Званична интернет презентација
Град Бијељина

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ЗАПОШЉАВАЊА МАРГИНАЛИЗОВАНИХ КАТЕГОРИЈА ДРУШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНАГрад Бијељина у партнерству са организацијом „CARITAS ŠVICARSKA” и Удружењем „Центар за интегративну инклузију Рома и Ромкиња ОТАХАРИН“, у оквиру пројекта „Интегралним приступом ка социјалној укључености“ позива сва заинтересована физичка лица са територије Града Бијељина да учествују у програму запошљавања маргинализованих категорија друштва.
 
Пројектом „Интегралним приступом ка социјалној укључености“ интегрира се стварање нових радних мјеста и самим тим побољшава доходак, образовање, приступ социјалним услугама и јача развој заједнице кроз иновативан програмски приступ.
 
У циљу смањења незапослености и стварања нових радних мјеста за запошљавање маргинализованих категорија друштва, позивамо незапослена физичка лица са територије Града Бијељина да учествују у Програму запошљавања маргинализованих категорија друштва.
 
Право учешћа у програму запошљавања маргинализованих категорија друштва имају све незапослене особе са подручја Града Бијељина које припадају једној или више од идентификованих категорија:
 1. Жене
 2. Лица старија од 50 година
 3. Лица са инвалидитетом
 4. Нискоквалификована лица (I-III степен стручне спреме)
 5. Роми
 6. Самохрани родитељи, старатељи, хранитељи породице и њихова дјеца
 7. Родитељи дјеце са потешкоћама у развоју и родитељи дјеце са ријетким болестима
 8. Жртве насиља
 9. Породице погинулих бораца (супружници и дјеца погинулих бораца)
 10. Дјеца и супружници лица са инвалидитетом 60% и више
 11. Лијечени зависници
 12. Бивши штићеници домова за дјецу без родитељског старања
 13. Социјално угрожени
 14. Лица којима недостаје до 5 година до остваривања права на пензију
 
Начин пријаве:
Заинтересована физичка лица са територије Града Бијељина пријаву на јавни позив могу извршити:
 • Попуњавањем обрасца за пријаву електронским путем на адреси: https://forms.gle/jWmFgATWT8ztav5W7
 • Попуњавањем и физичким достављањем обрасца и копије личне карте у канцеларију за националне мањине и дијаспору, Одјељење за друштвене дјелатности, Градска управа Града Бијељина. Образац се може преузети у Одјељењу за друштвене дјелатности Града Бијељина и у просторијама Удружења „Центар за интегративну инклузију Рома и Ромкиња Отахарин“ на адреси Филипа Вишњића број 217.
 
Потребна документација:
Уколико се укаже потреба, након завршетка прве фазе одабира кандидата, комисија може захтијевати достављање доказа за податке који су наведени у пријавном обрасцу. У том случају, у зависности од припадности идентификованим категоријама потребно је доставити сљедећу документацију:
 • Медицинска документација, рјешење, увјерење или потврда надлежног органа за особе са инвалидитетом (односи се на категорије под редним бројем 3, 7 и 10);
 • Рјешење, увјерење или потврда надлежног органа/установе за кориснике социјалних давања (односи се на категорију под редним бројем 13);
 • Изјава подносиоца пријаве или чланова заједничког домаћинства, рјешење ЈУ „Центар за социјални рад“ Бијељина (односи се на категорију под редним бројем 6);
 • Изјава подносиоца пријаве да је припадник/ца ромске националне мањине и/или Извод из матичне књиге рођених у којем је наведена национална припадност ромској националној мањини и/или Потврда издата од стране регистрованог удружења грађана које се бави унапређењем положаја Рома да је корисник услуга које пружа удружење (односи се на категорију под редним бројем 5)
 • Увјерење ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Бијељина да се лице налази на евиденцији незапослених лица или Изјава о незапослености издата од стране Одјељења за општу управу Града Бијељина за лица која се не воде на евиденцији незапослених ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Бијељина.
 
Начин одабира корисника:
Одабир корисника програма запошљавања маргинализованих категорија друштва вршиће се у три фазе у складу са унапријед одређеним критеријумима. Прва фаза одабира корисника подразумијева преглед и оцјену пристиглих пријавних образаца.  Током друге фазе, корисници програма запошљавања маргинализованих категорија друштва ће проћи кроз едукацију за пословно усмјеравање у циљу стицања додатних вјештина и припреме за интервју са потенцијалним привредним субјектима. Трећа фаза подразумијева интервјуе са кандидатима у којима ће учествовати комисија коју чине представници Града Бијељина, организације "CARITAS ŠVICARSKA”, Удружења "ОТАХАРИН" и представника привредних субјеката.
 
Након завршетка треће фазе, одабрани корисници ће потписати уговор о раду са привредним субјектом на период од 24 мјесеца.
 
Рок за достављање пријаве:
Рок за попуњавање обрасца за пријаву је 31.05.2024. године.
Додатне информације о начину пријаве и реализацији програма запошљавања маргинализованих категорија друштва за физичка лица можете добити путем позива на бројеве телефона 055/233-132 и 055/233-155 као и на [email protected] и [email protected] .
 
Физичка лица ће бити контактирана и обавјештена о резултатима Позива за учешће  програму запошљавања маргинализованих категорија друштва са територије Града Бијељина најкасније 15 дана након завршетка рока за достављање пријавног обрасца.

    Број: 02-014-1-927/24
    Датум: 30.04.2024. године                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                 Љубиша Петровић