Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни позив за додјелу подстицајних средстава постојећим малим и средњим предузећимаНа основу члана 41. став 2. алинеја г) Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13), члана 16. став 1. тачка 3. и члана 9. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 32/16) и члана 27. став 1. тачка 3. и члана 16. став 1. и 2. Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа („Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/17), члана 10. Правилника о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/18), а у складу са Програмом рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2019. годину, в.д директора Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина расписује:
 
Ј А В Н И  П О З И В
за додјелу подстицајних средстава постојећим малим и средњим предузећима
на подручју Града Бијељина за 2019. годину
 
1. Предмет
Предмет Јавног позива је додјела подстицајних средстава послодавцима: а) у функцији запошљавања у циљу повећања продуктивности и конкурентности б) у функцији улагања у унапређење технолошких процеса: набавку машина опреме и алата – суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава привредним друштвима која обављају дјелатност на подручју Града Бијељина.
 
2. Намјена
Подстицаји су намијењени:
Привредним друштвима која обављају производну дјелатност и пословним јединицама привредних друштава која обављају производну дјелатност на подручју Града Бијељина, у укупном износу од 25.000 КМ. Максималан појединачни износ до 8.000,00 КМ.
Могу остварити право за  следеће намјене:
 • За запошљавање нових радника.
 • За набавку основних средстава машина, опреме и алата.
 
3. Услови за остваривање права на подстицај
 Право на подстицај имају привредна друштва која испуњавају следеће услове:
 1. Да су регистровани за обављање производне дјелатности најмање двије године прије објављивања јавног позива,
 2. Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,
 3. Да је лице за које се тражи подстицај било на евиденцији Завода за запошљавање-Биро Бијељина, прије објаве јавног позива,
 4. Да над њима није покренут или отворен стечај односно ликвидациони поступак,
 5. Да имају најмање два (2) запослена радника,
 6. Да редовно измирују обавезе према Граду Бијељина (комуналне таксе и накнаде),
 7. Да нису добијали подстицајна средстава од Агенције у предходној години,
 8. Да испуњавају и друге услове утврђене Јавним позивом и Правилником о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.
Право на подстицај не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из области услуга, игара на срећу и трговине, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава.
Право на подстицај не могу остварити субјекти код којих се утврди злоупотреба додијељених средстава.
 
4. Критеријуми за додјелу подстицаја
Подстицајна средства могу користити послодавци који имају потребу за адекватном радном снагом која ће допринијети повећању њихове конкурентности.
Послодавац који користе овај вид подстицаја обавезан је да запосли најмање једног радника на период од једне године и да измирује обавезе пореза и доприноса.
 
 1. Повећање продуктивности и конкурентности у функцији улагања у унапређење технолошких процеса; набавку машина, опреме и алата – суфинансирање дијела трошкова у виду рефундације набавке основних средстава у циљу технолошког развоја МСП и предузетништва.
Корисник ове врсте подстицаја обавезан је да задржи број постојећих запослених радника  најмање на период од једне године и да измирује обавезе пореза и доприноса.
Подстицајна средства се могу користити за следеће намјене: куповину основних средстава, опреме, алата, набавку информатичке опреме и пословног софтвера неопходних за обављање регистроване дјелатности.
Подстицајна средства се не могу користити за реновирање пословног простора, куповину намјештаја и расхладних уређаја.
 
5. Потребна документација
Привредна друштва прилажу  следећа документа:
 1. Прописани пријавни образац у потпуности попуњен (електронски), потписан и овјерен од стране директора,
 2. Рјешења о регистрацији привредног друштва, 
 3. Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности АПИФ/ статистика,
 4. Увјерење о регистрацији пореског обвезника ЈИБ,
 5. Увјерење о измиреним пореским обавезама, од Пореске управе Републике Српске,   
 6. Увјерење о измиреним обавезама ПДВ-а, од Управе за индиректно опорезивање БиХ,
 7. Увјерење о броју запослених радника и измиреним обавезама према радницима, од Пореске управа Републике Српске,
 8. Увјерење о измиреним обавезама према Граду Бијељина, комуналне таксе и остале обавезе, издаје Одјељење за Финансије Градске управе Града Бијељина,
 9. Биланс стања и Биланс успијеха за 2017. годину и 2018. годину,
 10. Увјерење да привредно друштно није под стечајем или ликвидацијом, од Привредног суда Бијељина,   
 11. Фактуре за набавку основног средства; машина, опреме и алата, из 2019. године, (оригинал или овјерена фотокопија)
 12. Комисија задржава право да поред наведених накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне при одлучивању о поднесеној пријави.
Документа под тачкама  2,3,4, и 9  могу бити оригинали  или овјерене фотокопије које не могу бити старије од три мјесева.
Документа под тачкама  5,6,7,8, и 10 морају бити оригинали  и не могу бити старији од 6 мјесеци.
Пријавни образац за додјелу подстицаја у потпуности мора бити читко попуњен и овјерен од стране одговорног лица, јер у противном се неће  узети у разматрање.
 
6. Разматрање захтјева
Испуњеност услова и оцјену пријава за додјелу подстицаја на основу Правилника о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва утврђује Комисија именована рјешењем од стране в.д директора, те сачињава приједлог ранг листе.
На приједлог Комисије в.д директора доноси одлуку о додјели средстава, а са сваким корисником подстицаја појединачно се закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
 
7. Закључивање уговора
При потписивању уговора корисник подстицаја који запошљава нове раднике је дужан да донесе; Увјерење да су лица која се запошљавају била на евиденцији Завода за запошљавање Биро Бијељина прије расписивања јавног позива, пријаве радника (oбразац ПД 3100 из Пореске управе) и бјанко овјерену и потписану мјеницу са мјеничном изјавом, као инструмент обезбјеђења.
 
8. Дозначавање средстава
Подстицај се дозначава у укупном износу, а у складу са уговором. Коначна исплата средстава се врши из Трезора Градске управе Града Бијељина.
 
9. Начин и рок за подношење захтјева
Пријава са потребном документацијом доставља се лично у Агенцију или путем поште у запечећеном коверту на адресу;  Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина улица Меше Селимовић 22А, Поштански фах 187 Бијељина са назнаком  Пријава за додјелу подстицајних средстава постојећим малих и средњих предузећа на подручју Града Бијељина за 2019 годину- НЕ ОТВАРАТИ прије састанка Комисије’’
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног позива.
Од  29. августа  до 28. септембара 2019. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће бити предмет  разматрања.

10. Остале напомене
Јавни позив, пријавни образац и Правилник о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/18), доступни су и на wеб страни www.agencijamsp.com   
Додатне информације могу се добити у просторијама Агенције и на телефон 055/204 024.
  
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                           в.д   директора
                                                                                                                      Татјана Благојевић, с.р                          
   Број:  668  /19
  Датум: 27. август  2019. годинe.