Званична интернет презентација
Град Бијељина

Оглас о продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“На основу члана члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/12),  члана 2. тачка II. Прва фаза уређења земљишта, под Б. Лицитациони поступак Одлуке о усвајању Инвестиционог програма уређења земљишта обухваћеног  регулационим планом „Индустријска зона 3“ и дијела регулационог плана „АТЦ“ („Службени гласник општине Бијељина“,бр.02/10), члана 5. Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“, број: 01-022-79/18 од 30. новембра 2018.године, Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“, број: 01-022-35/19 од 25. априла 2019.године као и Рјешења Скупштине Града Бијељина о именовању Комисије за спровођење јавног комкурса за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Града Бијељина („Сл.гласник Града Бијељина“, бр. 30/16), о б ј а в љ у ј е    с е
 
 О Г Л А С
о  продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“
 
 
1. Град Бијељина продаје грађевинско земљиште у обухвату спроведбеног документа просторног уређења,  означено као:
 
- к.п.бр. 728/191 звн.“Ковиљуше“, њива 6. класе, површине 6315 м2,
- к.п. бр. 728/192 звн.“Ковиљуше“, њива 6. класе, површине 4550 м2,
- к.п. бр. 728/192 звн.“Ковиљуше“, њива 5. класе, површине 1282 м2,
                                                                        укупне   површине 5832 м2
 - к.п. бр. 728/193 звн.“Ковиљуше“, њива 5. класе, површине 5205 м2

уписаног у Лист непокретности број: 2711 к.о. Бијељина Село на име Општине Бијељина, правног предника Града Бијељина, као посједника са 1/1 дијела  и  у земљишно-књижни уложак број: 2420  к.о.Бијељина Село у корист Општине Бијељина, правног преденика Града Бијељина, као носиоца права својине са дијелом 1/1, без терета.
У складу са измјенама Регулационог плана „Индустријска зона 3“ („Службени гласник општине Бијељина“, бр. 5/15) земљиште означено као к.п.бр. 728/191,728/192 и 728/193, све к.о. Бијељина Село, намијењено је за изградњу објеката пословно -производне зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и средњи производни погони и индустријски погони).
Земљиште је опремљено основном инфраструктуром, саобраћајницом, водоводном и  електродистрибутивном мрежом.
 
2. Продаја грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације) које ће се одржати дана 29.07.2019. године, у згради  Скупштине Града Бијељина (Велика сала) са почетком у 15,00 часова.
 
3. Почетна продајна цијена земљишта из тачке 1. овог Огласа износи 15,00 КМ/м2 (словима: петнаестконвертибилнихмарака) што износи за:
 
к.п.бр. 728/191 ...................................................................................... 94.725,00 КМ
к.п. бр. 728/192 ..................................................................................... 87.480,00 КМ
к.п. бр. 728/193 ..................................................................................... 78.075,00 КМ
 
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене, која се уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број 555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, о чему ће поднијети Комисији доказ о извршеној уплати износа и то за:
 
к.п.бр. 728/191 ...................................................................................... 9.472,50 КМ
к.п. бр. 728/192 ..................................................................................... 8.748,00 КМ
к.п. бр. 728/193 ..................................................................................... 7.807,50 КМ.
 
4. Право учешћа на јавном  надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица. 
Физичка лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта или пасош), као и пуномоћ лица које их опуномоћује.
Правна лица која учествују на јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису правног лица у судски регистар, као и овлаштење лица које их представља.
 
5. Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о грађевинском земљишту које се продаје (земљишно-књижне и катастарске податке, увид у спроведбени документ просторног уређења у погледу облика, положаја и намјене грађевинске парцеле) и све потребне информације у ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина, ул. Карађорђева број 33, соба бр. 1, на телефон 055/208-085, у времену од 08.00 до 16.00 часова.
 
6. Продајну цијену грађевинске парцеле са којим ће се закључити Уговор, учесник Лицитације може платити једнократно, с тим да се купопродаjна цијена умањује за  10%.
Продајну цијену грађевинске парцеле учесник Лицитације са којим ће се закључити Уговор може уплатити и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве рате измирити у року од 15 дана од дана закључења Уговора на жиро-рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити записник о примопредаји земљишта у посјед.
Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15-ог у мјесецу,  за текући мјесец.
Уговорне стране су сагласне да уколико купац до 15-ог у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца купопродајне рате почевши од 15-ог у том мјесецу па до исплате рате.
Уговорне стране су сагласне да уколико купац буде каснио са уплатом двије узастопне рате, дужан је у том случају у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене из Уговора.
Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани уговором подвргава непосредном извршењу без одлагања на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такси и трошкова принудне наплате.
Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче услове за упис посједа и својине на земљишту у јавним  евиденцијама  непокретности.
 
7. Купац је у обавези да у року од једне године од дана закључења купопродајног уговора, односно нотарске исправе, затражи издавање рјешења о одобрењу градње планираног објекта, а у року од двије године од дана закључења купопродајног уговора започне градњу предвиђеног објекта.
 Уколико купац у крајњем року од двије године не испуни обавезу из става 1. овог члана Уговор о купопродаји грађевинске парцеле се раскида, а продавац је дужан о раскиду Уговора обавијестити купца без одлагања. Прије обавјештавања купца о раскиду Уговора, продавац ће путем надлежног Одјељења Градске управе Града Бијељина извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је започета градња објекта.
У случају раскида Уговора због неиспуњења обавеза из става 1. овог члана, уколико је уговорено плаћање на 60 мјесечних рата, Град Бијељина задржава 40% од уплаћене купопродајне цијене грађевинске парцеле, а остатак од 60% уплаћене купопродајне цијене враћа купцу у року од 30 дана од дана раскида Уговора.
У случају да продавац у наведеном року не врати купцу наведени износ, продавац је сагласан да на захтјев купца нотар изда извршни отправак Уговора купцу, а ради непосредног принудног извршења без одлагања на цјелокупној имовини продавца.
Уколико је уговорено једнократно плаћање, Град враћа купцу 60% уплаћене купопродајне цијене грађевинске парцеле, а 40% задржава и депосједира купца, све по основу нотарске  исправе и већ уписаног терета
 
8. Накнаде за прикључења на  изграђену комуналну инфраструктуру извршиће се према мјерилима и условима надлежних комуналних јавних предузећа, и исте сноси купац.
 
9. Трошкове израде нотарске исправе, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, као и трошкове уписа права посједа и својине у јавним евиденцијама непокретности, сноси купац.
 
10. Овај Оглас објавиће се у листу „Семберске новине“, дневним новинама ДОО „ОСЛОБОЂЕЊЕ СЕРВИСИ“ Сарајево, Огласној плочи Градске управе Града Бијељина и веб страници Града Бијељина.
 
Број: 02-014-1- 2832 /19                                                             
Датум:  10. јул 2019. године                                                
                                                         

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                  
Мићо Мићић