Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање чланова Градске изборне комисије БијељинаНа основу члана 2.12, 2.14. и 2.15.  Изборног закона БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 2. и 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 57/17, 60/17 и 10/18) и члана 39. став 2. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 24. сједници одржаној дана 5. фебруара 2019. године, донијела је
 
 
О Д Л У К У
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНOВА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА
 
 
I – Овом Одлуком расписује се Јавни оглас за именовање три члана Градске изборне комисије Бијељина.
 
Код избора за члана Градске изборне комисије Бијељина водиће се рачуна:
1. да састав Градске изборне комисије одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, водећи рачуна о последњем попису становништва проведеном на државном нивоу, што је регулисано чланом 2.14 Изборног закона БиХ,
2. да састав Градске изборне комисије одражава равноправну заступљеност полова, што је регулисано чланом 2.14 Изборног закона БиХ.
 
II -  Мандат:
 
Мандат чланова Градске изборне комисије Бијељина траје седам ( 7 ) година и тече од дана давања сагласности од стране Централне изборне комисије БиХ на Одлуку Скупштине Града Бијељина о именовању чланова ГИК-а.
 
III- Статус:
 
Члан Градске изборне комисије не заснива радни однос.
Члан Градске изборне комисије има право на мјесечну накнаду у складу са Законом и Одлуком о висини накнаде за рад чланова Градске изборне комисије Бијељина.
 
IV - Општи услови:
 
1. да је лице са правом гласа- лице старије од 18 година,
2. да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у провођењу избора.
 
V – Посебни услови:
 
1. да има пребивалиште на подручју града Бијељина,
(Изузетак: Члан Градске изборне комисије може бити лице са пребивалиштем из друге општине, уколико нема кандидата са пребивалиштем у граду Бијељинa који испуњавају услове тражене јавним огласом.)
 
 
2. да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ЕТЦС,
(Изузетак: Члан Градске изборне комисије може бити и лице које има завршену вишу школу, односно VI степен стручне спреме уколико се ради о општини која има мање од 1.000 бирача уписаних у Централни бирачки списак или ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14 став 1. Изборног закона БиХ или уколико нема кандидата који испуњавају услове из ове тачке.)
 
3. да посједује искуство у спровођењу избора.
(Изузетак: Члан Градске изборне комисије може бити лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ЕТЦС, без изборног искуства.)
 
Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:
а) чланство у изборној комисији и
б) чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ.
 
За члана Градске изборне комисије не може се кандидовати лице:
1. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6., 1.7. и 1.7а Изборног закона БиХ,
2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције ( предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора),
3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона БиХ,
4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти,
5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.
 
VI - Потребна документа:
 
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3. доказ о мјесту пребивалишта ПБА – 3 образац (не старији од 3 мјесеца од дана издавања од стране надлежног органа),
4. доказ о стручној спреми (овјерена диплома о стеченој стручној спреми),
5. доказ о посједовању искуства у провођењу избора (доказ о изборном искуству мора садржавати податке о називу изборне комисије и мандатном периоду, односно врсти и години избора и називу бирачког мјеста, у којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ту дужност),
6. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву о националном изјашњењу са последњег пописа становништва у Босни и Херцеговини,
7. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана 2.3 Изборног закона БиХ, која изјава је саставни дио Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.
 
 
VII - Поступак за избор:
 
Са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа, Комисија за провођење Јавног огласа ће обавити улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени на адресу коју су означили у пријави.
 
VIII – Рок, мјесто оглашавања и  мјесто за подношење пријава:
 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања овог Јавног огласа у Службеном гласнику Републике Српске", дневном листу "Ослобођење" и на интернет страници града Бијељина (www.gradbijeljina.org).
Ако Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.
Јавни  оглас ће се објавити и у "Службеном гласнику Града Бијељина", али се та објава неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата.
 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
 
Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично или путем поште на адресу:  СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА, Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина, са назнаком "Комисија за провођење поступка по Јавном огласу за именовање чланова Градске изборне комисије Бијељина".
 
IX - Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
 
 
 
Број: 01-022-11/19   П Р Е Д С Ј Е Д Н И К
Бијељина,   СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Датум, 5. фебруар 2019. године    
    Славиша Марковић, с.р.