Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одлука о радном времену за период од 27. децембра 2019. године до 15. јануара 2020. годинеНа основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник Града Бијељина, дана 20. децембра 2019. године,  д о н о с и
 
Одлука о радном времену за период од 27. децембра 2019. године до 15. јануара 2020. године
 
Члан 1.
У периоду од 27. децембра 2019. године до 15. јануара 2020. године сви угоститељски, занатско - предузетнички и трговински објекти на подручју града Бијељина могу радити 1 (један) сат дуже у односу на радно вријеме прописано Одлуком о радном времену угоститељских, занатско - предузетничких и трговинских објеката на подручју Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ број: 21/11, 11/14).  
 
Члан 2.
Изузетак из претходног члана представља 01. јануар 2020. године када на подручју Града Бијељине не раде занатско - предузетнички и трговински објекти те 02. јануар 2020. када на подручју града Бијељине могу да раде занатско - предузетнички и трговински објекти и продајна мјеста АД ''Лутрија Републике Српске'' Бања Лука, на подручју Града Бијељина најдуже до 13:00 часова.
Радно вријеме на дан 09. јануар 2020. године, регулише се Одлуком Владе Републике Српске у складу са законом.
           
Члан 3.
(1) За вријеме трајања републичких празника Нове Године (01. јануар 2020. године и 02. јануар 2020. године), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужни су да раде: ватрогасна јединица, здравствене установе и предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом и за превоз путника.
(2) Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана обавезни су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.
(3) Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства. 
 
Члан 4.
(1) Апотеке, продавнице погребне опреме и ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.
(2) За вријеме новогодишњих празника угоститељски објекти могу радити у неограниченом радном времену.
(3) Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да раде у времену који захтјева процес рада.
 
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
Број: 02-014-1-4588/19                                                               ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина                                                                                       ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 20. децембар 2019. године
                                                                                                              Мићо Мићић