Документи

Територијална ватрогасна јединица

Адреса:
Мајевичка 99
76 300  Бијељина

Телефон/факс: +387 (0)55 212 837
Број за интервенције: 123

Адреса електронске поште: [email protected], [email protected]

 

slika

Командант Територијалне ватрогасне јединице: Миле Спасојевић


Територијална ватрогасна јединица обавља послове утвеђене законом, Одлуком о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 5/13), и другим актима надлежних републичких органа и органа Града.

Дјелокруг и надлежности Територијалне ватрогасне јединице су:
- обављање законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних јединица (дјелатност: 84.25)
- учешће  у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције
- гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама
- спровођење мјера заштите од пожара, утврђених Планом заштите од пожара Града Бијељина
- пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама
- остваривање задатака јединица цивилне заштите у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12)
- врши обуку радника и провјеру знања из области заштите од пожара код послодаваца, на основу закљученог уговора (дјелатност: 85.59 - остало образовање)
- врши уградњу и промет ватрогасне и друге опреме
- врши превентивне послове из области заштите од пожара и испитивање ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара односно пуњења и сервисирања ватрогасних апарата и испитивање хидрантске мреже (дјелатност: 71.20 - техничко испитивање и анализа)
- други послови у еколошким и другим несрећама.