Званична интернет презентација
Град Бијељина

Наредба o измјени и допуни Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништваНа основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштитистановништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града Бијељина доноси:
 
 
НАРЕДБУ
o измјени и допуни Наредбе о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва
 
 
  1. У Наредби о провођењу ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва број 02-014-1-635/20 од 20.03.2020. године, 02-014-1-668/20 од 24.03.2020. године, 02-014-1-677/20 од 25.03.2020. године, 02-014-1-688/20 од 26.03.2020. године, 02-014-1-703/20 од 27.03.2020. године, 02-014-1-709/20 од 29.03.2020. године, 02-014-1-718/20 од 30.03.2020. године, 02-014-1-722/20 од 31.03.2020. године, 02-014-1-730/20 од 01.04.2020. године, 02-014-1-733/20 од 02.04.2020. године, 02-014-1-738/20 од 03.04.2020. године, 02-014-1-742/20 од 04.04.2020. године, 02-014-1-749/20 од 06.04.2020. године и 02-014-1-755/20 од 07.04.2020. године у тачки 3. послије става 24. додаје се став 25. који гласи:
 
''Налаже се а.д. ''Комуналац'' Бијељина да довезе три контејнера за потребе одлагања комуналног отпада у ЈУ ОШ ''Вук Караџић'' Бијељина.''
 
  1. У тачки 9. у ставу 2. ријечи ''од 07:00 до 15:00 часова'' замјењују се ријечима ''од 05:30 до 13:30 часова''.
 
  1. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику  Града Бијељина“.
 
            Број: 02-014-1-761/20                                                            Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К                                    Датум, 08. април 2020. године                                                   Мићо Мићић