлагање прекатегоризације путева у складу са Законом,
- реализовање послова који се односе на одржавање локалних путева,
- пружање стручне помоћи мјесним заједницама код изградње, модернизације и одржавања некатегорисаних путева и објеката на тим путевима,
- израда извјештаја и информација везаних за област локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним мјестима,
- предлагање финансијског плана одржавања, реконструкције и изградње путне мреже на подручју Града,
- вођење евиденције о техничким подацима и стању градских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева,
- планирање, организовање и надзирање рада зимске службе,
- рад на приједлогу и праћењу саобраћајно-урбанистичке и развојне активности,
- учествовање у пројектовању типских рјешења, елемената саобраћајне инфраструктуре,
- вршење послова праћења и планирања активности у унапређењу режима саобраћаја,
- рад на побољшању услова и режима и безбједности саобраћаја према постојећој информационој бази о саобраћају и транспорту,
- праћење активности које су везане за техничка рјешења регулисања саобраћаја,
- рад на пословима контроле и реализације мјесечних и годишњих планова одржавања  јавне расвјете,
- рад на пословима контроле мјесечне потрошње електричне енергије јавне расвјете,
- праћење рада предузећа које обавља послове одржавања јавне расвјете и семафорске  сигнализације,
- праћење стања функционисања јавне расвјете и семафора,
- вођење катастра изграђене инсталације јавне расвјете
- рад на изради градских одлука и других аката проистеклих из Закона о путевима и  Закона о превозу у друмском саобраћају и старање о њиховој примјени,
- спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја Града и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсјека, а нарочито:
- учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
- израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
- праћење имплементације пројеката те израда информација и извјештаја о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења односно послови који су посебним актима стављени у дјелокруга рада Одсјека.