Документи

Статут Града Бијељина

Статутом Града Бијељина уређени су подручје, сједиште и симболи Града Бијељина, као јединице локалне самоуправе у Републици Српској, остваривање људских права и слобода и остваривање гарантованих права националних мањина, послови Града, организација и рад органа Града, акта и финансирање послова, јавност рада, облици учешћа грађана у локалној самоуправи, сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену статута и друга питања од локалног интереса.Извјештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Статута Града Бијељина
0.39 MB
Одлука о утврђивању нацрта и о спровођењу јавне расправе о нацрту Статута Града Бијељина
0.07 MB
Статут Града Бијељина
0.41 MB