Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одлука о радном времену за Дан Републике


На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Градоначелник Града Бијељина, дана 04. јануара 2019. године,  д о н о с и
 
 
О Д Л У К У
о радном времену за 09. јануар 2019. године – Дан Републике Српске
 
Члан 1.
У сриједу 09. јануара 2019. године – Дан Републике Српске, а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе и предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна јединица.
Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана обавезни су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичког празника.
Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадни дан, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства утврђен овом Одлуком.
 
Члан 2.
На дан 09. јануар 2019.године могу да раде занатско - предузетнички и трговински објекти и продајна мјеста АД ''Лутрија Републике Српске'' Бања Лука, на подручју Града Бијељина најдуже до 13:00 часова.
           
Члан 3.
Апотеке, продавнице погребне опреме и ветеринарске амбуланте могу радити редовно радно вријеме на дан 09. јануар 2019. године.
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да раде у времену који захтијева процес рада.
 
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
 
Број: 02-014-1-12/19                                                                              
Бијељина                                                                                                
Датум, 04. јануар 2019.године
                                                                                                                      
ГРАДОНАЧЕЛНИК
​Мићо Мићић