Званична интернет презентација
Град Бијељина

Оглас о продаји усменим јавним надметањем – лицитацијом непокретности означене као к.п. број 937/1, к.о. Бијељина 2


         
а основу члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности означене као к.п. број 937/1, к.о. Бијељина 2, број: 01-022-58/19 од 26.06.2019. године („Службени гласник Града Бијељина“, број: 13/19) као и Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за продају, односно  оптерећење правом грађења непокретности у својини Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број 30/16), о б ј а в љ у ј е   с е
 
 О Г Л А С
о продаји  усменим  јавним  надметањем – лицитацијом  непокретности  означене  као  к.п. број 937/1, к.о. Бијељина 2
 
 
1. Град Бијељина продаје непокретност означену као:
 
- к.п. број 937/1 звн. „Саџи бара“ у нарави воћњак 3. класе у површини од 4400 м2 и
- к.п. број 937/1 звн. „Саџи бара“ у нарави њива 1. класе у површини од 5477 м2,
 
укупне површине 9877 м2, уписане  у  Лист непокретности, број 5475, к.о. Бијељина 2 на име Општине Бијељина, правног предника Града Бијељина, као посједника са 1/1 дијела и у зк.ул.бр. 5033, к.о. Бијељина 2 у корист Општине Бијељина, правног предника Града Бијељина, као носиоца права својине са 1/1 дијела, без терета.
 
Непокретност се продаје ради привођења намјени регулационог плана „Индустријска зона 1“ („Службени гласник Града Бијељина“, број 2/14), по којем је предметна парцела намијењена за комерцијалне, занатске и услужне дјелатности са складишним, административним и осталим садржајима.
 
2. Продаја  непокретности  извршиће  се  путем  усменог  јавног  надметања (лицитације) која  ће  се  одржати  16.09.2019. године у  згради  Скупштине  Града  Бијељина  (велика  сала)  са  почетком  у 15,00  часова.
 
3. Почетна продајна цијена  непокретности означене као к.п. број 937/1, к.о. Бијељина 2, износи 148.155,00 КМ
 (словима:стотинучетрдесетосамхиљадастотинупедесетпетконвертибилнихмарака).
 
4. За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити на име кауције износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности који износи 14.815,50 КМ (словима: четрнаестхиљадаосамстотинапетнаестконвертибилнихмарака) а која се уплаћује на  јединствен рачун трезора Града Бијељина број 555-001-00777777-70 о чему ће Комисији прије почетка лицитације поднијети доказ о  извршеној уплати.  
 
5. Право учешћа  на  јавном  надметању (лицитацији) имају сва правна и физичка лица.
Физичка  лица  која  учествују  у  јавном  надметању (лицитацији)  потребно је да  Комисији доставе на увид један од идентификационих докумената (лична карта, пасош) као и овјерену пуномоћ лица које их опуномоћује да у његово име учествују у  поступку.
Правна  лица која  учествују  у  јавном  надметању  потребно  је  да  Комисији  на  увид  доставе  доказ  о  упису  у  судски  регистар  правног  лица  као  и  овлаштење  лица које  их  представља. 
 
6. Заинтересована лица могу извршити увид у  документацију о непокретности  која се продаје и добити тражене информације у  Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске  управе  града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1, сваког  радног  дана  од 07.00 до 15.00 часова.
 
7. Са учесником лицитације који излицитира највишу цијену, закључиће се код нотара Уговор о купопродаји непокретности, по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва  Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
 
8. Ако  учесник  лицитације  чија је понуда  утврђена  као најповољнија одустане  од  закључења  уговора, губи  право  на  повраћај  кауције.
 
9. Продајну цијену наведене  непокретности  учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана потписивања уговора
 
10. Предаја непокретности у посјед извршиће се у року од 8 (осам) дана након исплате купопродајне цијене о чему ће се сачинити записник .
 
11. Трошкове  израде  нотарске  исправе  - Уговора  као  и  трошкове  провођења  истог  сноси  купац.
 
12. Поступак лицитације непокретности у својини Града  Бијељина  спровешће  Комисија  за  спровођење  јавног  конкурса за  продају, односно  оптерећење  правом  грађења непокретности у својини Града Бијељина („Службени гласник Града  Бијељина“, број 30/16).
 
13. Оглас за продају непокретности из тачке 1.  објавиће се у листу ''Семберске новине'', дневним новинама „Ослобођење““ Сарајево, огласној плочи Градске управе Града Бијељина и веб страници Града Бијељина.
 
                                                                                   
 
                                                                                                   
Број: 02-014-1-3161/2019                                                Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К         
                                                                                         
Датум, 28.08.2019. године                                                                Мићо  Мићић