Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici


Ministarstvo porodice, omladine i sporta u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i uslovima za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 23/16) finansira odnosno sufinansira projekte i aktivnosti vladinog i nevladinog sektora.
 
 
1. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
 
Projekti i aktivnosti u oblasti podrške porodici mogu biti predloženi od strane registrovanog pravnog lica na teritoriji Republike Srpske, koji svojim radom doprinose stvaranju i poboljšanju uslova za razvoj zdravih porodica, promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo, doprinose borbi protiv nasilja u porodici, razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i porodicama radi podizanja kvaliteta porodičnog života, doprinose stvaranju uslova za povećanje nataliteta, brigu o starima te drugih mjera za unapređenje demogra4hže politike u Republici Srpskoj.
 
Na konkursu ne mogu učestvovati fizička lica (pojediici).
 
 
2. NAMJENA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA
 
Prijavljeni projekti i aktivnosti treba da se odnose na sljedsće tematske oblasti:
 
a) da su od opšteg interesa za Republiku i jedinicu lokalne samouprave,
 
b) doprinose razvoju porodice i podizanju kvaliteta porodičnog života,
 
v) promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo,
 
g) doprinose povećanju natalitsta u Republici,
 
d) doprinose sprečavanju nasilja u porodici i zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici,
 
đ) razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom,
 
e) doprinose brizi o sgarima.
 
Raspodjela buietskih sredstava vrši se za finansiranje i sufinansiranje:
 
a) projekata i aktivnosti udruženja i opi anizadija za afirmaciju porodice do 3.000,00 KM
 
b) projekata i aktivnosti neprofitnih udruženja i organizacija za afirmaciju porodice do 3.000.00 KM.
 
 3. KRITERIJUMI KONKURSA
 
Ocjenjivanje i vrednovanje prijava no konkursu vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
 
a) doprinos projekata i aktivnosti u promociji razvoja porodice i porodičnih vrijednosti, ts podizanju kvaliteta porodičnog života,
 
b) doprinos projekata i aktivnosti na stvaranje uslova za podizanje nataliteta,
 
v) doprinos projekata i aktivnosti zdravstvenoj, socijalnoj, vaspitnoj i obrazovnoj komponenti,
 
r) doprinos projekata i aktivnosti zaštiti od nasilja u porodici,
 
d) usmjerenost esrekata projektnih aktivnosti prema rješavanju problsma koji su od interesa za veći broj građana, odnosno samih porodiia i mladih,
 
đ) vlastito učešće u finansiranju odnosno sufinansiranju od strane međunarodnih i drugih donatora ili jedinica lokalne samouprave,
 
e) doprinos brizi o starima
 
ž) kvalitet projektne prijave.
 
 
4. NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA
 
Prijava na konkurs podnosi se u jednom primjerku, isključivo na propžanom obrascu koji se može prsuzeti na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta:www.vladars.net> Ministarstva > Ministarstvo porodice, omladine i siorta > konkurs > Obrazac za podnošenje zahtjeva za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici. Uz obrazac kao prilog obavezno I dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
 
- Projekat/aktivnost,
 
- Statut,
 
- Rješenje o upisu udruženja/organizacije u sudski registar,
 
- Jedinstveni identifikacioni broj (JIB),
 
- Ugovor sa bankom o otvaraau računa.
 
 
 
Popunjeni obrazac sa prilozima potrebno je dostaviti (isključivo) na adresu:
 
Vlada Republike Srpske
 
Ministarstvo porodice, omladine i sporta
 
Republike Srpske 1
 
78000 Banjaluka
 
 
ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS
 
Ovaj konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a ministar zadržava pravo njegovog poništavanja usljed nepredviđenih budžetskih ograničenja. Konkurs se objavljuje u javnim glasilima i na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta: www.vladars.net> Ministarstva > Ministarstvo porodice,omladine i sporta > konkursi.
 
 
Više na:
 
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Documents/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8_301787306.
 
 
Molimo Vas da jasno i detaljno proučite smjernice i uslove Javnog poziva, jer je to jedini validni izvor informacija. Odsjek za LER i EI samo prosleđuje informacije, ali nije odgovoran za izmjene koje donator može da napravi.