Званична интернет презентација
Град Бијељина

Тендер. док. у посту ЈН за прег. пост. без објављив. обавјеш

Додатне информције за преговарачки поступак без објављивања обавјештења ОЗП-19-у1/18 41.67KB
Тендерска документација у поступку ЈН ОЗП-19-у1/18 246.63KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ПЉ-03-п1/18 44.47KB
Додатне информације за преоговарачки поступак без објављивања обавјештења СКП-15(2лота)-лот1-у1/18 -Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односе на редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина 35.47KB
Тендерска документација у поступку ЈН услуга - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односе на редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју Града Бијељина, додатни уговор број :02-404-58/18 - лот 1 од 16.05.2018. године, шифра СКП-15(2 лота) лот 1-у1/18 243.54KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења OZP-20-у1/18 - Радови на реконструкцији мокрог чвора, тоалета, код шалтер сале број 1 40.46KB
Додатне информације за преговарацки поступак СКП-50-у1/18 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи на „Изградња, асфалтирање, реконструкција улица, путева и стаза на подручју Града Бијељина“ 35.5KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења СКП-07-у1/18 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја 35.18KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења СКП-н-03-у1/18 - Уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на Изградњу приступне саобраћајнице за међународни гранични прелаз Доње Црњелово (Бијељина) - Јамена 34.8KB
Тендерска документација за преговарачки поступак без објављивања обавјештења ПЉ-03-п1/18 289.67KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-17(4 лота)-лот 2-у1/17 37.99KB
Тендерска документација за преговарачки поступак без објављивања обавјештења СКП-17(4 лота)-лот 2-у1/17 225.01KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-17(4 лота)лот 4-у1/17 35.65KB
Тендерска документација за за преговарачки поступак без објављивања обавјештења СКП-17(4 лота)лот 4-у1/17 224.39KB
Тендерска документација за за преговарачки поступак без објављивања обавјештења ДД-05/18 (наставак пројекта ДД-07/17) 921.95KB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења ДД-05/18 (наставак пројекта ДД-07/17) 66.44KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ДД-06/18 (наствак пројекта ДД-15/17) 65.86KB
ТЕН ДОК У ПОСТ ЈН РАД ИЗВОЂ РАД НА ИЗГРАД ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗ И НАСТ ЦЕНТ - II ФАЗА (ГРУБИ ГРАЂ РАД , БЕТО И АБ , АРМИ , ЗИДАР И ИЗОЛ РАД НА ОБЈЕКТУ ФА), ШИФ: ДД-06/18 (наста пројДД-15/17) 448.56KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-12(2 лота)-лот 1-у1-п1/17 118.64KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-12(2 лота)-лот 1-у1/17 118.54KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-20-у1--п1/17 40.62KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-24(2 лота)-лот- 2-u1/17 159.06KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ДД-н-01-п1/17 157.19KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ДД-10-у1/17 44.53KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-20-у1/17 50.75KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА БиЗ-02- у1/17 52.95KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-12(2 лота)-лот 2-у1/17 372.52KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА БиЗ-03-у1/17 37.35KB
ТЕН ДОК У ПОСТ ЈН РАД УТВРЂ ВИШКА И УГОВ НЕПРЕД РАД НА „ЗАВРШ РАД И УРЕЂ ЕНТЕР ДЕП МУЗЕЈА СЕМБ И СПОМЕН СОБЕ ПОГ БОРЦИМА ВРС“ ДОД УГОВ 1 НА УГОВОР БР: 02-404- 9/17 ОД 18.04.2017.-ШИФРА БИЗ-03-У1/17 341.89KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ОЗП-14-у1/17 109.13KB
ТЕНД ДОК У ПОСТУПКУ ЈН РАДОВА УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА "НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГРАД УПР ГРАДА БИЈЕЉИНА", ШИФРА:ОЗП-14- У1/17 569.22KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈН - УСЛУГА ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2017. И 2018.ГОДИНИ ШИФРА:ПР-01-п1/17 701.2KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ПР-01-п1/17 35.71KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈН РОБА - НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БИЈЕЉИНА ТОКОМ 2017. И 2018.ГОДИНЕ ШИФРА:СЗП-07 (3Лот-а)-лот1-п2/16(НЕПЛАНИРАНА) 681.45KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СЗП-07(3 лота)-лот 1-п2/16 37.2KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈН РАДОВА - ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ У ОКВИРУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ II, ШИФРА:СКП-Н- 01/17 (наставак пројекта СКП-28/16) 730.22KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-н-01/17 (наставак пројекта СКП-28/16) 112.65KB
ТЕНД.ДОКУМЕНТ. У ПОСТ.ЈН УСЛУГА-УГ.ВИШКА ПОТР.УСЛУГА ПРИЛ.РЕАЛ.УГ.КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОРГ.ЗИМ.СЛ.У СЕЗ.2016/2017-РАД КОМПЛ.МЕХ.НА Ч... ДОД.УГ.НА УГ. 02-02-404-119/16-ЛОТ1,ШИФ: СКП-19(2лота) лот 1-у1/16 491.23KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-19(2 лота)-лот 1-у1/16 116.68KB
ТЕНД.ДОКУМЕНТ. У ПОСТ.ЈН УСЛУГА-УГ.ВИШКА ПОТР.УСЛУГА ПРИЛ.РЕАЛ.УГ.КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОРГ.ЗИМ.СЛ.У СЕЗ.2016/2017-РАД КОМПЛ.МЕХ.НА Ч... ДОД.УГ.НА УГ. 02-02-404-119/16-ЛОТ2,ШИФ: СКП-19(2лота) лот 2-у1/16 493.79KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-19(2 лота)-лот 2-у1/16 116.6KB
ТЕНД.ДОКУМЕНТ.-УГОВАРАЊЕ ВИШКА,МАЊКА И НЕПРЕДВ.РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛ.УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПРОШИР. МОСТА НА ЛОК. ПУТУ Л-17 В.ОБАРСКА–МЗ ГРАДАЦ–ДОД.УГ. НА УГ. БР: 02-404-100/16-ЛОТ1 ОД 11.7.2016.Г. NANB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-31(ц1, 2 лота)-лот 1-у1/16 116.18KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-36-у2/16 82.17KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТУПКУ ЈН РАДОВА - УГ. ВИШКА ПОТ. РАД. ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГ. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА АСФ. УЛ. БРАЋЕ ЛАЗИЋ У МЗ ЈАЊА , ДОД. УГ. НА УГ. БР: 02-404-132/16 ОД 31.10.2016. ГОД., ШИФ: СКП-36-У2/16 366.75KB
ТЕНД. ДОК. Ј.Н. РАДОВА - УГ. НЕПРЕДВ. РАДОВА ПРИ РЕАЛИЗ. УГ. КОЈИ СЕ ОДН. НА ИСКОП КАНАЛА Ј-1-1-1 У Н. НАСЕЉУ ЈАЊА – ДОД. УГ. НА УГ. 02-404-109/16-ЛОТ ОД 24.08.2016. ШИФ:СКП-31 (ц2,4 Лота) Лот 4-у1/16 436.26KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-31(ц2, 4 лота)-лот 4-у1/16 40.66KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СЗП-15/16 75.62KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСT. ЈН УСЛ.-УСЛУГЕ ТЕК. И ПРЕВ. ОДРЖ. ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФ. СИСТЕМА ЗА УВЕЗИВАЊЕ МАТ. КАНЦ. И УСЛУГЕ КОРИШ. Е- mail СЕРВЕРА И КОНТ. ПРИСТУПА ИНТЕРНЕТУ ТОКОМ 2017. И 2018. ГОД.,ШИФ:СЗП-15/16 402.9KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА БиЗ-03-у1/16 75.37KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСT. ЈН РАДОВА УТВ. ВИШКА И МАЊКА РАДОВА И УГОВ. НЕПРЕД, РАД. НА ДОГР. И РЕК. ДЕПОА МУЗЕЈА И ИЗГР. СПОМЕН СОБЕ ПОГ. БОР. РС ДОД УГ 1 НА УГ БР:02-404-75/16 ОД 30.05.2016.,ШИФ:БИЗ-03-у1/16 486.13KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА БиЗ-04-у1/16 75.38KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН РАДОВА УТВР. ВИШКА РАДОВА И УГ. НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА САНИРАЊУ СТАМБ. ПОРОДИЧНИХ ОБЈ. КОРИСНИЦИМА БИЗ-а,ДОД. УГ. 1 НА УГ. 02-404-102/16 ОД 26.07.2016. ГОД.,ШИФ: БИЗ-04-У1/16 501.7KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА ДД-05-у2/16 76.9KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН РАДОВА УТВ. МАЊКА И ВИШКА И УГ. НЕП. РАДОВА НА ИЗГ. ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОД. ШКОЛЕ И ОБЈ. ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ –VI ФАЗА, ДОД. УГ. 2 НА УГ. БР:02-404-60/2016 ШИФРА:ДД-05-У2/16 711.76KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-н-03(2 лота)-лот 2-у1/15 76.44KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН РАДОВА УГ. ВИШКА ПОТРЕБНИХ РАДОВА ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГ. НА САНАЦИЈИ УДАРНИХ АСФАЛТНИХ РУПА НА ЛОК. И НЕК- ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БН–ЛОТ2,ДОД. УГ. НА УГ. БР:02-404-164/15-ЛОТ2 655.97KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-13(5 лотова)-лот 4-у1/16 77.46KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН УСЛУГА УГОВ. ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГОВ. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖ.-ПОШЉ. НЕК. ПУТЕВА,ЛОТ2,ДОД. УГОВ. НА УГОВ. БРОЈ:02-404-66/16–ЛОТ4,ШИФ.СКП-13(5Лотова)-ЛОТ 4-У1/16 663.69KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-13(5 лотова)-лот 2-у1/16 77.01KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН УСЛУГА УГОВ. ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГОВ. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖ.-ПОШЉ. НЕК. ПУТЕВА,ЛОТ2,ДОД. УГОВ. НА УГОВ. БРОЈ:02-404-66/16–ЛОТ2,ШИФ.СКП-13(5Лотова)-ЛОТ 2-У1/16 847.5KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-15(2 лота)-лот 1-у1/16 76.52KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТ. ЈН УСЛ. УГОВ. ВИШКА ПОТ. УСЛ. ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГ. НА РЕД. ОДРЖ. ЛОК. И НЕК. ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛ. НА ПОД. ГРАДА БН ДОД. УГ. НА УГ. БР: 02-404-39/16 ЛОТ1,ШИФ. СКП-15(2лота)-лот1-у1/16 520.69KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-13(5 лотова)-лот 1-у1/16 79KB
Позив за дост. понуда о набавци:УГОВ. ВИШКА ПОТ. УСЛ. ПРИЛИКОМ РЕАЛ. УГОВ. КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖ. НЕК. ПУТЕВА-ЛОТ 1, ДОД. УГ. НА УГ. БР:02-404- 66/16–ЛОТ1 ОД 30.05.2016.,ШИФ.:СКП-13(5Лот.)-ЛОТ1-У1/16 142.65KB
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА СКП-13(5 лотова)-лот 5-у1/16 NANB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА УГОВАРАЊЕ ВИШКА ПОТРЕБНИХ УСЛУГА ПРИЛИКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЖАВАЊЕ-ПОШЉУНЧАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ШИФРА:СКП-13 (5 лотова)- ЛОТ 5-У1/16 648.71KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА ВРШЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У 2016. ГОДИНИ, ШИФРА:ПП-03/16 440KB
ТЕНД. ДОК. У ПОСТУПКУ ЈН УСЛУГА ИЗРАДА ГЛ.ПРОЈЕКТА НОВОГ МОСТА БР.1 ПРЕКО РИЈЕКЕ ЈАЊЕ НА СТАЦИОНАЖИ СТ.0+895.15 ДОДАТНИ УГОВОР 1 НА ОСН. УГОВОР БР. 02-404-43/15 ОД 18.05.2015. ШИФРА: СКП-30-(Ц1)-У1/15 289.5KB
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ВРШЕЊЕ СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, ШИФРА:ПП-н-01/16 709.58KB