Званична интернет презентација
Град Бијељина

Оглас о продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“​На основу члана члана 9 Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/12), члана 5 Одлуке о начину и условима јавне продаје градског грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату Регулационог плана „Индустријска зона 3“, број: 01-022-70/21 од 16. јула 2021. године, као и Рјешења Скупштине Града Бијељина о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 08/21 и 16/21), објављује се
 
 
О Г Л А С
о  продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина у обухвату регулационог плана „Индустријска зона 3“
 
1.1. Град Бијељина продаје грађевинско земљиште у обухвату спроведбеног документа просторног уређења,  означено као к. п. бр. 728/140,  звн. „Ковиљуше“,   њива 5. класе, површине 7.001 м2, уписана у Лист непокретности бр. 381 к. о. Бијељина – Село, на којој је Град Бијељина уписан као носилац права својине са дијелом 1/1, без терета.
 
1.2. У складу са спроведбеним документом просторног уређења, Измјеном Регулационог плана „Индустријска зона 3“ („Службени гласник Општине Бијељина“, број: 5/15), земљиште је намјењено за изградњу објеката пословно - производне зоне са акцентом на индустрију и малу привреду (мањи и средњи производни погони и индустријски погони).
 
1.3. Земљиште је опремљено основном инфрастрктуром, саобраћајницом, водоводном и електродистрибутивном мрежом.
 
2. Продаја грађевинског земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације), које ће се одржати дана 18.10.2021. године, у згради Градске управе Град Бијељина  (велика сала), са почетком у 15.00 часова.
 
3.1. Почетна продајна цијена за земљиште означено као к. п. бр. 728/140 к.о. Бијељина Село, износи 20,00 КМ/м2 (словима: двадесет конвертибилних марака по метру квадратном), што за површину од 7.001 м2 износи 140.020,00 КМ.
 
3.2. За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10 % од почетне продајне цијене, која се уплаћује на јединствени рачун трезора Града Бијељина број 555-001-00777777-70, прије почетка лицитационог поступка, а доказ о извршеној уплати предати комисији.
 
3.3. Кауција за  учешће у поступку лицитације за предметно грађевинско земљиште износи: 14.002,00 КМ.
 
4.1. Право учешћа на јавном  надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.
 
4.2. Физичка лица која учествују на јавном надметању (лицитацији), потребно је да комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта или пасош), као и пуномоћ лица које их опуномоћује.
 
4.3. Правна лица која учествују на јавном надметању (лицитацији), потребно је да комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.
 
5. Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о грађевинском земљишту које се продаје (податке из јавне евиденције о непокретностима, увид у спроведбени документ просторног уређења у погледу облика, положаја и намјене грађевинске парцеле), и све потребне информације у ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина, ул. Карађорђева број 33, соба бр. 1, на телефон 208-085,  у времену од 8.00 до 16.00 часова.
 
6.1. Продајну цијену грађевинске парцеле учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор, може платити једнократно, с тим да се купопродаjна цијена умањује за  10%.
 
6.2. Продајну цијену грађевинске парцеле учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор, може уплатити и у 60 једнаких мјесечних рата, с тим да ће се уплата прве рате измирити у року од 15 дана од дана закључења уговора на рачун продавца, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се по уплати прве рате, о чему ће се сачинити записник о примопредаји земљишта у посјед.
 
6.3. Купац је дужан мјесечне рате плаћати до 15. у мјесецу,  за текући мјесец.  Уколико купац до 15. у мјесецу не уплати уговорену рату за тај мјесец, дужан је да поред износа рате купопродајне цијене за тај мјесец продавцу исплати и законску затезну камату на износ новца купопродајне рате, почевши од 15. у том мјесецу па до исплате рате.
 
6.4. Уколико купац буде каснио са уплатом двије узастопне рате, у том случају је дужан у наредних 30 дана продавцу исплатити цјелокупан износ преосталог неисплаћеног дијела купопродајне цијене из уговора.
 
6.5. Купац изјављује и пристаје да се ради обезбјеђења продавца у погледу исплате преосталог износа купопродајне цијене, на начин и у роковима који ће бити дефинисани уговором, подвргава непосредном извршењу без одлагања на цјелокупној својој имовини, а све ради исплате остатка купопродајне цијене, плаћања законске камате и свих такса и трошкова принудне наплате.
 
6.6. Исплатом укупне купопродајне цијене купац стиче услове за упис својине на земљишту у јавним  евиденцијама  непокретности.
 
7.1. Купац је у обавези да у року од једне године од дана закључења купопродајног уговора, односно нотарске исправе, затражи издавње грађевинске дозволе за изградњу планираног објекта, а у року од двије године од дана закључења купопродајног уговора дужан је да започне градњу објекта. Уколико купац у крајњем року од двије године не испуни ову обавезу, уговор о купопродаји грађевинске парцеле се раскида, о чему ће продавац обавијестити купца без одлагања. Прије обавјештавања купца о раскиду уговора, продавац ће путем надлежног одјељења Градске управе Града Бијељина извршити надзор на лицу мјеста, односно утврдити да ли је започета градња објекта.
 
7.2. У случају раскида уговора због неиспуњења обавеза из тачке 7.1, уколико је уговорено плаћање на 60 мјесечних рата, Град Бијељина задржава 40 % од уплаћене купопродајне цијене грађевинске парцеле, а остатак од 60% уплаћене купопродајне цијене враћа купцу у року од 30 дана од дана раскида уговора.
 
7.3. У случају да продавац у наведеном року не врати купцу наведени износ, продавац је сагласан да на захтјев купца нотар изда извршни отправак Уговора купцу, а ради непосредног принудног извршења без одлагања на цјелокупној имовини продавца.
 
7.4. У случају раскида уговора због неиспуњења обавеза из тачке 7.1, уколико је уговорено једнократно плаћање,  Град враћа купцу 60 % уплаћене купопродајне цијене грађевинске парцеле, а 40% задржава и депосједира купца, све по основу  нотарске  исправе и већ уписаног терета.
 
8.    Накнаде за прикључења  на  изграђену комуналну инфраструктуру извршиће се према мјерилима и условима надлежних комуналних јавних предузећа, и исте сноси купац.
 
9. Трошкове израде нотарске исправе, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности и накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, као и трошкове уписа права својине у јавним евиденцијама непокретности, сноси купац.
 
10. Овај Оглас објавиће се  у локалном листу  „Семберске новине“, НИГД „Дневним Независним новинама“ ДОО Бања Лука, на огласној плочи Градске управе Града Бијељина и веб страници Града Бијељина.
 
Број: 02-014-1-2907/21                                                             
Датум: 29. септембар 2021. године  

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                   
Љубиша Петровић