Званична интернет презентација
Град Бијељина

Правилник о начину утрошка средстава уплаћених по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2019. годинуНа основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. тачка 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17)  и Програма коришћења средстава уплаћених по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2019. годину („Службени гласник Града Бијељина“ број: 19/19), Градоначелник Града Бијељина дана 18. октобра 2019. године доноси:
 
П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ УТРОШКА  СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ
 ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
Програмом коришћења средстава уплаћених по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2019. годину (у даљем тексту: Програм), регулисано је да ће средства додијељена Одјељењу за привреду бити распоређена на основу Правилника о начину утрошка средстава од накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2019. годину, који ће након ступања на снагу Програма, донијети Градоначелник Града Бијељина.
Правилником о начину утрошка средстава од накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2019. годину (у даљем тексту Правилник) уређује се: услови и начини остваривања подстицаја, поступак одобравања и начин провођења надзора над употребом средстава, те потребна документација за остваривање подстицаја.
 
Члан 2.
Намјена и висина подстицајних средстава за чију реализацију је задужено Одјељење за привреду утврђена је Програмом коришћења средстава уплаћених по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2019. годину:
 
Р. Бр. Пројекат / активност Износ финансијских средстава
1. Подстицај за унапређење пословног амбијента малим и средњим предузећима која обављају производне и услужне дјелатности из области електро – инсталацијског сектора
 
12.000,00
2. Подстицај малим и средњим предузећима за повећање продуктивности и конкурентности производних капацитета 12.311,85
  УКУПНО: 24.311,85
 
Појединачни износ по подносиоцу пријаве за сваки подстицај утврђује Одјељење за привреду у зависности од расположивих новчаних средстава предвиђених за подстицајне намјене.

Члан 3.
Правo на подстицајна средства имају привредна друштва, пословне јединице привредних друштава, регистроване на подручју Града Бијељина, који обављају производну и услужну дјелатност.
Врста дјелатности утврђује се према регистрованој претежној дјелатности, која се не може мијењати за вријеме трајања додјеле подстицајних средстава.
Право на подстицај не могу остварити: удружења грађана, државни органи и организације и други корисници буџетских средстава, дјелатности из области игара на срећу, трговине и угоститељства, пољопривредна газдинства, правна лица која у свом капиталу имају учешће Града, као и субјекти код којих се утврди злоупотреба додијељених средстава.

Члан 4.
Додјела подстицајних средстава има за циљ да:
 • обезбиједи нове технологије и технолошки процес са циљем повећања квалитета производа и услуга, продуктивности рада, повећање енергетске ефикасности – што се остварује инвестирањем у производни процес;
 • унаприједи развој малих и средњих предузећа и предузетништва у производним и услужним дјелатностима;
 • помогне зградњу нових привредних капацитета или проширење постојећих.
 
II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ
 
Члан 5.
Право на подстицај имају привредна друштва из области производне и услужне дјелатности, који испуњавају следеће услове:
 • Да су регистровани за обављање дјелатности прије објављивања Програма коришћења средстава уплаћених по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2019. годину;
 • Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
 • Да над њима није отворен или покренут стечајни или ликвидациони поступак;
 • Да имају најмање једног запосленог радника на неодређено вријеме;
 • Да редовно измирују обавезе према Граду Бијељина (порез на непокретности, комуналне таксе и накнаде и др.)
 
III ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
 
Члан 6.
Право на подстицај се остварује подношењем захтјева Одјељењу за привреду, на прописаном обрасцу који мора бити у цјелости попуњен, јасно презентован и овјерен од стране овлаштеног лица, уз прилагање потребне документације.
Пријавни образац и Правилник доступни су и на званичној интернет страници Града Бијељина: www.gradbijeljina.org.
У случају да захтјев није попуњен на прописан начин, исти се неће узимати у даље разматрање.
Одјељење за привреду на поднешени захтјев даје мишљење Градоначелнику, који својим закључком врши одобрење средстава.
Захтјеви се подносе у року од десет дана од дана ступања на снагу овог Правилника и исплаћиваће се до висине расположивих средстава.
Подстицајна средства дозначиће се једнократно у укупном износу.
Уколико се по једном подстицају не поднесе довољан број захтјева, односно планирани дио средстава остане недодијељен, Одјељење за привреду има право да та средства усмјери у подстицај за који је исказан највећи интерес.
 
Члан 7.
Одјељење за привреду ће одбацити захтјев у случају да:
 • Приложена документација није потпуна;
 • Приложена документација није достављена на начин прописан овим Правилником;
 • Захтјев је неблаговремен;
 • Захтјев је недопуштен; захтјев који је поднесен од стране лица које не може бити корисник подстицаја.
 
Члан 8.
За додјелу подстицајних средстава из тачке, подносиоци захтјева уз прописани образац захтјева прилажу сљедећа документа:
 1. Рјешење о регистрацији привредног друштва (издаје Окружни привредни суд у Бијељини),
 2. Увјерење о регистрацији пореског обвезника – ЈИБ,
 3. Обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима (издаје АПИФ),
 4. Увјерење о измиреним пореским обавезама укључујући и обавезе према Граду Бијељина (издаје Пореска управа Републике Српске) и увјерење о измиреним обавезама ПДВ-а уколико је послодавац у систему ПДВ-а, (издаје Управа за индиректно опорезивање БиХ),
 5. Увјерење о броју запослених радника (издаје Пореска управа Републике Српске),
  6. Увјерење о измиреним обавезама према Граду Бијељина: комуналне таксе, накнаде и остале обавезе издаје Одјељење за финансије Градске управе Града Бијељина,
  7. Увјерење да привредно друштво није под стечајем или ликвидацијом од стране Привредног суда Бијељина,
  8. Рачун или предрачун за набавку основног средства или извођење радова  (оригинал или копија). Прихватљиве су све фактуре од почетка календарске године па до ступања на снагу Правилника, као и предрачун за набавку. Уколико средства буду одобрена, прије исплате средстава неопходно је доставити фактуру за набавку основног средства или извођење радова. Уколико се набавља половна опрема, неопходно је доставити купопродајни уговор овјерен од стране нотара,
  9. Одјељење за привреду има право да, поред наведених, накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне за одлучивање о поднесеној пријави.
 Сва Увјерења не могу бити старија од три мјесеца. Документа се прилажу у оригиналу или овјереној фотокопији, која не могу бити старија од три мјесеца.
 
Члан 9.
Пријаве са потребном документацијом достављају се у једном примјерку (штампана верзија) у затвореној коверти путем протокола у пријемној канцеларији Градске управе Града Бијељина или поштом на адресу: Град Бијељина, Одјељење за привреду, Патријарха Павла бр. 1. 76300 Бијељина, са назнаком: Захтјев за остваривање подстицаја.
 
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
 
Члан 10.
Подстицај 1. Подстицај за унапређење пословног амбијента малим и средњим предузећима која обављају производне и услужне дјелатности из области електро – инсталацијског сектора.
Подстицајна средства се могу користити за сљедеће намјене:
 • Суфинансирање дијела трошкова набавке машина, опреме и алата,
 • Суфинансирање дијела трошкова набавке информатичке опреме и пословног софтвера,
 • Суфинансирање дијела трошкова изградње нових и проширења постојећих производних капацитета.
Подстицај 2. Подстицај малим и средњим предузећима за повећање продуктивности и конкурентности производних капацитета.
Подстицајна средства се могу користити за сљедеће намјене:
 • Суфинансирање дијела трошкова набавке машина, опреме и алата,
 • Суфинансирање дијела трошкова набавке информатичке опреме и пословног софтвера,
 • Суфинансирање дијела трошкова изградње нових и проширења постојећих производних капацитета.
Право на Подстицај 2. имају привредна друштва која обављају производну дјелатност.
 
V НАДЗОР НАД НАМЈЕНСКИМ КОРИШЋЕЊЕМ СРЕДСТАВА
 
Члан 11.
Контролу коришћења средстава у складу са Програмом, врши Министарство финансија, на основу члана 11. тачка 2. Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије („Службени гласник Републике Српске“, број: 52/14, 15/16).
 
Члан 12.
Надзор над намјенским коришћењем средстава врше Одјељење за привреду и Одјељење за инспекцијске послове Градске управе Града Бијељина.
Корисници подстицаја дужни су да надлежним Одјељењима Градске управе Града Бијељина у сваком моменту омогуће контролу намјенског коришћења подстицајних средстава по основу подстицаја и увид у сву потребну документацију.
 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 13.
Корисници подстицаја дужни су да намјенски користе подстицајна средства.
Корисници подстицаја дужни су да врате подстицајна средства остварена на основу нетачно наведених података или ако их ненамјенски утроше, у року од 30 дана од дана доношења рјешења којим надлежни инспектор наложи кориснику враћање средстава.
Корисници подстицајних средстава морају чувати документацију на  основу које су остварили подстицај на средства најмање три године од дана добијања подстицајних средстава.
 
Члан 14.
Саставни дио овог Правилника чини пријавни образац за подстицајна средства, који је обавезни дио пријаве.
 
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
 
Број: 02-020-7/19
Бијељина,
Датум,  18. октобар 2019. године

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
 ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
Мићо Мићић

Пријавни образац за подстицаје 30.71KB