Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора усменим јавним надметањем – лицитацијом


На основу члана 2. Одлуке о провођењу поступка давања у закуп пословног простора у власништву Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број 8/10), Градоначелник Града Бијељина расписује
 
Ј А В Н И    О Г Л А С за давање у закуп пословног простора усменим јавним надметањем – лицитацијом.
 
  1. Јавним оглашавањем по систему јавног надметања – лицитације врши се давање у закуп пословног простора који је власништво  Града Бијељина са дијелом 1/1.
 
  1. Предмет закупа је пословни простор који се налази у: Главичицама, пословни  простор површине 112 м² и магацински простор површине 20 м².
 
  1. Јавно надметање-лицитација ће се одржати дана, 12.11.2018. године, у Великој сали Градске управе Града Бијељина, у улици Карађорђева бб, са почетком у 12,00 часова.
 
  1. Почетна висина закупнине са ПДВ-ом, за пословни простор који је предмет јавног надметања- лицитације, износи: 3,00 КМ/м², односно 366,00 КМ (кауција износи 439,20 КМ).
 
  1. Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању, на период од 1 (једне) године, уз могућност продужења закупног рока.
 
  1. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која немају неизмирених дуговања према Граду Бијељина, која се односе на комуналне таксе, комуналне накнаде, накнаде по основу права грађења и закупа за пословне просторе.
 
  1. Уколико најповољнији понуђач буде физичко лице, биће дужан је да у року од 60 дана од потписања Уговора, достави доказ о регистрацији дјелатности коју ће обављати у излицитираном пословном простору.
 
  1. За учешће у поступку јавног надметања-лицитацији учесници су дужни уплатити кауцију која износи 10% од почетне једногодишње закупнине коју је учесник дужан уплатити на благајни Градске управе Града Бијељина. Доказ о извршеној уплати кауције, овјерен извод из судског регистра за правна лица и пуномоћ уколико је законски заступник учесника по овлаштењу, учесници ће доставити  комисији за провођење поступка јавног надметања-лицитације, на дан одржавања лицитације.
 
  1. Заинтересовани учесници јавног надметања могу извршити увид у документацију о предметном пословном простору и добити потребне информације на телефон број 055/233-183 или у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија 60).
 
  1. Овај оглас ће се објавити у дневном листу „Независне новине“, „Семберским новинама“ и на огласној табли закуподавца.
 
Број: 02-014-1-2411/2018                                                                                                             ГРАД  БИЈЕЉИНА
Датум, 23.10.2018. године                                                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК      
                
                                                                                                                                                     Мићо Мићић