Званична интернет презентација
Град Бијељина

Оглас за технички преглед објеката


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-2-19/21
Датум: 19.01.2021. године
 
 
            На основу члана 147. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 7. став 3. Правилника о вршењу техничког објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13), Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина расписује
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
 
Предмет јавног конкурса
Члан 1.
            Одјељење за просторно уређење расписује јавни конкурс за избор физичких и правних лица за вршење техничког прегледа објекта.
 
Услови за вршење послова техничког прегледа објеката
Члан 2.
            Законом о уређењу простора и грађењу и Правилником о вршењу техничког објеката и осматрању тла и објеката је прописано да послове техничког прегледа објеката могу да врше физичка лица одговарајуће струке и правна лица са лиценцом за ревизију или израду техничке документације или извођење радова који су предмет техничког прегледа.
 
Потребна документација
Члан 3.
  1. Физичка лица су дужна уз пријаву за јавни конкурс доставити овјерену копију важеће лиценце Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске за ревизију или израду техничке документације или извођење радова.
  2. Правна лица су дужна уз пријаву на јавни конкурс доставити овјерену копију важећег рјешења о регистрацији издату од надлежног суда и овјерену копију важеће лиценце Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске за ревизију или израду техничке документације или извођење радова.
 
Обавјештавање подносилаца пријава о резулатима јавног конкурса
Члан 4.
  1. О резултатима јавног конкурса сви подносиоци пријава биће обавјештени у писаној форми.
  2. Након спроведеног јавног конкурса биће утврђена листа физичких и правних лица за вршење послова техничког прегледа објеката која ће бити објављена у Службеном гласнику Града Бијељина.
 
Објављивање јавног конкурса и рок за подношење пријава
Члан 5.
  1. Јавни конкурс ће бити објављен на огласној табли и интернет страници Града Бијељина и у дневном листу „Независне новине“.
  2. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Независне новине“.
  3. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 
Адреса за подношење пријава
Члан 6.
            Пријава са потребном документацијом се доставља на сљедећу адресу: Градска управа Бијељина, Одјељење за просторно уређење, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1 76300 Бијељина, са назнаком „Пријава на конкурс за избор физичких и правних лица за вршење послова техничког прегледа објекта“.
 
 
 
      П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
      В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
       
     ____________________________________    
     Доц. др Драган Станимировић, дипл. инж.