Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба о допунама Наредбе о организовању и спровођењу мјера карантина на подручју Града Бијељина​На основу члана 22., 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 18. и 43. Закона о заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 15/20) на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
Н А Р Е Д Б А
о допунама Наредбе о организовању и спровођењу мјера карантина на подручју Града Бијељина
 
  1. У Наредби o организовању и спровођењу мјера карантина на подручју Града Бијељина број 02-014-1-706/20 од 28.03.2020. године, 02-014-1-716/20 од 30.03.2020. године и 720/20 од 31.03.2020. године, у тачки 7. послије става 1. додаје се став 2. који гласи:
 
''Задужују се Дом здравља и ЈЗУ ОШ ''Вук Караџић'' Бијељина да се приликом чишћења гардеробе лица која бораве у карантину у школској сали ''Вук Караџић'' у Бијељини иста обавезно дезинфикује у складу са препорукама епидемиолога.''
 
  1. У тачки 7. послије става 2. додаје се став 3. који гласи:
 
''Задужују се: Касарна ''Војвода Степа Степановић'' Бијељина да обезбједи додатних 30 кревета за потребе проширења карантина у школској сали ОШ ''Вук Караџић'' у Бијељини, Градска управа Бијељина – Одсјек заједничких послова и Одсјек цивилне заштите да обезбједи постељине и јастуке, а Републичка управа цивилне заштите да обезбједи душеке.''
 
  1. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
Број:    02-014-1-739/20                                                                 Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                                                                                                                               
Датум, 03. април 2020. године                                                            Мићо Мићић