Документи

Притужбе и жалбе

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ И РЈЕШАВАЊЕ ПРИТУЖБИ

Подношење притужби:
Грађани и правна лица могу подносити притужбе на рад органа Града Бијељина, као и на рад и неправилан однос службеника Градске управе и других запослених, када им се обраћају ради остваривања својих права и интереса или извршавања дужности. Да би се притужба могла узети у рад потребно је да садржи конкретне податке и информације тражене стандардним обрасцем у погледу аката, радњи или понашања са којима је подносилац незадовољан.

Начин подношења притужби:
Притужбе се могу подносити на један од следећих начина: - на прописаном стандардном обрасцу (Образац: ПРИТУЖБА),
- доставом писмена путем поште или непосредно предајом писмена у писарници,
- убацивањем писмена у кутију за притужбе/жалбе,(налази се на инфо-пулту),
- путем електронске поште (Е-mail) на адресу: [email protected],
- путем књиге утисака (налази се у шалтер-сали),
- усмено (лично или телефоном) на записник или у забиљешку код службеника за притужбе (шеф Одсјека за управљањe људским ресурсима - канцеларија број 10)
Подносилац притужбе на стандардном прописаном обрасцу исту може непосредно предати у писарницу, убацити у кутију за притужбе/жалбе, послати путем поште или путем електронске поште.

Притужбе познатог и непознатог подносиоца:
Подносилац притужбу својеручно потписује, а ако притужбу подноси правно лице, поред потписа одговорног лица, треба да постоји отисак службеног печата.
Притужба која није потписана или овјерена сматраће се као анонимна и по истој ће се поступати у складу са одредбама Правилника.

Kорективне и превентивне мјере:
Организационе јединице у чији дјелокруг рада припада питање које је предмет притужбе дужне су да предузимају мјере и радње на начин и у роковима утврђеним Правилником. Корективне и превентивне мјере и активности поводом основане притужбе треба да буду спроведене у року не дужем од 30 дана од дана подношења притужбе (у року рјешавања по притужби), изузев уколико због сложености или прописаног поступка није потребан дужи рок.

Одговор по притужби:
На поднесене притужбе Градоначелник даје одговор најдаље у року од 30 дана од дана подношења притужбе.

Додатне информације:
Додатне информације о подношењу притужби, заинтересовани могу добити путем телефона број 055 233 186 или непосредно у канцеларији број 10. 

Образас за подношење притужби
0.09 MB