Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одлука о радном времену за период од 30. децембра до 15. јануара 2022. године
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник Града Бијељина, дана 24. децембра 2021. године,  д о н о с и
 
 
 
О Д Л У К У
о радном времену за период од
30. децембра 2021. године до 15. јануара 2022. године
 
 
 
Члан 1.
                                                                                                       
У периоду од 30. децембра 2021. године до 15. јануара 2022. године сви занатско - предузетнички и трговински објекти на подручју града Бијељина могу радити 1 (један) сат дуже у односу на радно вријеме прописано Одлуком о радном времену угоститељских, занатско - предузетничких и трговинских објеката на подручју Града Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“ број: 21/11 и „Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/14, 10/18 и 26/11).
 
 
Члан 2.
 
Изузетак из претходног члана представљају 01. и 02. јануар 2022. године када су нерадни дани, осим за субјекте наведене у члану 3. ове Одлуке; те 03. јануар 2022. године, када на подручју Града Бијељина могу да раде занатско - предузетнички и трговински објекти и продајна мјеста АД ''Лутрија Републике Српске'' Бања Лука, на подручју Града Бијељина најдуже до 12:00 часова.
На дан 09. јануар 2022. године, сви објекти у занатско - предузетничкој дјелатности и продајна мјеста АД ''Лутрија Републике Српске'' Бања Лука, на подручју Града Бијељина могу радити најдуже до 12:00 часова.
           
 
Члан 3.
 
За вријеме трајања републичких празника Нове Године (01. јануар 2022. године, 02. јануар 2022. године и 03. јануар 2022. године) и Дана Републике (09. јануара 2022. године), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужни су да раде: ватрогасна јединица, здравствене установе и предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом и за превоз путника.
Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана обавезни су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.
Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства.
 

Члан 4.
 
Апотеке, продавнице погребне опреме и ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.
Угоститељским објектима, драгсторима и приређивачима игара на срећу одобрава се обављање регистроване дјелатности у радном времену прописаном Наредбом о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на територији Града Бијељина.
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да раде у времену који захтјева процес рада.
 
 
Члан 5.
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 
Број: 02-014-1-4042/21                                         ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина                                                                                      
Датум, 24. децембар 2021. године                  Љубиша Петровић