Документи

Одјељење за стамбено-ком. послове и заштиту животне средине

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 174
Факс: +387 (0)55 233 160

Адреса електронске поште: [email protected][email protected]dbijeljina.org.


 

slika

Начелник: Томица Стојановић

Рођен је 1969. године у Бијељини.
Основну и средњу грађевинско-техничку школу завршио је у Бијељини, а Факултет техничких наука саобраћајног одсјека 1997. године у Новом Саду.

Посједује лиценце за израду техничке документације, као и за извођење и надзор над извођењем радова. Ради и као вјештак саобраћајне струке, а као члан савјета учествовао је у изради неколико регулационих и урбанистичких планова.

Од 1998. године запослен у предузећу ОЈДП „Град“ на мјесту управника П.Ј. „ПУТЕВИ“, а од 2005. године до данас ради у Административној служби, односно Градској управи Града Бијељина на мјестима шефа Одсјека за саобраћај и комуналну инфраструктуру и начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

Учествовао је на пословима изградње и модернизације преко 600 километара путева и улица на подручју Града Бијељина. Поред редовних активности бави се и пројектовањем путева и улица при чему је, између осталог, идејни пројектант раскрснице улица Комитске, Рачанске и Димитрија Туцовића, кружних раскрсница улица Незнаних јунака, Душана Баранина и Кулина бана (код МУП-а), улица Стефана Дечанског, Сремске и Незнаних јунака (код дуда), улица Гаврила Принципа, Филипа Вишњића, Незнаних јунака и Светог Саве (код Диздаревића). Био је и активни учесник изградње све три фазе обилазнице око Бијељине.

У периоду од 2003. до 2006. године био је предсједник Управног одбора фонда ПИО Републике Српске.

Био је народни посланик у скупштини Републике Српске у мандату од 2008. до 2010. године (7. сазив) и од 2010. до 2015. године (8. и 9. сазив).

За свој рад награђиван је од стране Административне службе општине Бијељина.

У току Одбрамбено-отаџбинског рата, као студент, био је у саставу Војске Републике Српске.

 

Живи у Бијељини, ожењен је.


 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на:

- праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада
- изградњу, одржавање и заштиту објеката комуналне и путне инфраструктуре
- заједничку комуналну потрошњу
- снабдијевање становништва питком водом и одводњу отпадних вода
- чишћење и комунално уређење насељених мјеста
- кориштење градског грађевинског земљишта
- заштиту животне средине
- заузеће јавних површина
- саобраћај
- управљање јавним паркинг просторима и јавним гаражама
- утврђивање накнада за кориштење комуналне инфраструктуре и ресурса
- послове из области стамбених односа, кућног реда, одржавања стамбених зграда и хитних интервенција
- регистрације заједница етажних власника
- имовинско-правне послове из надлежности Града као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада. 

У Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине су организовани сљедећи Одсјеци:

- Одсјек за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
- Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру
- Одсјек за имовинско-правне послове 
- Одсјек за послове комуналне накнаде


Одсјек за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 175
Факс: +387 (0)55 233 160

Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Весна Радикић
 

У Одсјеку за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине обављају се сљедећи послови:  

- спровођење управних поступака и припрема приједлога рјешења из области комуналних дјелатности и спровођење управног поступка за утврђивање висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте
- израда програма, извјештаја и информација о заједничкој и индивидуалној комуналној потрошњи те уређење и кориштење грађевинског земљишта
- обезбјеђење организованог обављања индивидуалне комуналне потрошње (производња и испорука воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, производња и испорука топлоте, одвожење и депоновање комуналног отпада из стамбених и пословних простора, погребна и димњачарска дјелатност)
- обезбјеђење и вршење надзора над: чишћењем јавних површина, одржавањем, уређивањем и опремањем јавних зелених и рекреационих површина, одвођењем атмосферских вода, одржавањем комуналне опреме
- учествовање у припреми и изради студија, припремање и опремање земљишта, техничке  документације, тендер документације
- учествовање у поступку одређивања назива улица, тргова и кућних бројева и у припреми приједлога за Скупштину
- организовање заштите и унапређења квалитета животне средине
- издавање еколошких дозвола
- вођење поступка административног извршења рјешења
- управљање пословним просторима и гаражама и обављање стручних и административних послова у поступку издавања у закуп (послова наплате, контроле наплате, закупнине пословних и гаражних простора, анализа финансијског ефекта наплате, припрема приједлога за измјену износа закупнине и израда анализа и информација из ове области)
- координација рада са другим одсјецима и одјељењима Градске управе
- регистровање заједница етажних власника стамбених зграда
- координација рада са надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлашћења
- у Одсјеку се обављају и други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења


Одсјек за саобраћај и комуналну инфраструктуру

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 176
Факс: +387 (0)55 233 160

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф одсјека: Стојан Јововић

У Одсјеку за саобраћај и комуналну инфраструктуру обављају се сљедећи послови:  
- пружање странкама потребних информација и давање упутстава о начину остваривања њихових права везаних за послове Одсјека
- уручивање рјешења, закључака и другог подносиоцима захтјева
- примање жалби, комплетирање документације и слање предмета другостепеном органу на  разматрање
- издавање дозвола за ванредни превоз
- издавање одобрења грађанима који врше превоз за властите потребе
- издавање увјерења о престанку обављања превоза
- рјешавање по захтјеву за издавање рјешења о испуњавању услова за обављање јавног превоза лица лиценце “Б”
- издавање сагласности за прикључење прилазног пута на локални пут, некатегорисани и улице у насељу
- издавање сагласности за постављање натписа поред локалних и некатегорисаних путева
- издавање сагласности за постављање инсталација, везано за градске саобраћајнице, локалне и некатегорисане путеве и путни појас
- издавање сагласности за постављање објеката и постројења у путни и заштитни појас локалних и некатегорисаних путева
- старање о примјени прописа који се односе на локалне и некатегорисане путеве и улице у насељима
- рад на праћењу надзора и прегледање радова на изградњи, реконструкцији и одржавању путева и објеката на путевима
- праћење радова на отклањању недостатака на путевима који угрожавају безбједност саобраћаја и стабилност објеката
- израда годишњих и средњорочних програма изградње, модернизације и одржавања путева и објеката на путевима
- обављање стручно-оперативних послова у вези са реализацијом програма изградње и одржавања путева и објеката на путевима
- предлагање прекатегоризације путева у складу са Законом
- реализовање послова који се односе на одржавање локалних путева
- пружање стручне помоћи мјесним заједницама код изградње, модернизације и одржавања некатегорисаних путева и објеката на тим путевима
- израда извјештаја и информација везаних за област локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним мјестима
- предлагање финансијског плана одржавања, реконструкције и изградње путне мреже на подручју Града
- вођење евиденције о техничким подацима и стању градских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева
- планирање, организовање и надзирање рада зимске службе
- вођење евиденције о техничким подацима и стању градских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева
- рад на приједлогу и праћењу саобраћајно-урбанистичке и развојне активности
- учествовање у пројектовању типских рјешења, елемената саобраћајне инфраструктуре
- вршење послова праћења и планирања активности у унапређењу режима саобраћаја
- рад на побољшању услова и режима и безбједности саобраћаја према постојећој информационој бази о саобраћају и транспорту
- праћење активности које су везане за техничка рјешења регулисања саобраћаја
- рад на пословима контроле и реализације мјесечних и годишњих планова одржавања јавне расвјете
- рад на пословима контроле мјесечне потрошње електричне енергије јавне расвјете
- праћење рада предузећа које обавља послове одржавања јавне расвјете и семафорске  сигнализације
- праћење стања функционисања јавне расвјете и семафора
- вођење катастра изграђене инсталације јавне расвјете
- рад на изради градских одлука и других аката проистеклих из Закона о путевима и  Закона о превозу у друмском саобраћају и старање о њиховој примјени
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења.


Одсјек за имовинско-правне послове

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 176
Факс: +387 (0)55 233 160

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Милана Зубан


У Одсјеку за имовинско-правне послове обављају се сљедећи послови:
- прикупљање документације, покретање поступка и учествовање у поступку утврђивања и преноса власништва за градску имовину
- припрема нацрта уговора у поступку реализације инвестиција које се дјелимично или у цјелости финансирају из буџета Града
- припрема потребних аката за покретање поступка за утврђивање општег интереса, ради изградње објеката од значаја за Град, за покретање и спровођење поступка  експропријације или административног преноса, поступка узурпације земљишта у власништво Града
- обрада захтјева за комплетирање грађевинске парцеле и предлагање Скупштини Града доношења одлуке
- ажурирање регистра свих судских, управних и других поступака у којима се Град појављује као странка
- припремање извјештаја и информације из дјелокруга рада за потребе Скупштине Града и Градоначелника
- обрада захтјева за откуп станова
- провођење управног поступка и припрема првостепеног рјешења из стамбене области по Закону о стамбеним односима
- предлагање одлуке о висини закупнине за кориштење станова којима управља Град и станова који нису откупљени
- именовање привременог заступника и вођење прописане помоћне евиденције
- одржавање контакта са другим организационим јединицама, надлежним органима и организацијама и институцијама у оквиру овлашћења
- у Одсјеку се обављају и други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења


Одсјек за послове комуналне накнаде

Адреса:
Улица Меше Селимовића 22
76 300  Бијељина

Телефон: +387 (0)55 209 644

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Одсјека: Мирсада Ђезић
 

У Одсјеку за послове комуналне накнаде обављају се следећи послови:
- израда и дистрибуција првостепених рјешења о утврђивању обвезника и висине комуналне накнаде
- рад по жалбама првостепеног органа и обрада предмета по жалби ради достављања другостепеном органу
- рад по тужбама у управном спору (израда одговора на тужбени захтјев)
- рад у поступку за ванредно преиспитивање судских одлука везаних за управне спорове пред Врховним судом РС
- комплетирање документације и њено достављање у случају покретања поступка пред надлежним судом, против обвезника који су пали у доцњу
- архивирање окончаних предмета
- одржавање ажурног стања података у софтеру (нумеричка и графичка база података)
- вођење картица обвезника трајне ренте и комуналне накнаде
- повезивање неповезаних уплата обвезника и достављање података Одјељењу за финансије, због исправки у финансијским евиденцијама
- достава података о задужењу и наплати прихода, односно стање дуга као и других извјештаја
- издавање потврда на основу извршених уплата и увида у картице обвезника и комуналне накнаде
- слање и вођење евиденције послатих опомена обвезницима који су пали у доцњу
- активности на што већој обухватности обвезника плаћања комуналне накнаде и њихова боља наплата
- давање приједлога за побољшање повећања процента наплате прихода
- рад са странкама
- прибављање катастарске и земљишно-књижне документације и израда елабората о власништву над непокретностима
- вршење увиђаја на терену на снимању постојећег стања и вођење записника (снимање нелегално изграђених објеката и других спорних објеката)
- други послови који су му прописима и другим актима додијељени у дјелокруг рада


 

Документи за скидање:

Нацрт Стратегије управљања отпадом за период 2017-2026. година
1.95 MB
Образац за достављање понуде (Јавни позив за прикупљање писмених понуда и избор најповољнијег понуђача за обављање комуналне дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада)
0.07 MB