Званична интернет презентација
Град Бијељина

Саопштење за јавност о прописаним начинима рекламирања у предизборној кампањиИмајући у виду почетак изборне кампање, 2. септембра 2022. године, Градска управа града Бијељина издаје сљедеће саoпштење за јавност:
 
Реклама у вријеме предизборне кампање - политичко оглашавање се спроводи у складу са Изборним законом Републике Српске и Изборним законом Босне и Херцеговине, а према условима прописаним одредбама Одлуке о рекламирању на подручју града Бијељина утврђеним за поједине рекламе. Политичко оглашавање, којим се промовишу политичке странке, коалиције и њихови кандидати и воде предизборне кампање, може се вршити само у периоду проглашене предизборне кампање.
 
Сви политички субјекти који се рекламирају на подручју града Бијељина у обавези су да поштују Одлуку о рекламирању на подручју града Бијељина, те да то чине на мјестима на којима је то дозвољено, односно прописано, а то су – мегаборди, билборди, бандероле, огласне табле, док се на осталим мјестима не могу рекламирати.
 
Политичке партије и кандидати који се рекламир​а​ју на подручју града Бијељина, морају имати одобрење Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе града Бијељина, на основу којег се постављање рекламе врши на начин и под условима прописаним одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, Закона о јавним путевима, Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, Одлуком о комуналном реду, Одлуком о начину и организацији јавног превоза лица и ствари и Одлуком о рекламирању на подручју града Бијељина.
 
За постављање рекламе из члана 13. Одлуке о рекламирању на подручју града Бијељина (самостојећи рекламни панои на крову објекта, самостојећи рекламни панои на земљишту површине преко 12 м², рекламне витрине површине преко 12 м² и рекламни панои на фасади и огради објекта површине преко 2 м²), уз захтјев за издавање одобрења за постављање рекламе, неопходно је приложити и локацијске услове/одобрење за грађење издате од стране Одјељења за просторно уређење Градске управе града Бијељина.
 
Надзор на примјеном одредаба Одлуке о рекламирању на подручју града Бијељина врши надлежна инспекција и Комунална полиција, а у случају непридржавања одредби Одлуке о рекламирању на подручју града Бијељина прописане су новчане казне за правна лица у износу од 1.000,00 до 1.500,00 КМ, за одговорно лице у правном лицу у износу од 150,00 до 200,00 КМ, за предузетнике у износу од  500,00 до 1.000,00 КМ, а за физичка лица у износу од 100,00 до 150,00 КМ. Свако кршење горе наведених одредби Одлуке о рекламирању на подручју града Бијељина биће санкционисано од стране надлежне инспекције и Комуналне полиције.