Званична интернет презентација
Град Бијељина

К О Н К У Р С за рјешавање стамбених потреба додјелом стана у закупРЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Стамбена комисија, Града Бијељина
 
Број: 02-014-1-577/19
Датум, 05. 02. 2019. 
 
 
            На основу члана 26. став 1. Одлуке о поступку давања у закуп станова на којима не постоји станарско право, а право располагања има Град Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" број 21/14), у вези са чланом 14. став 1. и чланом 15. Закона о државним становима на којима не постоји станарско право ("Службени гласник Републике Српске", број: 98/11), и чланом 56. Закона о приватизацији државних станова ("Службени гласник Републике Српске", број: 118/11, 67/13 и 60/15), Стамбена комисија, Града Бијељина, р а с п и с у ј е
 
 
К О Н К У Р С за рјешавање стамбених потреба додјелом стана у  закуп
 
 1. ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право на подношење пријаве на конкурс имају:
 • лица која су била корисници стана у државној својини у саставу ратом уништене зграде с тим да нису на било који начин ријешили своје стамбено питање;
 • лица која остварују права са статусом породица погинулих бораца, бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава рата, инвалида рада, избјеглица и расељених лица, која су станове користили као алтернативни смјештај према посебним програмима за трајно стамбено збрињавање;
 • лица из социјалних категорија и
 • избјеглице и расељена лица која су имала пребивалиште на територији општине Бијељина на дан 30. април 1991. године, чија имовина је уништена ратним дејствима, а која су се пријавила за добровољни повратак и немају други смјештај на располагању.
 
            Право на рјешавање стамбених питања нема лице које:
 • има одговарајући стан у државној својини или под закупом, 
     властити стан или стамбени објекат услован за становање,
 • је имало стан у државној својини, па је остало без стана својом
     кривицом или својом вољом,
 • је имало у својини породичну кућу или стан у својини, који се
     сматрају одговарајућим, или је такав стан или кућу имао његов 
     брачни друг или малољетно дијете, па су их продали или на други 
     начин својом вољом  отуђили,
 • и лице коме су додијељена средства за куповину, изградњу, надоградњу или адаптацију породичне стамбене зграде, тј. стана.
   
2. НАЧИН СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА
 
            Стамбено збрињавање врши се додјелом у закуп:
 1. Једне стамбене јединице у улица Жртава фашистичког терора број 25/3 и то:
  • једнособан стан површине 49 m², на првом спрату зграде, састоји се од 1 собе, кухиње, купатила, вц-а и 4 остале просторије, означен  као  к.п. број 3729/2 стан бр. 1 и уписан у з.к. уложак број 10284 к.о. Бијељина 2 у корист Града Бијељина са дијелом 1/1;
 
            Стамбена питања рјешавају се додјелом стана у закуп, у складу   са Законом и другим прописима којим се уређује давање у станова  у државној својини у закуп.
 
3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГ-ЛИСТЕ ЛИЦА КОЈА
    ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА
 
            Листа приоритета утврђује се на основу сљедећих критеријума:
 
 1. статус лица које је било корисник стана у државној својини у саставу ратом уништене зграде,
 2. стамбена ситуација,
 3. статус члана породице погинулог борца,
 4. статус ратног војног инвалида,
 5. дужина војног ангажовања у рату,
 6. статус цивилне жртве рата,
 7. инвалид рада,
 8. статус избјеглице и расељеног лица које је станкористило као алтернативни смјештај, према посебним  програмима за трајно збрињавање,
 9. статус лица из социјалне категорије,
 10.  статус избјеглице и расељеног лица које је имало пребивалиште на територији општине Бијељина на дан 30. април 1991. године, чија имовина је уништена ратним дејствима, а које се пријавило за добровољни повратак и нема други смјештај на располагању,
 11.  број чланова породичног домаћинства и
 12.  здравствено стање чланова породичног домаћинства;
 
4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
            Уз пријаву на конкурс прилаже се сљедећа документа:
 
 • увјерење/потврда да је лице користило стан у државној својини у саставу ратом уништене зграде;
 • доказ о подстанарском односу или овјерена изјава власника стамбеног објекта гдје подносилац пријаве има пребивалиште; или акт о додјели стана на коришћење (за алтернативни и нужни смјештај);
 • рјешење о утврђеном статусу,
 • увјерење о посједовном и власничком стању за подносиоца захтјева и његовог брачног друга, из ранијег и садашњег мјеста пребивалишта,
 • увјерење надлежног органа управе из ранијег мјеста пребивалишта о чињеницама да ли је кућа или стан враћен у посјед, да ли је порушен или обновљен, да ли су тражена средства за обнову,
 • увјерење надлежног органа из мјеста садашњег пребивалишта да ли је подносилац захтјева добио средства  за стамбено збрињавање;
 • увјерење о пребивалишту за све чланове породичног домаћинства,
 • кућна листа,
 • копија личне карте за подносиоца захтјев.
 
               У циљу утврђивања стварног стања, Комисија може извршити обилазак подносиоца пријаве на лицу мјеста, провјеру достављене документације код надлежних органа, те у том циљу предузети и друге потребне радње.
 
 
5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА
 
               Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу  „Ослобођење“, а исти ће бити објављен и на огласној табли  градске управе Града Бијељина, као и на званичној интернет презентацији Града Бијељина.
               Пријаве се подносе у пријемној канцеларији градске управе Града Бијељина или путем поште на адресу Град Бијељина, Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1, са назнаком за Стамбену комисију.
               Након закључења конкурса, Комисија ће на основу приложених доказа, цијенећи чињенично стање на дан закључења конкурса, извршити бодовање и утврдити приједлог ранг-листе по приоритетним гриупама утврђеним Одлуком и исту објавити  табли и веб страници Града, са поуком да учесник конкурас који сматра да му је повријеђено право може у року од осам дана од дана објављивања поднијети приговор Комисији.
 
 
                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
 
                                                                                                                                  Жељка Лукић