Званична интернет презентација
Град Бијељина

Конкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологија, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија у Републици Српској за 2018. годину.


Предмет конкурса

Финансијска подршка пројеката развоја технологија, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија обухвата сљедеће врсте пројеката:
1. Развој технологија за:
Тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије, са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији.
2. Обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова или значајно побољшава постојећа технологија:
- конструкција, израда и испитивање савремене опреме (сопствени развој)
- набавка опреме.
3. Учешће на стручним скуповима о развоју технологија за учешће у организацији стручних скупова о развоју технологија у земљи.
4. Учешћа у програмима Европске уније или у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране међународних институција и фондова:
- припрема и пријављивања пројектних приједлога на програме Европске уније - Хоризонт 2020, ЦОСМЕ, ЕУРЕКА и други (суфинансирање припремних активности: радионица, консултативних састанака, обука и сл. чија је сврха припрема нових приједлога пројеката),
- учешће у међународним пројектима за развој технологија финансираним од стране међународних институција  и фондова.
 
Услови за учествовање на конкурсу
 
Право учешћа на конкурсу имају правна лица која су уписана у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем технологија који се води у Министарству науке и технологије, у складу са одредбама чл. 6-8. Правилника о поступку и мјерилима за финансијску подршку пројектима развоја технологије, набавке опреме и учешће на стручним скуповима о развоју технологије.
 
Корисници средстава финансијске подршке пројектима развоја техиологија дужни су да обезбиједе финансијско учешће у пројекту у висини од најмање 50% од укупне вриједности пројекта.
Правна лица која су уписана у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем технологија могу учествовати на јавном конкурсу и са више пројеката, под условима да сваки пројекат има другог координатора пројекта и да координатор пројекта на једном пројекту може да буде члан тима на још највише два пројекта тог или другог правног лица.
 
 
Финансијска средстава планирана за суфинансирање пројеката
 
Планирана средства за суфинансирање пројеката развоја технологија, набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологија износе 120.000,00 КМ, а планирани износи по појединим категоријама пројеката су:
 
1) развој техногија 35.000,00 КМ
2) обезбјеђење савремене опреме 45.000,00 КМ
3) учешће на стручним скуповима о развоју технологија 20.000,00 КМ
4) учешћа у програмима Европске уније 20.000,00 КМ
Максималан износ финансијске подршке по једном пројекту износи 10.000,00 КМ.
 
Министарство науке и технологије задржава право да измијени предвиђену висину средстава за ову намјену у складу са расположивим средствима Министарства науке и техногије у текућој години, као и предвиђену висину средстава по појединим категоријама пројеката у складу са чланом 18. Правилника.
 
 
Пријаве на конкурс се примају до 26.10.2018. године.
 
 
Потребну конкурсну документацију слати поштом на адресу:
Министарство науке и технологије, Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука, са обавезном назнаком "Пријава на конкурс - технатогија". Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве је обавезан доставити комплетну пријаву и у електронској форми, на ЦД-y.
Пријаве се такође могу доставити и директно на централни протокол Владе Републике Српске (Административни центар Владе Републике Српске, ламела А, приземље).
 
 
Више информација на:
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_tehnologije/Pages/default.aspx#collapsible0
 
   
 Молимо Вас да јасно и детаљно проучите смјернице и услове Јавног позива, јер је то једини валидни извор информација. Одсјек за ЛЕР и ЕИ само прослеђује информације, али није одговоран за измјене које донатор може да направи.